Emne: SKATT

Utgave 6 2023

Innfører global minimumsbeskatning i Norge

Skatt Innfører global minimumsbeskatning i Norge 35-42 I et høringsnotat foreslås det et regelverk for å implementere deler av OECDs modell-regel-verk om global…

Lene Lodde

Utgave 6 2023

Ifi Oy-dommen – også anvendbar for tjenester

Skatt Omsetning i Norge eller til Norge? Ifi Oy-dommen - også anvendbar for tjenester 69-71 I en nylig avsagt dom1 har Borgarting lagmannsrett lagt til grunn at…

Jim Krüger Olsen

Utgave 5 2023

Slik blir grunnrenteskatten på havbruk

Skatt Slik blir grunnrenteskatten på havbruk 20-21 Grunnrenteskatt på havbruk ble vedtatt av Stortinget 31. mai. Den største endringen er at den effektive skatt…

Tone Kaarbø, Ida Heldal

Utgave 5 2023

Svekker skattyters rettssikkerhet

Skatt Tiårsfristen ved frivillig retting: Svekker skattyters rettssikkerhet 37-39 I en prinsipputtalelse av 1. april 2022 kommer det frem at Skattedirektoratet …

Erik Stenvik Granly, Pernille Abildsnes

Utgave 5 2023

Rammebetingelsene for Havvind må klargjøres

Skatt Skatt og merverdiavgift - del I: Rammebetingelsene for Havvind må klargjøres 46-51 Havvind er et stort nytt satsingsområde for regjeringen og næringslivet…

Lars Hallvard Walby, Hilde Thorstad, Øystein Andal

Utgave 5 2023

Kildeskatt på pensjon og uføreytelser ved emigrasjon

Skatt Kildeskatt på pensjon og uføreytelser ved emigrasjon 54-57 Artikkelen gir en kort innføring i de skattemessige konsekvensene rundt kildeskatt på pensjon o…

Olav Hannisdal

Utgave 5 2023

Foreslår innstramminger i rentebegrensningsregelen

Skatt Foreslår innstramminger i rentebegrensningsregelen 53-54 Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om at det ved finansiell leasing skal fastsett…

Børge Busvold

Utgave 4 2023

Grunnrenteskatt på havbruk

Skatt Grunnrenteskatt på havbruk 54-60 Artikkelen tar for seg det nedjusterte forslaget til innføring av grunnrenteskatt på produksjon av laks, ørret og regnbue…

Tone Kaarbø, Ida Heldal

Utgave 3 2023

Overskuddsfordelingsmetoden – en øvelse i synsing?

Skatt Overskuddsfordelingsmetoden - en øvelse i synsing? 28-33 Artikkelen behandler utvalgte praktiske aspekter ved overskuddsfordelingsmetoden ut fra et perspe…

Terje Arntzen

Utgave 3 2023

Profesjonsansvar for advokater

Skatt Ny dom fra Høyesterett: Profesjonsansvar for advokater 34-35 En nylig avsagt dom i Høyesterett (HR-2022-2010-A) synliggjør noen av grensene for en profesj…

Utgave 2 2023

Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022

Skatt Del II: Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022 42-44 I denne artikkelen følger korte utdrag fra en del saker som har vært behandlet av Skatteklagene…

Line Solli

Utgave 1 2023

Fortsatt uakseptabel lang behandlingstid

Skatt Skatteklagenemnda: Fortsatt uakseptabel lang behandlingstid 24-26 Siden vår forrige artikkel om saksbehandlingen i Skatteklagenemnda i begynnelsen av 2021…

Hanne Skaarberg Holen, Johannes Beck