Emne: SKATT

Utgave 7 2021

Tilleggsskatt ved brudd på skatte-insentivordningen

Det ble i 2017 innført en ordning der den skattepliktige kan få fradrag for tilskudd til oppstartsselskaper.1 Fradrag er betinget av at visse vilkår er oppfylt.…

Line Solli

Utgave 6 2021

Frivillig retting – en redningsplanke under press

Skatt: Regjeringen ønsker å undersøke om reglene om frivillig retting i sin nåværende form oppfyller formålene de er ment å ivareta, og Skattedirektoratet ønske…

Marius Mansika-Aanstad, Eivind Robstad

Utgave 6 2021

Historisk enighet om global minimumsbeskatning

133 av 139 land i OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF) («OECD-forumet IF») er nå enige om sentrale elementer for å kunne innfør…

Lene Dørmænen Lodde

Utgave 6 2021

Fallgruver ved utarbeidelse av skattemeldingen

Fusjon og fisjon: Skatteetaten ved avdeling Storbedrift har hvert år endringssaker som skyldes feil utfylling av skattemeldingen for aksjeselskap ved fusjon og …

Statsautorisert revisor Erlend Thinn Solheim

Utgave 6 2021

Factoring og merverdiavgift

Temaet for denne artikkelen er hvordan factoringtjenester skal behandles etter merverdiavgiftsloven, og hvordan norsk avgiftspraksis avviker fra praksis i EU kn…

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Caroline Svelland Hauge

Utgave 6 2021

Plikten til å redusere en aksjes inngangsverdi

For første gang - som jeg kjenner til - i de 100 årene det har vært utbyttebeskatning, har skatteetaten pålagt aksjonæren at en utdeling ikke kan behandles som …

Stig Benestad

Utgave 5 2021

Armlengdes vederlag for bruk av merkevare

Transfer Pricing av immaterielle verdier (intangibles) I kontorvedtak av 28. august 2020 (sak 2013-143KV) behandlet skattekontoret spørsmålet om lisensvederlage…

Sten-Frode Olsen

Utgave 5 2021

Forslag om gunstig opsjonsordning for ansatte

Revidert statsbudsjett 2021: For å gjøre det enklere for oppstartsselskaper å rekruttere og beholde ansatte, er det innført særlige regler for beskatning av ops…

Kim Andre Frøynes, Ole Jacob Angermo

Utgave 4 2021

Plikten til å redusere inngangsverdien på aksjen

Skatteloven § 10-35: I en nylig sak la Skatteetaten avdeling Storbedrift til grunn at en skattyter var forpliktet etter sktl. § 10-35 til å redusere inngangsver…

Ole-Kristian Michalsen

Utgave 4 2021

Oppskrivning av pålydende ved fisjon og fusjon

I en fersk uttalelse har Skattedirektoratet lagt til grunn at kapitalforhøyelsen i det overtakende selskapet ved fusjon eller fisjon i flere tilfeller kan gjenn…

Børge Busvold

Utgave 3 2021

Skillet mellom vedlikehold og påkostning

Prinsipiell dom fra Høyesterett (Lyse-dommen): Høyesteretts dom av 22. oktober 2020, HR-2020-2018-A Lyse Produksjon gjaldt spørsmålet om hvor grensen går mellom…

Trond Thorvaldsen, Ellen Kristiansen Wærnhus, Per Daniel Nyberg

Utgave 3 2021

Innhenting av SAF-T Financial-filer ved kontroll

Skatteetatens erfaringer: Høsten 2020 startet Skatteetaten med å innhente SAF-T-filer for fullt ved flere typer kontroller. I denne artikkelen gir vi en oppsumm…

Ingerid Blichfeldt Robøle