Emne: REVISJON

Utgave 7 2021

Revisjon av usikre estimater

Den nye ISA 540 - Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger, som gjaldt første gang for 2020, krever «hensiktsmessige» og «tilstrekkelig…

Erik Mamelund

Utgave 7 2021

Første blikk på revisjonsstandarden for SMB

Det er nå foreslått en enkelt revisjonsstandard som dekker revisjonen av en SMB-kunde fra A til Å. Tanken bak er å lage en mindre kompleks revisjonsstandard for…

Ruben Bjerketveit

Utgave 5 2021

Ulike typer erstatningskrav mot revisorer

I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke typer erstatningskrav som ofte fremsettes mot revisorer. I tillegg gir vi noen råd om hvordan revisorer kan be…

Linn Kvade Rannekleiv, Tobias Behncke

Utgave 4 2021

Revisors rolle i kompensasjonsordning 1 og 2

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innholdet i søknader som gjelder støtte både i kompensasjonsordning 1 og 2. I artikkelen ser vi på krav om…

Espen Knudsen

Utgave 4 2021

Digitalisering i revisjonsbransjen

Hvor raskt går skiftet og hva påvirker endringstakten? Det er liten grunn til å tro at de store revisjonsselskapene med sine ressurser og evner til fornying ikk…

Aasmund Eilifsen, Finn Kinserdal

Utgave 4 2021

Må tilpasses brukerne

Publiseringssystemet for revisjonsstandardene: Revisjonsstandardene er en sentral kilde for å fortolke revisorloven. Dagens publiseringsløsning har for lite fok…

Jan-Sverre Isaksen

Utgave 3 2021

Nye regler om overtredelsesgebyr

Hva er et overtredelsesgebyr og hva innebærer de nye reglene? Hvem kan ilegges overtredelsesgebyr og hvilke vilkår må være oppfylt? Hvilke momenter kan vektlegg…

Eirik Nakstad

Utgave 3 2021

Vurdering av klimarisiko i finansiell rapportering

Revisjonsstandardene (ISA): Revisor har et viktig oppdrag i arbeidet med klimarisiko og spiller allerede en viktig rolle i risikostyringen hos kundene. Klimaris…

Simen Kjøsnes Kristiansen

Utgave 2 2021

Konsekvenser for revisjonsutvalg og samspill med revisor

Ny revisorlov: Ny revisorlov og revisjonsforordning trådte i kraft 1. januar 2021. Samtidig ble reglene i allmennaksjeloven og finansforetaksloven om revisjonsu…

Karin Bing Orgland, Thomas Haug Fraurud

Utgave 1 2021

SkatteFUNN – vår største kvalitetsutfordring

I 2018 avdekket Skatteetaten at over halvparten av 200 foretak som ble gjenstand for kontroll, hadde overrapportert timene til SkatteFUNN, uten at revisor hadde…

Asbjørn Nygård

Utgave 1 2021

Ny veiledning for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen

I artikkelen redegjøres det nærmere for utvalgte punkter som tas opp i revisjonsbransjens veiledning for behandling av personopplysninger. I tillegg gis noen pr…

Marthe Femanger Pettersen, Line Haukalid

Utgave 1 2021

Opplysning om vesentlighet i revisjonsberetningen

Er det nyttig for brukerne av regnskapet at revisor opplyser om sine vesentlighetsvurderinger i revisjonsberetningen? Standardsettere har ulike oppfatninger om …

Aasmund Eilifsen