Emne: REVISJON

Utgave 5 2023

Signering av skatteopplysninger

Revisjon Signering av skatteopplysninger 29-30 SKD-melding 4/2022, publisert i desember 2022, omhandler revisors plikter i forbindelse med signering av skatteop…

Henning Stokke, Inger Helene Iversen

Utgave 5 2023

Revisors plikter – reaksjoner ved mislighold

Revisjon Revisors plikter - reaksjoner ved mislighold 31 SKD-melding 5/2022 omhandler reaksjoner hvis revisor har misligholdt sine plikter. Meldingen gir retnin…

Utgave 5 2023

Hva ChatGPT mener om revisjon

Revisjon Hva ChatGPT mener om revisjon 26-28 Revisorer kan spille en betydelig rolle i å fremme bærekraft i selskaper og samfunnet som helhet og det er mange gr…

Alf Asklund

Utgave 4 2023

Revisors ansvarsforsikring

Revisjon Revisors ansvarsforsikring 14-16 Revisorforeningens nye forsikringstilbud er organisert som en kollektiv forsikringsordning, uten at dette har medført …

Terje Granvang

Utgave 3 2023

Kvalitetskontrollen av revisjon 2022

Revisjon Kvalitetskontrollen av revisjon 2022 19-20 Ved årets kvalitetskontroll ble 88 % av de kontrollerte godkjent uten vesentlige feil og mangler. Resultatet…

Ruben Bjerketveit

Utgave 3 2023

Kvalitetskontrollen av regnskapsføringen 2022

Revisjon Kvalitetskontrollen av regnskapsføringen 2022 20-21 Årets kontroll av regnskapsførere ble gjennomført digitalt, men hos dem med begrenset virksomhet bl…

Ruben Bjerketveit

Utgave 2 2023

Revisor og ulovlig kreditt eller sikkerhetsstillelse

Revisjon Revisor og ulovlig kreditt eller sikkerhetsstillelse 51-54 Temaet for artikkelen er om revisor kan bli holdt erstatnings- eller tilbakeføringspliktig f…

Fredrik Dahm

Utgave 7 2022

Den praktiske implementeringen av ny ISA 315

Revisjon Den praktiske implementeringen av ny ISA 315 Med virkning fra regnskapsåret 2022 er det vedtatt vesentlige endringer i ISA 315 Identifisering og vurder…

Asbjørn Nygård

Utgave 6 2022

Revisjonsutvalg og bærekrafts­rapportering

Revisjon Revisjonsutvalg og bærekrafts-rapportering Informasjon til eiere, kreditorer og omverdenen for øvrig om selskapets integrerte forretnings- og bærekraft…

Erik Mamelund

Utgave 5 2022

Ny standard for revisjon av små virksomheter

Revisjon Ny standard for revisjon av små virksomheter The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har nå avholdt en konferanse i Paris om n…

Statsautorisert revisor Ruben Bjerketveit

Utgave 5 2022

Kvalitetskontrollen av revisjon 2021

Revisjon Kvalitetskontrollen av revisjon 2021 Ved årets kvalitetskontroll ble 88 % av de kontrollerte godkjent uten vesentlige feil og mangler. Dette er et resu…

Statsautorisert revisor Ruben Bjerketveit

Utgave 5 2022

Kvalitetskontrollen av regnskapsføringen 2021

Revisjon Kvalitetskontrollen av regnskapsføringen 2021 Årets kontroll av regnskapsførere ble i sin helhet gjennomført som dokumentbasert kontroll, som en følge …

Ruben Bjerketveit