Emne: MEDLEMSSIDER

Utgave 5 2006

DnRs doktorgradstipend til Gaudernack

Medlemssider DnRs doktorgradstipend til Gaudernack Jonas Gaudernack er blitt tildelt DnRs doktorgradstipend innen fagområdene revisjon og intern kontroll. Stipe…

Utgave 5 2006

Hva er utfordringene?

Medlemssider Isa-ene kan bli forskrifter: Hva er utfordringene? Nedenfor følger et sammendrag av presentasjonen til avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy på Dn…

Utgave 1 2006

... og det ble feiret

Medlemssider ... og det ble feiret Den norske Revisorforening markerte foreningens 75 års-jubileum med et offisielt arrangement på Grand Hotel i Oslo søndag 4. …

Utgave 7-jubileumsdel 2005

Historie, forening og fag

Medlemssider Revisor og revisjon gjennom 75 år: Historie, forening og fag Gjennom internasjonalt samarbeid, faglig fordypning, betydelig publiseringsvirksomhet …

Utgave 4 2005

Revisors rammebetingelser i endring

Medlemssider DnR-dagen 2005: Revisors rammebetingelser i endring I løpet av få år kan det komme vesentlige endringer i revisors rammebetingelser som følge av ut…

Utgave 8 2004

Medlemsundersøkelsen 2004

Medlemssider Medlemsundersøkelsen 2004 Revisorforeningens medlemsundersøkelse 2004 viser at bruken av servicekontorets tjenester har økt, at det er bred enighet…

Stephen Bråthen

Utgave 4 2004

- Vi må levere kvalitet

Medlemssider - Vi må levere kvalitet FEE-pre-si-dent Da-vid Dev-lin sier at FEE har de sam-me ut-ford-rin-gene som pro-fe-sjo-nen, både lo-kalt og glo-balt. - V…

Alf Ask­lund

Utgave 4 2004

Endringer i revisorrollen

Medlemssider Endringer i revisorrollen På DnR-da-gen 2004 ble det satt fo-kus på end-rin-ge-ne i re-vi-sor-rol-len. Vi spur-te fore-drags-hol-der-ne på for-hånd…

Alf Ask­lund

Utgave 7 2003

Inntektsføring i telebutikker

Medlemssider Inntektsføring i telebutikker Fagdirektør Harald Brandsås Den norske Revisorforening Statsautorisert revisor Jan Erik Felle Price Waterhouse Cooper…

Harald Brandsås, Jan Erik Felle