Emne: KLIMA OG BÆREKRAFT

Utgave 7 2021

Klimarisikorapportering – hva, hvordan og hvorfor

En kort innføring og noen tips Klimarisikorapportering kan være utfordrende å sette i gang med; det innfører et nytt språk og nye risikodimensjoner for mange se…

Yvonne Fadnes

Utgave 7 2021

Miljørapportering og språkkrav

Artikkelforfatteren oppfordrer Skattedirektoratet til å ta høyde for foretaks miljørapportering og tilhørende eksterne interessenter i sine vurderinger av språk…

Even Fallan

Utgave 6 2021

Ny strategi for sirkulær økonomi i Norge

Betydningen for norsk næringsliv 16. juni publiserte regjeringen en nasjonal strategi for sirkulær økonomi som skal sikre en bærekraftig, klimanøytral og ressur…

Caroline Silver, Caroline Persson  Hager, Anders Magnus Løken

Utgave 5 2021

Forslag til nytt direktiv for bærekraftsrapportering i Europa

Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD EU-kommisjonen lanserte i april et forslag til nytt direktiv for bærekraftsrapportering i Europa. Forslaget …

Carl-Emil Akselberg

Utgave 5 2021

Kravene til sosial bærekraft styrkes betydelig

Åpenhetslov og EU-resolusjon om aktsomhetsvurderinger Gjennom forslaget til åpenhetslov som nå er lagt frem i Stortinget, og EUs nylig vedtatte resolusjon om ak…

Kim Smeby, Marie Blekastad

Utgave 4 2021

Starten på slutten for grønnvasking

Standarder for selskapsrapportering på bærekraft har gått gjennom en modningsprosess de siste årene, og det kommer stadig nye endringer i rapporteringskrav og s…

Marie Skara, Ingrid Marie Kjelseth

Utgave 4 2021

Europeisk rapporteringsstandard for bærekraft

Et langt skritt nærmere standardisering i EU: EU jobber med en europeisk rapporteringsstandard for bærekraftsinformasjon for å styrke bærekraftsrapporteringen i…

Simen Kjøsnes  Kristiansen

Utgave 3 2021

Revisorforeningens nettportal «Bærekraft for revisor»

Revisjonsbransjen kan spille en aktiv rolle i den bærekraftige omstillingen av næringslivet. For å styrke revisorenes arbeid med bærekraft har Revisorforeningen…

Simen Kjøsnes Kristiansen

Utgave 2 2021

Norges klimaplan sikter ikke like høyt som EUs

Den norske regjeringens 2021-2030 klimameldingregjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/ ble offentliggjortregjeringen.no/no/aktuelt/klimapla…

James Donald Rory Higham, Ingrid Marie Kjelseth

Utgave 1 2021

Virkemidler for en sirkulær økonomi i Norge

Seks prioriterte virkemiddelområder kan sammen bidra til å bygge ned de mest kritiske og tverrsektorielle barrierene for en sirkulær økonomi i Norge. De kan der…

Caroline Persson Hager, Helga Rognstad

Utgave 1 2021

EU setter en stopper for grønnvasking

Den nye taksonomiforordningen (også kjent som klassifiseringsforordningen i norsk rett) omfatter virksomheter som etter regnskapsdirektivet må rapportere på ikk…

Ingrid Marie Kjelseth, Jerome Alexander Kirkwood

Utgave 7 2020

EU-taksonomiens pionerer

- Finansinstitusjoner leder an, foran myndigheter og bedrifter Bachelor of Commerce, CA, CPA Liam Flannigan Manager i Climate Change and Sustainability Services…

Liam Flannigan, Yvonne Fadnes