Emne: ØKONOMISK KRIMINALITET

Utgave 7 2021

Organiseringen av anti-hvitvaskings-arbeidet i foretaket

Hvitvaskingsregelverket Blant de svakhetene som går igjen hos ulike grupper rapporteringspliktige, er organiseringen av anti-hvitvaskingsarbeidet i foretaket. D…

Erling Grimstad

Utgave 5 2021

Kundetiltakene som må gjennomføres

Hvitvaskingsregelverket Finanstilsynet har gjennomført periodisk tilsyn med enkelte revisjonsselskaper etter lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvaskin…

Erling Grimstad

Utgave 4 2019

eBevis letter informasjons­innhentingen

Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet eBevis er en ny tjeneste som lar offentlige innkjøpere innhente blant annet skatteopplysninger om leverandører både før …

Kirsti Retvedt, Hilde Kjølset

Utgave 8 2018

Identifikasjon av reelle rettighetshavere

Direkte og indirekte eierskap: Advokat Ragnhild Georgsen Fana Sparebank Rapporteringspliktige er i henhold til hvitvaskingsloven Hvitvaskingsloven §§ 5 og 10. o…

Utgave 3 2017

Korrupsjon – nulltoleranse er ikke nok

Toppledere som ikke sørger for tilfredsstillende rutiner, dokumentasjon, ressurser mv. for å bekjempe bestikkelser og korrupsjon i sin organisasjon, bedriver en…

Utgave 2 2016

Ti grep mot svart økonomi

Kommuner og valg av leverandører: Samarbeid mot svart økonomi (KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) står bak en anbefaling om ti grep mot svart økonomi og arb…

Utgave 8 2015

Sikring mot IKT-trusler

Norske bedrifter henger ikke med i utviklingen når det gjelder IKT-sikkerhet. Gapet mellom trusselaktørene og vår evne til å hindre, oppdage og håndtere IKT-ang…

Utgave 7 2014

Forretningsmiddager er ikke korrupsjon

Ruterdommen: I dom av 5. september 2014 har Høyesterett (HR-2014-01779-A) frikjent den Ruter-ansatte som i juni 2013 ble korrupsjonsdømt etter å ha blitt påspan…

Utgave 1 2014

Forebygging, avdekking, håndtering

Økonomisk kriminalitet: Artikkelen sier noe om hvorfor det er viktig å ha et aktivt forhold til misligheter i egen virksomhet, og gir et eksempel på en tilnærmi…

Utgave 4 2010

Strafferettslig medvirkningsansvar for rådgivere

Artikkelen tar for seg det strafferettslige medvirkningsansvaret særlig rettet mot profesjonelle rådgivere i saker som gjelder skatte- og avgiftsunndragelser, s…

Utgave 4 2010

Idrett og økonomisk kriminalitet

En internasjonal rapport «Money Laundering through the Football Sector» utarbeidet av Financial Action Task Force (FATF) konkluderer med at idretten kan utnytte…

Utgave 4 2010

Utenlandske selskaper notert på Oslo Børs

Finansiell rapportering: Artikkelen gir en forenklet oversikt over kravene til finansiell rapportering som gjelder for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs…