Aktuelt

06-11

Tips oss!

Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål – innen idrett, kultur eller veldedighet – eller har virksomheten eller en ansatt gjort noe annet som er verdt en notis i Revisjon og Regnskap? Send et par ord og gjerne et bilde til forlag@revisorforeningen.no.

Johan Lid Norby ny styreleder i Revisorforeningen

Ny styreleder i Revisorforeningen Johan Lid Nordby sammen med avtroppende styreleder Henrik Woxholt

På generalforsamlingen 5. juni ble Johan Lid Nordby fra EY valgt til ny styreleder i Revisorforeningen. Erik H. Lie fra BDO ble valgt til ny nestleder. Begge ble valgt for ett år.

Som styremedlemmene for to år ble disse valgt:

 • Anders Nereng, RSM Norge, Oslo

 • Torunn Berg, Enter Revisjon Hålogaland, Harstad

 • Reidar Ludvigsen, Deloitte, Oslo

 • Herman Skibrek, PwC, Oslo

 • Anne Gudrid Tomterstad, Crowe Partner Revisjon, Oslo

 • Monica Hansen, KPMG, Oslo

 • Kathrine Syversen Bjertnes, Revisjonsselskapet Varder, Oslo

 • Silje Witzøe, SLM Revisjon, Lillestrøm

 • Lasse Andersen, BDO, Oslo

 • Siv-Karin Randeberg, Partner Revisjon, Stavanger

I styret sitter også Anette Oftedal, Oftedal Revisjon & Rådgivning AS, Stavanger.

Bekreftelser i regnskapsførerloven

Finanstilsynet foreslår å presisere at regnskapsførerloven også skal gjelde når et regnskapsforetak avgir en bekreftelse i henhold til lov eller forskrift eller krav fra offentlig myndighet. Forslaget fremmes på bakgrunn av at norsk lovgivning de siste årene har åpnet for at bekreftelser som tidligere måtte avgis av godkjente revisorer, også kan avgis av statsautoriserte regnskapsførere. Endringen skal sikre at det kan stilles krav til arbeidet med slike bekreftelser, og at Finanstilsynet kan føre tilsyn med og sanksjonere disse tjenestene.

I Revisorforeningens høringssvar er vi opptatt av at forslaget må følges opp på en måte som kan sikre at bekreftelsene gir den tryggheten som forventes.

Les mer

EUs nye tiltakspakke mot hvitvasking

24. april ble det oppnådd politisk enighet i Europaparlamentet om EUs nye tiltakspakke mot hvitvasking og terrorfinansiering. Pakken innebærer betydelige endringer i virkemiddelapparatet, bl.a. regler om nasjonale tilsynsmyndigheter og enheter for finansiell etterretning (Økokrim i Norge).

Les mer

Rapportering av kontrollerte transaksjoner for 2023

Skatteetaten har laget en samleveileder for temakortet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender» (tidligere RF-1123).

Tidligere skjema for internprising, RF-1123, er erstattet av temakortet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender».

Hoveddelen av de opplysningene som tidligere ble rapportert i RF-1123, skal rapporteres under dette nye temaet. En del opplysninger om foretaket, eierforhold, endringer i eierforhold med videre rapporteres under temakortet «Opplysninger om skattesubjektet».

Les mer

Foreslår endringer i skattereglene for introduksjonsstønad

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at introduksjonsstønad fra 2025 skal beskattes som lønnsinntekt. Forslaget innebærer at skatten på introduksjonsstønad vil øke noe. Introduksjonsstønad gis til innvandrere som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Stønaden gir rett til minstefradrag etter reglene for pensjon og har samme trygdeavgiftssats som pensjon.

Les mer

Den ekstra arbeidsgiveravgiften fjernes fra nyttår

Fra 2023 innførte regjeringen en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønninger over kr 750 000 kroner. I 2024 ble grensen hevet til kr 850 000 kroner. Det har vært forutsatt at den ekstra arbeidsgiveravgiften skal være midlertidig, men det har vært usikkert når den avvikles. Regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2024 at den ekstra arbeidsgiveravgiften avvikles fra og med 1. januar 2025. 

Les mer

Bedre overgangsregel for fusjonsfordringer i Revidert nasjonalbudsjett

Etter innspill fra Revisorforeningen endres overgangsregelen for fusjons- og fisjonsfordringer etter konsernfusjon eller fisjon oppstått i 2023, men før lovendringen ble vedtatt. Selskapene gis likevel adgang til å velge å utligne forskjellen mellom skattemessig verdi og pålydende uten beskatning. Se brev fra Revisorforeningen til Finansdepartementet 5. mars 2024.

Les mer

Finanstilsynets tilsyn med regnskapsforetak i 2023

I 2023 gjennomførte Finanstilsynet 51 tilsyn med regnskapsforetak. Dette fremgår av Finanstilsynets årsrapport for 2023. Tilsynene resulterte i 12 vedtak om tilbakekalling av godkjenning som regnskapsforetak og seks vedtak om tilbakekalling av godkjenning som statsautorisert regnskapsfører. Det ble også gitt ni straffegebyrer som følge av brudd på hvitvaskingsloven. Fokus i tilsynene er at regnskapsforetakene oppfyller lovkrav og følger god regnskapsføringsskikk på oppdragsnivå, og at de har god styring og kontroll i regnskapsforetaket.

Les mer

Lunch

Medlemsfordeler

Som medlem i Revisorforeningen har du og ditt firma tilgang til en rekke fordeler.

Medlemsfordeler for deg personlig

Medlemsfordeler for firmaet

Drift av virksomhet

Strengere regler for tapsføring av fordringer mellom nærstående

Finansdepartementet foreslår å innføre en tidsperiode på 12 måneder for kundefordringer mellom nærstående før tapsavskjæringsregelen for fordringer kommer til anvendelse.

Det foreslås en tilsvarende tidsperiode for adgangen til å tapsføre merverdiavgift.

For skatt foreslås det også innført en tilsvarende tidsperiode for rentefordringer.

Med nærstående menes tilfeller der kreditorselskapet eier mer enn 90 % av aksjene i debitorselskapet, eventuelt at et morselskap eier mer enn 90 % av begge selskapene, jf. skattelovforskriften § 6-2-2.

Les mer

Støtter forslaget om å avvikle skattetrekkskonto

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at skattetrekket skal betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen, og at kravet til skattetrekkskonto oppheves. Det foreslås at de nye reglene trer i kraft fra 1. januar 2025. Revisorforeningen støtter forslaget om at forskuddstrekket betales til Skatteetaten samtidig med at lønnen utbetales, og at kravet til skattetrekkskonto bortfaller.

Les mer

Fritak for MVA for omsetning av varer og tjenester til militære enheter

Omsetning av varer og tjenester til militære enheter fra USA som oppholder seg permanent i merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift. Fritaket foreslås utvidet til å omfatte omsetning til virksomheter som leverer varer eller tjenester til bruk for bestemte internasjonale militære styrker og kommandoenheter, og gjeldende fra 1. juli 2024.

Les mer

Veiledning for revisor − unntak i rentebegrensningsreglene

Som følge av den nye skattemeldingen har Revisjonskomiteen oppdatert veiledningen for de tilfeller hvor annen revisor reviderer konsernregnskap/konsolidert balanseoppstilling for norsk del av konsernet. Veiledningen tar for seg hvilket arbeid som må gjøres av øvrige revisorer (signerende revisor), enn konsernrevisor, som grunnlag for attestasjonen i de andre selskapene i den norske delen av konsernet.

Les mer

Ny og oppdatert veiledning om kvalitetsstyring

Revisorforeningen har oppdatert sitt veiledningsmateriell for kvalitetsstyring og risikostyring i et revisjonsforetak. Det er innarbeidet veiledning om risikostyring etter risikostyringsforskriften og oppdragskontroll etter ISQM 2. Omtalen av prosessen for overvåking og utbedring er utvidet, og det er utarbeidet et nytt eksempel på årlig rapport om evaluering av kvalitetsstyringssystemet.

Det oppdaterte veiledningsmateriellet er tilgjengelig for Revisorforeningens medlemmer:

Les mer

NOU 2024:1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører

Revisorforeningen støtter Avkommersialiseringsutvalgets forslag til definisjon, registrering og tilsyn med ideelle velferdsaktører. I vårt høringssvar tar vi opp hvordan revisjon kan bidra til samfunnseffektiv kontroll med aktørenes bruk av offentlige midler.

Les mer


Attestasjon av SkatteFUNN

Revisorforeningen har utarbeidet følgende hjelpemidler ved attestasjon av SkatteFUNN:

 • Engasjementsbrev

 • Uttalelse fra ledelsen (fullstendighetserklæring)

 • Revisjonshandlinger

Hjelpemidlene er kun ment som et utgangspunkt for å dekke de vanligste forholdene som forekommer ved attestasjon av SkatteFUNN.

Les mer

Temperaturmåler Dun & Bradstreet

www.dnb.com/no/

2024

Samme periode 1 år tilbake*

06.05.–19.06.

19.03.–05.05.

Endring

Endring

Konkurs

610

598

2,0 %

543

12,3 %

Tvangsavvikling

618

171

261,4 %

524

17,9 %

Nyregistreringer

20 112

19 408

3,6 %

22 202

-9,4 %

Antall anmerkninger

1 942 699

1 945 160

-0,1 %

1 897 328

2,4 %

– Personer m/anmerkninger

245 014

247 257

-0,9 %

245 824

-0,3 %

– Foretak m/anmerkninger

92 333

91 213

1,2 %

84 492

9,3 %

Kilde: Dun & Bradstreet

*06.05.24-19.06.24

Fra og med Revisjon og Regnskap 3-2024 er tellingene av antall personer og foretak med anmerkninger gjort litt om. Antall personer er endret ved at døde personer er tatt bort. Tallene er derfor litt lavere sammenlignet med tidligere statistikker.

ENK hvor det kun er registrert anmerkning på innehaveren av ENK-et er fra og med denne utgaven av tidsskriftet også inkludert.

Bærekraftsrapportering og implementeringshjelp fra EFRAG

EFRAG har startet publiseringen av svar (forklaringer) på spørsmål som har kommet inn i ESRS Q&A Platform. Dette er en del av EFRAGs implementeringshjelp knyttet til de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS-ene). 30. mai publiserte EFRAG en samling med 68 forklaringer (Q&As).

Les mer

Faktura for tilsynsavgift

Faktura for tilsynsavgift er sendt ut fortløpende fra 23. mai, ifølge Finanstilsynet.

Utgiftene fordeles på enhetene som er under tilsyn. For 2023 skal omtrent 32 millioner kroner fordeles på revisjonsforetakene.

Les mer

Arbab Dar ny administrerende direktør i EY

1. juli overtar Arbab Dar som administrerende direktør i EY etter Christin Bøsterud.

Arbab Dar blir administrerende direktør i EY 1. juli 2024 etter Christin Bøsterud, som har hatt stillingen siden 2018. Dar er i dag partner og nordisk leder for CFO Advisory, Financial Services Organization i EY Norge.

– Det er en stor glede å kunne fortelle at Arbab Dar fra 1. juli trer inn i rollen som ny administrerende direktør for EY Norge. Arbab har akkurat de kvalitetene som skal til for å videreføre vår åpne og inkluderende kultur, samtidig som han har den drivkraften og smidigheten som behøves for å utvikle EY Norge videre. Han er en ny leder for en ny generasjon, sier Jesper Almström, Regional Managing Partner, i EY Norden.

– Jeg er stolt over å få denne muligheten, og takknemlig for tilliten som er vist meg, sier Arbab Dar. Christin Bøsterud forblir partner i EY og fortsetter i rollen som nordisk bærekraftsdirektør (CSO) frem til 1. juli 2025.

Tilbakeføring av inngående merverdiavgift ved salg av personkjøretøy

Det foreslås å endre tilbakeføringsbestemmelsen for inngående merverdiavgift ved salg av personkjøretøy med virkning fra 1. juli 2024. I den nye bestemmelsen er tilbakeføringsperioden åtte år. Det foreslås at tilbakeføringsbeløpet skal fastsettes ved å multiplisere fradragsført inngående merverdiavgift med kjøretøyets verdi ved omdisponeringen og dividere med verdien ved fradragsføringen.

For kjøretøy som har vært i virksomheten mer enn fem år, foreslås det som alternativ at opprinnelig listepris legges til grunn for beregningen.

Les mer

Nye lovregler om bærekraftsrapportering

Stortinget vedtok 11. juni endringer i regnskapsloven, verdipapirhandelloven, revisorloven og enkelte andre lover om bærekraftsrapportering og -attestasjon. Lovvedtaket gjennomfører EU-direktivet «Corporate Sustainability Reporting Directive» (CSRD). Formålet med reglene er å legge til rette for omstilling til en mer bærekraftig økonomi gjennom å gi markedet sammenlignbar informasjon, slik at det blir enklere å foreta finansielle beslutninger som vrir kapitalstrømmene i en mer bærekraftig retning. De nye reglene forventes derfor også å sette sivilsamfunnet bedre i stand til å holde foretak ansvarlige for deres påvirkning på samfunn og miljø.

Foreslår nye regler for innsyn i aksjeeierboken mv.

Næringsdepartementet har sendt på høring forslag til en ny forskrift om innsyn i aksjeeierboken, aksjeeierregisteret og forvalterregistrerte aksjer. I dag er det lovpålagt for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper å føre oversikter over sine aksjeeiere i enten en aksjeeierbok eller i et aksjeeierregister hos en verdipapirsentral. Enhver har lovhjemlet rett til innsyn i hvem som er innført i aksjeeierboken eller aksjeeierregisteret. Høringsfristen er 6. september 2024, og det tas sikte på at nye regler skal tre i kraft 1. januar 2025.

Les mer