Frihandelsavtale mellom Efta og India

67

Fokus på tollbehandling

Vi setter søkelys på spørsmål knyttet til tollbehandling av varer. Artikler omfatter blant annet import- og eksportprosedyrer, regelverket knyttet til frihandelsavtaler, særavgifter og tiltak i forbindelse med Brexit. Forfatter er tollrådgiver ved BDO Advokater AS.

Tollrådgiver
Cato Huseby

Senior Manager, BDO Advokater

Efta-landene og Norge har inngått handelsavtale med India som medfører reduksjon av toll på varer. Det gir store muligheter for norsk eksport.

Gir reduserte tollsatser over en femårsperiode

EFTA-landene er enige med India om en handelsavtale som ble signert 10. mars 2024. Avtalen vil gi reduserte tollsatser over en femårsperiode og vil gi norske eksportører store muligheter for å øke markedene i India. India er verdens femte største økonomi med 1,4 milliarder innbyggere. Dette markedet vil kunne gi store eksportmuligheter for norske selskaper. 

De øvrige landene i Efta er Liechtenstein, Sveits og Island.

Et eget kontor vil etter hvert etableres i India for å hjelpe norske bedrifter med å operere i det indiske markedet.

Avtalene har ennå ikke trådt i kraft, men forventes å tre i kraft fra 2025.

Tollreduksjon på varer som eksporteres fra Norge til India

I dag er det høye tollbarrierer, opp til 40 prosent på enkelte varer. Den nye avtalen vil kunne redusere tollsatsen for de fleste varene og helt ned til 0 for enkelte varer over en femårsperiode.

Import av norsk sjømat til India oppkreves pr. i dag med importtoll på 33 prosent. I løpet av en femårsperiode fra avtalen trer i kraft vil tollbeløpet kunne reduseres til 0. Dette vil bety mye for norsk sjømat-eksport.

Handelen med India har de siste årene økt kraftig. Det forventes at handelen fortsatt vil øke kraftig fremover da den nye handelsavtalen legger forholdene bedre til rette for norske eksportbedrifter.

I dag eksporteres det hovedsakelig oljeprodukter, nikkel, kunstgjødsel, stål og aluminium fra Norge til India. Den nye handelsavtalen vil legge til rette for at også andre norske varer kan være konkurransedyktige for eksport til nye markeder i India.

Tollreduksjon på varer fra India til Norge

Det er allerede i dag muligheter for tollreduksjon eller tollfritak for import av tollbelagte varer fra India til Norge med GSP-systemet (Generalized System of Preferences) som gjelder for utviklingsland. I motsetning til frihandelsavtalene er GSP-ordningen ensidig. Det innebærer at norske eksportører ikke kan oppnå tollreduksjon ved eksport til et GSP-land/utviklingsland.

GSP-systemet gjelder i dag for ca. 90 utviklingsland der ca. 35 av utviklingslandene er betegnet som Minst Utviklede Land (MUL) og som oppnår bedre betingelser for tollreduksjon til Norge enn de andre GSP-landene.

Det er kun matvarer og tekstiler/klær som er tollbelagt ved import til Norge.

India er pr. i dag ansett som et ordinært GSP-land og har derfor allerede pr. i dag tollreduksjon på tollbelagte varer inn til Norge som produseres i India. For eksempel er tekstiler og klær hovedsakelig tollbelagt med en ordinær tollsats på 10,7 prosent inn til Norge. Klær/tekstiler vil kunne få redusert tollsatsen til 0 hvis det fremlegges gyldig opprinnelsesdokumentasjon på indisk opprinnelse.

Muligheter for utvidelse av eksport for norske bedrifter til India

Vi vil anbefale norske eksportører å se nærmere på frihandelsavtalen med India for å se på mulighetene for opprettelse av nye handelsforbindelser. Avtalen vil gi muligheter for utvidelser for eksport av varer til nye markeder i India.

Link til avtalen finnes på: https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/india