Medlemsundersøkelsen:

– Vi lytter til medlemmene våre

12-13

Over 1400 av Revisorforeningens medlemmer har svart på årets medlemsundersøkelse. Foreningen får gode tilbakemeldinger om kurs, tidsskrift og veiledningstjenesten, men også konkrete innspill om hvordan foreningen kan bli enda bedre.

Kommunikasjons- og strategidirektør
Cathrine Torp

Revisorforeningen

Medlemsundersøkelsen viser at Revisorforeningens medlemmer overordnet er tilfreds med arbeidet foreningen gjør. Andelen tilfredse eller svært tilfredse medlemmer har økt fra 60 prosent i 2021 til 63 prosent i 2022, mens svært få er utilfredse med arbeidet foreningen legger ned. Samtlige oppgaver i formålsparagrafen oppleves som viktige av over 90 prosent av ­medlemmene.

Medlemmene er godt fornøyde med de tjenestene de bruker mest

Under to av ti savner noe fra Revisorforeningen, og de tilbudene som benyttes mest, er tidsskriftet Revisjon og Regnskap, kurs og veiledningstjenesten – kjerneleveransene fra Revisorforeningen.

– Det er fint å se at medlemmene overordnet gir toppkarakter på de tjenestene de bruker mest, veiledningstjenesten får åtte av ti. Det er høyt, sier Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen.

«Samtlige oppgaver i formålsparagrafenoppleves som viktige av over 90 % av medlemmene»

Ved sammenligning av hvor viktig og hvor fornøyd medlemmene er med tjenestene til foreningen, ser vi at det er behov for å se nærmere på enkelte områder.

– Vi ser at det er størst differanse ­mellom viktighet og opplevd fornøydhet (ett poeng) innen påvirkning av rammevilkår.Her må vi søke mer informasjon og flere kvalitative tilbake­meldinger for å sikre at vi forstår behovet. Det inkluderer å avdekke hvorvidt dette i noen eller stor grad skyldes at vi ikke kommuniserer godt nok eller om arbeidet vårt må justeres i omfang og virkemidler. Basert på resultatene vil vi utarbeide en handlingsplan, fortsetter Kvalevåg.

Digitalisering kommer også opp som stadig viktigere. Basert både på medlemsundersøkelsen og diskusjonen i styret, vil foreningen analysere medlemmenes behov, vurdere Ressurs­gruppen for digitalisering, utarbeide mål for foreningens bidrag og lage en plan for veien videre.

– Vi er opptatt av å lytte til medlemmene våre! Det er viktig for meg at vi utvikler oss og tilbudet vårt i henhold til innspillene vi får, sier Kvalevåg.

– Det er viktig for meg at vi utvikler oss og tilbudet vårt i henhold til innspillene vi får, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen (fotograf: Sverre Chr. Jarild).

Foreningens viktigste fordeler

Nær ni av ti av Revisorforeningens medlemmer oppgir at den viktigste fordelen ved å være medlem i foreningen er å holde seg faglig oppdatert. Videre peker medlemmene på tilgang til faglig veiledning og fagtidsskriftet Revisjon og Regnskap, samt det å være en del av fellesskapet i et viktig yrke som sentrale fordeler.

– En av Revisorforeningens viktigste oppgaver er å holde medlemmene våre oppdatert på faglige utfordringer de møter i hverdagen. Vi er derfor glade for å se at de oppfatter oss som en ­viktig partner på dette området. I tillegg synes jeg det er spesielt gledelig at mange ser verdien av å være del av ­fellesskapet i et viktig yrke, sier ­Kvalevåg.

Å arbeide for faglig høy kompetanse og etisk standard blant medlemmene er viktig for Revisorforeningen. I tillegg jobber foreningen daglig med at revisors tjenester og kompetanse skal anerkjennes for å ha høy kvalitet og være relevant for sentrale brukergrupper.

– I tillegg skal vi fortsette å arbeide for et godt omdømme for bransjen og sørge for at revisorer har gode og ­hensiktsmessige rammebetingelser, utdyper Kvalevåg.

Mange innspill om kurs

Hvordan Revisorforeningens kurs gjennomføres, opptar mange av våre medlemmer. Samtidig ser vi at det er ulike meninger om hvordan foreningen bør gjennomføre kursene fremover. Andelen som ønsker fysiske eller digitale kurs, eventuelt en kombinasjon av de to, er nokså lik. En klar trend er imidlertid at medlemmene ønsker en kurskalender som annonseres tidligere på året enn det som var tilfellet i år, slik at høsten kan plan­legges bedre for medlemmene.

– Vi ser en tydelig trend om at medlemmene våre ønsker fysiske kurs rundt om i landet utover DnR-konferansen. Samtidig har vi over tid sett synkende antall deltagere på fysiske kurs, så vi må finne den riktige balansen. Det er viktig for oss å tilpasse oss en digital hverdag og tilby kurs digitalt som de kan gjennomføre når det passer, forteller Kvalevåg, og legger til:

– Korte, grunnleggende kurs tror vi egner seg godt til å gjennomføres digitalt. For «tyngre» temaer som ­krever lengre tid å komme gjennom, mener vi fysiske kurs gir best utbytte. Det gir i tillegg ikke bare faglig ­inspirasjon, men også muligheten til å treffe andre revisorer i en sosial ­sammenheng og for å diskutere faglige problemstillinger.

«Andelen tilfredse eller svært tilfredse medlemmer har økt fra 60 til 63 prosent!»

Tidsskriftet Revisjon og Regnskap er populært

Seks av ti blar igjennom hver utgave av Revisjon og Regnskap, og fire av ti bruker Revisjon og Regnskap til oppslag. Tidsskriftet engasjerer, med hele 131 kommentarer. Mange savner den fysiske papirutgaven, ti vil ha kortere saker, ni synes det er bra akkurat slik det er, og en del vil ha lengre og mer dyptpløyende saker. En del savner flere saker fra revisjon av små og mellomstore bedrifter, og bedre muligheter for søk og filtrering i artikkelarkivet.

– Vi skal se på dette, sier redaktør Alf Asklund, men minner om at en av grunnene til at vi har færre artikler om SMB-revisjon, er at det er vanskelig å få forfattere til disse.

Blå skrift= 2022 Rød skrift= 2020

Flere etterlyser økt synlighet

I det siste åpne kommentarfeltet ba vi om andre innspill.

– Der fikk vi 41 kommentarer om forslag om vår samfunnsmessige posisjon. Flere etterlyser økt synlighet i media og overfor Finanstilsynet og Finansdepartementet. Det er også flere som påpeker at Revisorforeningens stemme må bli hørt i næringslivet og politikken, og at vi bør tørre å bruke den i større grad, sier Kvalevåg.

Vi har også fått mange faglige innspill på en del ulike forhold, deriblant MRR, økt søkelys på offentlig revisjon, frister, for og imot å revidere bærekraftsrapporter o.l.

– Vi fikk over 450 fritekst tilbakemeldinger som vi har analysert og sortert. Tusen takk alle medlemmer for at dere har tatt dere tid og engasjert dere så mye i å gjøre oss bedre. Våre planer for 2023 vil bygge på disse resultatene for å sørge for at vi møter medlemmenes forventninger enda bedre fremover, konkluderer Kvalevåg.