Tollkontroll på Svalbard

Fokus på tollbehandling

I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbehandling av varer. Artiklene vil blant annet omfatte import- og eksportprosedyrer, regelverket knyttet til frihandelsavtaler, særavgifter og tiltak i forbindelse med Brexit. Forfatterne er tollrådgivere ved BDO Advokater AS.

Dagens tollov regulerer ikke Svalbard, noe som betyr at det frem til i dag ikke har blitt ført kontroll med varer som importeres eller eksporteres til eller fra øya. Det betyr at det heller ikke har vært noen form for kontroll med innførsler som kan være underlagt forbud, restriksjoner eller tillatelser, selv om det er regelverk som har regulert dette, for eksempel internasjonale avtaler.

Tollrådgiver
Helene Hval

Senior Manager, BDO Advokater

Tollrådgiver
Cato Huseby

Senior Manager, BDO Advokater

1. april 2022 fremmet Finansdepartementet en proposisjon til Stortinget med forslag om hjemmel i gjeldende tollov til å gi forskrift om at loven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard, og at Svalbard sånn sett skal være et eget tollområde. Bakgrunnen for dette forslaget er å hindre at Svalbard kan brukes for å omgå dagens sanksjons- og eksportkontrollregelverk, og da spesielt med tanke på varer til og fra Russland.

Tilsvarende hjemmel er tatt med i det nye forslaget til lov om vareførsel, som ennå ikke har trådt i kraft.

6. mai i år ble forskriften fastsatt av Finansdepartementet, samme dato som forskrift om kontroll av reisende til og fra Svalbard trådte i kraft. Den sistnevnte forskriften gir Sysselmesteren mulighet til å foreta ID-kontroll av personer som reiser til eller fra Svalbard med fly og båt.

Tolletaten allerede på plass fra mai 2022

Finansdepartementet foreslo at det etableres vareførselskontroll gjennom tilstedeværelse av Tolletaten på Svalbard så raskt som mulig og helst allerede i mai 2022, med de nødvendige verktøyene for å drive vareførselskontroll. Den noe «forhastede» løsningen i høringen skisseres som en «midlertidig» løsning, for å håndtere det departementet beskriver som en akutt utfordring, der det haster med å få oversikt over aktørene, både næringsliv og privatpersoner, som fører varer inn og ut av Svalbard.

Tiltaket vil omfatte kontroll med vareførselen til og fra Svalbard, både til og fra utlandet og til og fra fastlandet, men det innføres ikke varslings-, melde- og fremleggelsesplikt mv. for varer ved ankomst til og avreise fra Svalbard, eller plikt til å tollbehandle varer som innføres til eller utføres fra Svalbard. Det innføres heller ikke plikt til å svare toll eller innførselsavgifter. Slik sett kan det se ut til at konsekvensene for næringslivet blir svært små.

Følger opp internasjonale sanksjoner

Ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum handler dette i hovedsak om å følge opp de internasjonale sanksjonene, og han ønsker derfor tolletaten på plass så raskt som mulig. Etableringen av tolltjenesten vil koste rundt 12 millioner kroner, og Tolletaten vil derfor bli tilført ekstra ressurser. Tilstedeværelsen vil i utgangspunktet være midlertidig, uten at det blir presisert noen sluttdato i høringen.

Tolldirektør Øystein Børmer sa til NRK i forbindelse med fremleggelsen av høringen at Tolletaten allerede var i gang med forberedelsene til etablering av tollkontroll på Svalbard, og at det som forutsatt i proposisjonen tas sikte på å etablere tilstedeværelse og evne til tollkontroll på Svalbard i løpet av mai i år. 

Tolletaten er allerede i gang med forberedelsene til etablering av tollkontroll på Svalbard, og fredag 13. mai var de fire første tollerne på plass.

Fredag 13. mai var de fire første tollerne på plass. Arbeidet med å etablere kontrollrutinene og kontorfasilitetene er således i gang.

Plassmangel på lufthavnen

I sitt høringssvar til Finansdepartementet hadde ikke Svalbard lufthavn noen merknader direkte til forskriften, men kunne melde om at den pr. i dag ikke har tilgjengelige lokaler for utføring av verken personkontroll eller varekontroll, og at lufthavnen allerede er for liten til å håndtere passasjerflyten pr. i dag.

Terminalen på Svalbard lufthavn eies og drives av Avinor AS, og ble bygd i 2007. I fjor deltok lufthavnen i et prosjekt gjennomført i samarbeid med Tolletaten og Sysselmesteren som omhandlet kartlegging av i hvilket omfang flyplassen må utvides for at det skal kunne utføres person- og varekontroll der. Her ble det skissert et behov for utvidelse av lufthavnen med rundt 2300 kvadratmeter til et kostnadsestimat på mellom 135 til 155 millioner kroner, ifølge lufthavnen.