En brytningstid med store muligheter

henrik

Vår bransje står overfor store omveltninger. Teknologi endrer og automatiserer. Samtidig utvikles regulatoriske krav til rapportering på klima og miljø kontinuerlig, og for å dekke behovene må vi rekruttere flere tusen nyutdannede de neste årene. Omveltningene vi står overfor vil sannsynligvis gjøre revisoryrket mer relevant enn noen gang tidligere – om vi velger å omfavne dem.

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

Omveltningene treffer ikke bare oss. Den teknologiske utviklingen går stadig raskere i hele samfunnet, og for hvert år som går, må stadig flere virksomheter forholde seg til nye krav til bærekraftsrapportering. Mange av utfordringene vi står overfor, står også klientene våre overfor. Vi har derfor alt å vinne på å være oppdaterte og i forkant av utviklingen, og dermed kunne skape tillit rundt informasjonen revisor skal bekrefte. Revisor skal være en uavhengig sparringpartner som lytter og utfordrer, og som fornyer seg i takt med samfunnsutviklingen.

Med en slik ambisjon følger også unektelig et oppfølgingsspørsmål: Hvordan skal vi lykkes med det?

Bærekraftsområdet i stor utvikling

Kanskje kan et av svarene finnes i Brüssel, og i det arbeidet som gjøres på europeisk nivå med det stadig mer omfattende regelverket for bærekraft som revisorer må forholde seg til. En rekke høringer er ute på bærekraftsområdet, blant annet for nye europeiske standarder for bærekraftsrapportering, og som revisorer og rådgivere skal vi veilede og attestere bærekraftsinformasjonen som selskapene i stadig større grad pålegges å offentliggjøre.

Skal næringslivet klare å kutte utslipp i tråd med Paris-avtalen, har vi dårlig tid. Behovet for veiledning og attestering vil øke når Direktivet om bærekraftsrapportering (EU – CSRD) snart trer i kraft for landets tusen største virksomheter. Vi har derfor nylig lansert Akademiet for bærekraftsrapportering, som skal dekke behovene for rapporterende selskaper, brukere og revisorer. Vi håper å se deg der!

Akademiet skal tilpasses behovene for ulike målgrupper, og vi ønsker samtidig å skape en møteplass for alle interessenter innenfor bærekraftsrapportering.

Teknologi og mennesker i samspill

Da jeg begynte som revisor i 1994, var det et annerledes yrke enn hva det er i dag. Mengden ikke-finansiell informasjon som vi rapporterer på, har endret seg drastisk, og klimaavtrykk og sosial bærekraft kommer stadig høyere på dagsordenen, både hos kunder og ellers i samfunnet.

Mens big data var et ukjent begrep på begynnelsen av 1990-tallet, er det nå sentralt i mange revisorers arbeid: Jo mer data du sitter på, desto bedre og mer presise analyser vil du kunne gjøre. Utviklingen gjør oss bedre i stand til å sammenstille relevante data, og gjøre dataene om til innsikt. I et næringsliv som blir stadig mer digitalisert, er det en tydelig forventning til at vi følger utviklingen og bringer innsikt til våre klienter.

Teknologi og data løser mange oppgaver bedre enn mennesker, men behovet for revisorer er likevel større enn noen gang.

Det mest sentrale redskapet i vår arbeidshverdag er tillit, og tillit blir enda viktigere når det utvikles stadig smartere og mer sofistikert teknologi. Når teknologi og menneskelige evner til problemløsing og overblikk spiller sammen, vil vi mer enn noen gang skape tillit til den jobben vi gjør og bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Yngre revisorer på dagsordenen

Etter å ha vært styremedlem i fire årer det med ydmykhet og entusiasme jeg nå tar fatt på vervet som styreleder. Jeg mener at tiden vi som forening nå er inne i, er en av de mest spennende på lenge. Det nye styret består av flere nye, yngre styremedlemmer, som kommer til å være sentrale i foreningens arbeid i tiden fremover. Revisortreffet 2. juni, som handlet om nettopp de yngres perspektiver på bransjen, ble en kjempesuksess med over 400 engasjerte kolleger samlet til faglig og sosialt påfyll.

Vi er synlige på en rekke områder om dagen med vår pågående omdømmekampanje, og kursaktiviteten har det siste året vært svært høy, til tross for restriksjoner. Utsiktene for bransjen og foreningen er gode, så lenge vi omfavner utviklingen og er offensive i møte med utfordringene vi står overfor. Jeg har stor tro på at vi skal få det til, og jeg gleder meg til å komme i gang!