Aktuelt

Tips oss!

Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål – innen idrett, kultur eller veldedighet – eller har virksomheten eller en ansatt gjort noe annet som er verdt en notis i Revisjon og Regnskap? Send et par ord og gjerne et bilde til redaktør Alf Asklund (aa@revisorforeningen.no).

Revisorer støtter kultur, idrett og veldedig arbeid

«En dag for andre» – en idé for andre?

Vi har notert at alle ansatte i RSM Norge vil være med som frivillige der de ønsker det én arbeidsdag i året.

Kanskje en idé også for andre revisjonsselskaper?

Årsmøte i Bergens Revisorforening

Årsmøtet i Bergens Revisorforening ble avholdt på Hotel Admiral Hotel 3. februar og det meldes om godt oppmøte med 62 deltakere og greit engasjement fra salen. I tillegg til ordinære årsmøtesaker holdt Finanstilsynet, ved Espen Jacobsen, et godt og informativt foredrag om forventninger til etterlevelse av hvitvaskingsloven for små og mellomstore revisjonsforetak «i provinsene».

– Det virker som om vi traff med temaet, sier styreleder Tom Ove Olsen, som opplyser at årsmøtet ble avsluttet med en påfølgende middag der det var god stemning og uformelle samtaler mellom revisorkollegaer i Bergen.

På bildet (fra venstre): Styremedlem Kenneth Vaule og styreleder Tom Ove Olsen i Bergens Revisorforening sammen med Espen Jacobsen fra Finanstilsynet.

Harald Brandsås medlem av Verdipapirlovutvalget

Revisorforeningens Harald Brandsås er oppnevnt som medlem i Verdipapirlovutvalget. Utvalget skal utrede gjennomføringen av EUs bærekraftdirektiv i norsk lov.

Revisorforeningens innboforsikring

Revisorforeningens innboforsikring har Jbfs beste forsikringsvilkår; Innbo Super. Som medlem i Revisorforeningen har du mulighet til å kjøpe innboforsikring hos Jbf til en av markedets beste priser. Revisorforeningens innboforsikring gjelder for innboet på din bostedsadresse.

Rolf Kåre Sæther oppnevnt til Gjenopptakelses­kommisjonen

Foto: Tidens Krav

Statsautorisert revisor Rolf Kåre Sæther ble i statsråd 18. februar oppnevnt som medlem av Gjenopptakelseskommisjonen for perioden 1. mars 2022 – 28. februar 2025.

Rolf Kåre er fra Kristiansund. Han har en lang karriere som praktiserende revisor og er i dag partner for rådgivning i BDO.
 
 
 
 
 
 

Hans Ragnar Berg forlater RSM

Daglig leder i RSM Norge Hans-Ragnar Berg forlater selskapet etter å ha vært ansatt i 20 år, og øverste ansvarlig siden 2014. I perioden fra 2014 har RSM nær tredoblet omsetningen og vokst fra to avdelinger til ti kontorer og fem avdelinger. Berg skal fortsette frem til sommeren, og har ingen umiddelbare planer etter det.

– Å lede RSM-laget gjennom disse åtte årene har vært fantastisk. Støtten jeg fikk som relativt ung leder og den innsatsen som folka våre har lagt ned underveis, har betydd enormt mye for meg. Det var ingen enkel beslutning å ta, sier Berg.

Håvard S. Abrahamsen er ny generalsekretær i Skiforeningen

– Et verdivalg, sier Håvard Abrahamsen om overgangen fra finans til Marka, skispor og friluftslivet.

Håvard S. Abrahamsen startet fra 1. mars som ny generalsekretær i Skiforeningen. Håvard, som er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor, har tidligere vært administrerende direktør og partner i PwC og konsernsjef i Oslo Børs VPS. Håvard har også vært styreleder i Revisorforeningen.

Vi gratulerer Håvard med ny jobb og Skiforeningen med et godt valg!

EY jakter 250 bærekraftsrådgivere

I løpet av tre år skal EY rekruttere hele 250 nye bærekraftsrådgivere. De første 30 skal være på plass innen sommeren. Dette ifølge Finansavisen.

Med litt planlegging blir det sol

Kanskje streifet også tanken deg på vei ned trappen, i halvmørket på vei mot stua og et middels kaldt hjemmekontor med en dårlig «kontorstol» – litt sol og varme hadde kanskje ikke vært så dumt?

Mariann Willumsen fra Bodø bare gjorde det og reiste fra revisorjobben i Bodø for å nyte turer i fjellet og langs sjøen på Gran Canaria i fem måneder. Med full jobb som spesialrevisor i Skattekrimavdelingen i Bodø, tre barn og hund, har det ikke stått på forpliktelser, men som hun sier til Avisa Nordland: – Mange tenker nok at det ikke er mulig å få til, men man må bare bestemme seg for at det er det en vil gjøre. Med litt planlegging går det helt fint. Familien gjorde det samme for 11 år siden, da var det de to sønnene hennes som gikk på den norske skolen der nede. Dagene i solen ble brukt til turer i fjellet, trening, sykling og litt strandliv, mens datteren Mariell har vært på skolen.

Snaut fem måneder ble hun på øya før hun sammen med familien returnerte til hverdagen, mørketid og kulde i romjula.

Mariann Willumsen med mannen Per Helge og datteren Mariell.

 

 

Revisorforeningen mener

Bærekraftsrapportering – et effektivt virkemiddel

Bærekraftsrapportering er ikke et mål i seg selv, men et effektivt virkemiddel for å få hele næringslivet på banen. Revisor er en viktig del av løsningen.

Det er viktig at alle norske virksomheter innser at de har en viktig rolle å spille, at de tar grep og ikke minst ser mulighetene dette gir, mener Revisorforeningen.

– Vi står overfor store utfordringer både på reguleringsområdet og med kompetansebygging for å få gjennomført våre ambisiøse klima- og bærekraftsmål, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Det er avgjørende at regulering kommer på plass raskt, og at utdanningsinstitusjonene tar ansvar for å utdanne den arbeidskraften vi trenger for det grønne skiftet, sier Kvalevåg.

Veiledning til hvitvaskingsloven – Revisorforeningens innspill

Revisorforeningen har gitt innspill til Finanstilsynet om veiledning til hvitvaskingsloven. I vårt innspill til Finanstilsynet har vi tatt opp at resultatene fra Finanstilsynets tematilsyn om hvitvaskingsloven, gir en klar indikasjon på at veiledningen til Finanstilsynet ikke har nådd frem. Det er ganske stor avstand mellom de forventningene som Finanstilsynet har gitt uttrykk for i forbindelse med tilsyn og det revisjonsforetakene har oppfattet.

Avklaringene i de gjeldende rundskrivene kan være nyttige. Samtidig viser erfaringene at denne formen for veiledning ikke er særlig godt egnet til å gi en tilstrekkelig god forståelse for hva som kreves for å etterleve hvitvaskingsloven på en effektiv måte. For å få til dette, er det nødvendig å illustrere pliktene med mer konkrete eksempler.

Områder med særlig behov for bedre veiledning

I denne omgangen har Finanstilsynet bedt om innspill til det generelle hvitvaskingsrundskrivet. For revisjonsforetakene er veiledningen i hvitvaskingsrundskrivet for revisorer mest sentral. Vi oppfordrer derfor Finanstilsynet til også å se nærmere på veiledningen i dette rundskrivet i dialog med Revisorforeningen og bransjen.

Vi ser et særlig behov for bedre veiledning på disse områdene:

  1. Virksomhetsinnrettede risikovurderinger

  2. Risikovurdering av kunder

  3. Bransjerisiko

  4. Forsterkede og forenklede kundetiltak

  5. Undersøkelse av indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering

Mer informasjon om dette finnes på revisorforeningen.no

Ønsker mykere tilnærming og mer veiledning

Revisorforeningen har deltatt på møte i Skatteetatens næringslivsforum om «Fremtidens innkreving». Dette er et program som har fått finansiering gjennom statsbudsjettet for 2022, og hvor første del av programmet har fokus på innkreving overfor næringslivet.

Det er avdekket at nye næringsdrivende og næringsdrivende som kommer i personlige vanskeligheter er overrepresentert blant dem som har innkrevingsutfordringer. Overfor de som uforskyldt har kommet i denne situasjonen, uttrykkes ønske om en «myk» tilnærming; økt fokus på veiledning og tilpasset informasjon fremfor etter-følgende kontroll og straff.

Ny revisjonsstandard for SMB-markedet – vi støtter det nordiske høringssvaret

Revisorforeningen har nå avgitt høringssvar til den foreslåtte revisjonsstandarden for mindre komplekse enheter (LCE). Vi støtter det nordiske høringssvaret som på en fornuftig måte dekker de norske vurderingene.

Revisorforeningen støtter at det innføres en enkeltstående standard som dekker mindre komplekse enheter.

Vi støtter også det nordiske svarets endringsinnspill og mener det fortsatt er rom for at standarden kan ytterligere forenkles. Endringsforslagene gjelder generelt skaleringsmuligheter, risikovurderinger, deltakelse på varetelling og at standarden må dekke konsernrevisjon.

EU vurderer rammeverket for selskapsrapportering – revisjon, foretaksstyring og tilsyn

EU-kommisjonen har satt i gang en prosess for å gjennomgå rammeverket for selskapsrapportering i børsnoterte foretak og andre foretak av allmenn interesse. Gjennomgangen omfatter de tre bærebjelkene lovbestemt revisjon, foretaksstyring og offentlig tilsyn.

Hele «økosystemet»

Revisorforeningen støtter at gjennomgangen omfatter hele ”økosystemet” som skal sikre høy kvalitet på selskapsrapporteringen. Det er viktig å se rollene til selskapets organer, revisor og tilsynsorganene i sammenheng.

Joint audit

EU-kommisjonen spør blant annet om krav om felles revisjon fra to uavhengige revisjonsselskaper (joint audit) kan være et godt tiltak for å sikre bedre kvalitet på selskapsrapporteringen og et bredere markedet for revisjon av foretak av allmenn interesse. Vi tror ikke at et slikt tiltak vil gi noen slike fordeler, og går mot obligatorisk joint audit.

Honorargrense på andre tjenester enn revisjon

Etter de gjeldende reglene for revisjon av foretak av allmenn interesse, kan ikke honorar fra andre tjenester enn revisjon utgjøre mer enn 70 % av revisjonshonoraret. Vi tar opp at honorar for attestasjonstjenester bør regnes sammen med revisjonshonoraret, og ikke tas med i telleren sammen med rådgivningstjenester mv.

Små foretak av allmenn interesse

Det er stor forskjell på store og mindre børsnoterte foretak, banker og forsik-ringsselskaper (foretak av allmenn interesse). Vi tar opp at den gjeldende reguleringen ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette, og at det bør ses nærmere på forenklinger for denne gruppen.

Ny administrerende direktør i FSR – danske revisorer

Lone Strøm er ansatt som ny administrerende direktør i FSR – danske revisorer fra 1. juni 2022.

Lone Strøm kommer fra en stilling som øverste sjef i Rigsrevisionen, hvor hun i ti år har hatt ansvaret for å revidere statens regnskaper og lede en organisasjon med omkring 285 medarbeidere. Hun har blant annet også vært direktør for Statens IT og visedirektør i Økonomistyrelsen.

Lone Strøm

Foto: Helga Theilgaard

Skjemaet RF-1359 blir pliktig for finansielle inntekter i fritaksmetoden

Fra og med inntektsåret 2021 skal skjemaet benyttes for alle gevinster, utbytter og tap, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden.

Tidligere var det frivillig å opplyse om gevinster og utbytter på aksjer og andre finansielle produkter innenfor fritaksmetoden. Etter at skjemaet ble innført i 2016, har skatteetaten sett en klar reduksjon i antall feil på fritaksmetoden. Det gjøres imidlertid fortsatt en del feil, og ifølge skatteetaten er selskaper som ikke leverer RF-1359 overrepresentert i statistikken over selskaper med feil.

Ved å gjøre skjemaet pliktig fra og med inntektsåret 2021, mener skatteetaten at antall selskaper med feil på fritaksmetoden vil reduseres ytterligere.

Fire av ti norske ledere er svært bekymret for cyberkriminalitet

De norske topplederne som er bekymret for cyberangrep, er mest redde for at de skal bli hindret i å selge sine produkter og tjenester. 65 % sier de er ekstremt redde for at cyberangrep skal sette dem ut av spill. Det viser PwCsCEO survey med 4446 toppledere fra 89 land.

Bisnode – temperaturmåler

www.bisnode.no

Siste måned

Nest siste måned

Endring

Sml. med
1 år tilbake

Endring

Konkurs

355

500

-29,0 %

310

14,5 %

Tvangsavvikling

104

122

-14,8 %

56

85,7 %

Nyregistreringer

21 438

35 370

-39,4 %

22 984

-6,7 %

Antall anmerkninger

1 947 756

1 946 049

0,1 %

1 961 353

-0,7 %

– Personer m/anmerkninger

265 037

264 517

0,2 %

269 539

-1,7 %

– Foretak m/anmerkninger

58 377

58 731

-0,6 %

56 342

3,6 %

Siste måned= 26.1.28-2

Nest siste måned 30.11.21-25.1.22

1 år tilbake= 26.1.21-28.02.21Kilde:

Bisnode

Medlemsfordeler

Som medlem i Revisorforeningen har du og ditt firma tilgang til en rekke fordeler.

Medlemsfordeler for deg personlig

Medlemsfordeler for firmaet

Drift av virksomhet

Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap

Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap.Rettledningen til RF-1028 lister opp de 27 ordningene som anses være offentlig støtte. De mest vanlige vil nok være differensiert arbeidsgiveravgift, forskjellige el-bil fordeler, redusert elavgift for industrien og SkatteFunn. I tillegg skal det blant annet rapporteres om aksjeselskapet var i økonomiske vanskeligheter ved siste avlagte regnskapsår. Rettledningen definerer hvordan foretakene skal beregne om de var i økonomiske vanskeligheter.

Sjekk utbytteopplysninger i forhåndsutfylt skattemelding

Dersom en aksjonærregisteroppgave leveres/korrigeres etter fristen, 31. januar, for å levere denne (RF-1086), eller dersom oppgaven inneholder feil som må rettes, kan det skje at opplysningene fra aksjonærregisteroppgaven ikke kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Skatteetaten opplyser at mange tror at disse postene automatisk blir beskattet hos aksjonæren. Dette er en misforståelse. Aksjonæren må selv legge til eventuelle inntekter som ikke er tatt med i den forhåndsutfylte skattemeldingen før skattemeldingen leveres.

I tilfeller der aksjonærregisteroppgaven blir korrigert med nye opplysninger om f.eks. utdelt utbytte eller formuesverdi av aksje, kan det skje at aksjonæren får en ny aksjeoppgave (RF-1088). Denne nye aksjeoppgaven må kontrolleres mot skattemeldingen, og skattemeldingen må leveres på nytt dersom den tidligere meldingen var uriktig eller ufullstendig.

Aksjonærer som ikke følger opp disse to punktene kan bli fanget opp av skattekontorets kontroller og varslet om endring av fastsatt inntekt/formue. I disse tilfellene kan det også bli ilagt tilleggsskatt.

Ny mva-melding

Skatteetaten har lansert ny mva-melding. Denne skal leveres via skatteetatens innloggede løsning på skatteetaten.no. Meldingen kan også leveres via regnskapssystem, og det er et ønske om at flest mulig leverer via regnskapssystem når de store massene skal levere meldingen sin i april. Fristen for de som har 2-månedlig termin forfaller 11. april, og over 300 000 avgiftspliktige skal rapportere i nytt format.

Nye reiseavtaler i Staten

Nye satser gjelder fra og med 1. januar 2022 og til og med 31. desember 2024. Satsene for kilometergodtgjørelse er uendret med unntak for satsen for bruk av snøscooter og ATV (kr 10,00 pr. km, økt fra kr 7,50 pr. km.).

De nye satsene for utgifter til kost er:

  • For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr 825

  • For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med kr 324

  • For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kr 603

Nytt er det at måltidstrekket (20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag) beregnes av den aktuelle satsen som tilstås. Satsen for ulegitimert nattillegg er uendret på 435 kroner.

Reise i utlandet

Det er fastsatt nye satser for kostgodtgjørelse i utlandet. Se utenlandsavtalen.

Skattemessig behandling

Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatsene for 2022 og de gjelder for hele året.

Mottatt godtgjørelse som overstiger forskuddssatsen, inngår i beregningen av skattetrekk og arbeidsgiveravgift på utgiftsgodtgjørelser og ved beregningen av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på visse naturalytelser. Som hovedregel benyttes satsene også ved skattefastsettingen for å beregne eventuelt skattepliktig overskudd/inntekt.

Hva virksomhetene som lykkes best gjør

Foregangsbedriftene legger stor vekt på ansattopplevelsen. Det handler om å forstå hva som engasjerer ansatte og gjør at de velger å bli, og anbefale sin arbeidsgiver til andre. Det handler også om å teste nye arbeidsmåter og ny teknologi som fjerner heft og gjør arbeidet mer interessant. Bedre kommunikasjon og løpende tilbakemeldinger mellom ansatt og leder er også et viktig suksess-kriterium, særlig i en hybrid arbeids-hverdag.

Det fremgår av rapporten Lær av foregangsbedriftene, som er utarbeidet av KPMG. Rapporten kan lastes ned.

Foreslår endringer i reglene i skattebetalingsloven

Forslaget innebærer blant annet at fristene for å klage utvides slik at disse samsvarer med tilsvarende frister etter skatteforvaltningsloven.

Lønnsstøtteordningen – kontrollhandlinger for bekreftelse av søknader.

Skattedirektoratet har fastsatt kontrollhandlinger som grunnlag for revisors eller autorisert regnskapsførers bekreft-else av søknader i lønnsstøtteordningen.

Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

En artikkel fra 2018 på revisorforeningen.no er oppdatert med endrede regler i ny revisorlov. Her forsøker vi å klargjøre problemstillinger rundt signering og datering av revisjonsberetningen som særlig er aktuelle i forbindelse med bruk av elektronisk signatur.

SAF-T Regnskap for finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak

Finans, forsikring og pensjonsforetak er gitt en frist til å implementere endringer som er påkrevd for å kunne levere SAF-T-filen med slik innhold som redegjort for i en uttalelse innen 31. desember 2023.

Godkjenningsordning for bilpleie, dekklagring og dekkskift

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fastsatt forskrift som etablerer en godkjenningsordning for bilpleie, dekklagring og dekkskift.

Revisors rapportering om selskapets lønnsrapport

Revisjonskomiteen i Revisorforeningen har utarbeidet en veiledning til attestasjonsuttalelsen om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten).

Oversettelse av ISRS 4400 (revidert)

ISRS 4400 Oppdrag om avtalte kontrollhandlinger (revidert), er nå vedtatt i revisjonskomiteen etter at oversettelsen av standarden har vært på høring.

Endret forskrift om forenklet IFRS

Ny forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS) er trådt i kraft.

Lønnsstøtteordningen – tilskudd for å unngå permitteringer

Forskriften til lønnsstøtteloven er vedtatt, og regelverket er satt i kraft. Lønnsstøtteordningen gjelder for foretak som har fall i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene. Formålet med ordningen er å unngå å permittere ansatte.

Oppdaterte sjekklister

Oppdaterte sjekklister for opptak av nye klienter og fratreden som revisor er tilføyd. Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister pr. 31.12.2021/01.01.2022. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Skatt på kjøp av aksjer fra arbeidsgiver

Ansatte som kjøper aksjer, vil bli beskattet for differansen mellom salgsverdien på ervervstidspunktet og det som er betalt. Forskriftsbestemmelsen som ga adgang til å fastsette salgsverdien til skattemessig formuesverdi, er opphevet fra 2022.

På flyttefot

Revisorgruppen flytter hovedkontoret til Drammen

Revisorgruppen flytter hovedkontoret fra Oslo til Drammen og utvider lokalene. Til sammen har Revisorgruppen rundt 100 medarbeidere på revisjon og regnskap spredt over store deler av Sør-Norge fra Møre og Romsdal, Hordaland og Agder til Buskerud, Akershus og Østfold.

De er organisert som en kjede av uavhengige revisjonsfirmaer, der alle er deleiere av Revisorgruppen AS, som markedsfører kjeden og står for utviklingen av kjeden faglig og kvalitetsmessig.

KPMG flytter i Kristiansand

I Kristiansand har KPMG med rundt 40 ansatte flyttet inn i sjette etasje av bygg E på Quadrum – et ruvende kontorkompleks til 200 millioner kroner på jernbanetomta.

– Det blir et knutepunkt i Kristiansand, et bygg det ikke finnes maken til med tanke på fasiliteter, utforming og plassering, sier avdelingsleder Lis Nyland fra KPMG til avisen Fædrelandsvennen.