MVA-kompensasjon: Mer fleksible dokumentasjonskrav

Private aktører som har rett til merverdiavgiftskompensasjon, har opplevd at Skatteetaten kategorisk har krevd at det skal innhentes kopi av kommunale vedtak om tildeling av bolig, helse- og omsorgstjenester mv. Dette har skapt hodebry både for bedriftene og for revisor, ikke minst når kommunene har nektet å sende kopier under henvisning til personvern og GDPR. Nå blir dokumentasjonskravene mer fleksible.

Advokat
Cecilie Dyrnes

EY

Advokat 
Andreas Bjørnebye

EY

Revisors attestasjon

Private aktører har rett til kompensasjon når de produserer lovpålagte tjenester innen helse, sosial, omsorg og undervisning. Grunnlaget for krav om merverdiavgiftskompensasjon skal attesteres av revisor. I brev 8. mars 2012 til Revisorforeningen utdypet Finansdepartementet revisors oppgaver i forhold til vilkåret om at tjenestene skal være lovpålagt:

«Revisors kontroll av om kompensasjonskravet oppfyller dette vilkåret må foretas ut fra de

  • aktuelle tildelingsvedtakene fra kommunen».

«De private virksomhetene må ha kopi av tildelingsvedtakene i sitt regnskap. Dersom kopi

  • ikke foreligger, kan kompensasjonskravet etter departementets syn ikke anses dokumentert».

Disse uttalelsene har blitt stående som en fast praksis. I kontroller har Skatteetaten konsekvent nektet kompensasjon dersom den private aktøren ikke har fått tilsendt kopi av tildelingsvedtakene fra kommunen.

Personvern / GDPR

Ved innføringen av GDPR ble behandlingen av personopplysninger underlagt et langt mer omfattende og detaljert regelverk med et strengere sanksjonsapparat enn tidligere. Flere private aktører har opplevd at kommuner ikke har sendt ut kopi av tildelingsvedtakene under henvisning til GDPR. I tillegg har mange opplevd ulik praktisering fra Skatteetaten av hvilke opplysninger som kan sladdes i tilsendte vedtak.

Nye takter fra Finansdepartementet

Private aktører har rett til kompensasjon når de produserer lovpålagte tjenester innen helse, sosial, omsorg og undervisning.

I et brev til EY 13. oktober 2021 kommer Finansdepartementet med sentrale klargjøringer.

For det første klargjør Finansdepartementet at følgende opplysninger i vedtakene kan sladdes: navn, personnummer, alder, adresse, diagnose/tilstand, samt beskrivelser i helsetilbudet som omhandler diagnosen/tilstanden.

Det andre – og viktigste – punktet er at Finansdepartementet nå åpner for at man ikke trenger kopi av tildelingsvedtakene for å kunne dokumentere kompensasjonskravet. Et alternativ vil være en oppstilling utstedt av kommunen som sammenstiller opplysningene fra tildelingsvedtakene, med ev. sladding av personopplysninger. Når det gjelder omsorgsboliger, borettslag og eierseksjonssameier, presiserer Finansdepartementet at det i en slik oppstilling må dokumenteres tildeling av heldøgns omsorgstjenester som er integrert i kommunens lovpålagte tilbud, hvor henvisning til vedtaket må kunne kobles til en bestemt bolig, men hvor adresse, bolig- og seksjonsnummer kan sladdes.

Departementet skriver at utformingen av en slik oppstilling må avklares med Skatteetaten. Vi mener at Skatteetaten bør utarbeide en form for standardisert oppstilling som forenkler prosessen både for bedriften, for kommunen og for revisor. En slik standard oppstilling vil også sikre at dokumentasjonskravet praktiseres likt.