Internasjonal skatt og avgift

Skatterådgiver
Heidi Skovdahl

Deloitte Advokatfirma.

Skatterådgiver
Olav Kregnes

Deloitte Advokatfirma.

Siden er utarbeidet av skatterådgiverne Ina Renate W. Turi og Heidi K. Skovdahl, begge Deloitte Advokatfirma.

Ny finanslov i Frankrike

Frankrike publiserte ny finanslov 31. desember 2021 med virkning fra og med 1. januar 2022. I tillegg til å innføre 25 % selskapsskatt for alle typer selskaper, inneholder loven flere nye skatteregler, blant annet nye rapporteringsforpliktelser og skatt for leverandører av internettplattformer.

Ukraina begrenser blant annet muligheten for fremføring av underskudd

Ukraina har gjort endringer i skatteloven som får virkning fra 1. januar 2022. Endringene går ut på at store skatteytere kun kan redusere sitt skattegrunnlag med inntil 50 prosent ved bruk av fremførbart underskudd.

Andre endringer som også gjelder fra 1. januar 2022 er at donasjoner til nærstående selskaper i underskuddsposisjon ikke er fradragsberettiget for giveren, samt at fristen for å innberette inngående mva settes til 365 dager istedenfor 1095 dager, regnet fra den relevante mva-fakturadatoen.

Bahrain øker merverdiavgiftssatsen fra 1. januar 2022

Bahrain øker merverdiavgiftssatsen fra 5 % til 10 % med virkning fra 1. januar 2022.

Mexico viderefører redusert skatt på kapitalgevinster for privatpersoner frem til 2025

Mexico vedtok i 2019 at kapitalgevinster for privatpersoner skulle reduseres til 10 prosent for 2019, 2020 og 2021. Med virkning fra 24. desember 2021 ble det vedtatt at den reduserte skattesatsen også skal gjelde for årene 2022 til og med 2025. Skattesatsen gjelder alle aksjer i meksikanske selskaper med en egenkapitalverdi på under 25 mrd. meksikanske pesos.

Malaysia innfører skattefritak for skattytere med visse utenlandske inntekter

Med virkning fra 1. januar 2022 fritas malaysiske selskaper fra skatt på utbytter fra utenlandske selskaper. Det samme gjelder alle typer inntekter for privatpersoner fra utlandet, med unntak av privatpersoner som er deltakere i utenlandske deltakerlignede selskaper. For å kvalifisere for skattefritaket må selskapene og privatpersonene oppfylle visse vilkår som beskrives i retningslinjer fra skattemyndighetene.

Malaysia innfører omsetningsavgift på salg av aksjer

De malaysiske skattemyndighetene har innført omsetningsavgift (stamp duty) på salg av aksjer på 0,15 prosent av kontraktssummen. Aviften er oppad begrenset til 1 000 malaysiske ringgitt pr. kontrakt og vil gjelde fra 1. januar 2022 til og med 1. desember 2026 for aksjer som er notert på den malaysiske børsen (Burs Malaysia).

EUs toppmøte foreslår reform for redusert MVA-sats for bestemte varer og tjenester

EUS toppmøte sendte 7. desember 2021 til forslag til reform som skal regulere medlemstatenes adgang til å benytte redusert merverdiavgiftssats for bestemte typer varer og tjenester til behandling av EU-parlamentet. Forslaget er ment å erstatte någjeldende liste over varer og tjenester som kan være gjenstand for reduserte merverdiavgiftssatser. I tillegg er det foreslått å gi adgang til å benytte redusert sats for enkelte miljøvennlige vare- og tjenestetyper.

Tyskland offentliggjør endringer i merverdiavgiftslovgivningen

Tysklands nye regjeringskoalisjon har offentliggjort en rekke planlagte endringer av betydning for merverdiavgiftsregelverket. Endringene gjelder innføring av en obligatorisk e-fakturaløsning, videre modernisering av importsystemet og styrking av allmennyttig og ideell sektor. Detaljene i forslagene forventes lagt frem senere for videre politisk behandling.

Praksis i Tyskland og Kypros kan stride mot merverdiavgifts- direktivet

EU-kommisjonen offentliggjorde 2. desember 2021 at den mener Tyskland ikke oppfyller sin forpliktelse til å utveksle informasjon med andre medlemsland når selger har varelager, men ikke er hjemmehørende i samme medlemsland som kunden («VIES»-systemet). Videre fremgår det at Kypros’ manglende implementering av forenklinger ved grenseoverskridende e-commerce-handel, etter EU-kommisjonens oppfatning er i strid med «e-commerce»-direktivene.

Hellas og Tyskland har mottatt en formell oppfordring til å oppfylle sine forpliktelser.