En attraktiv og relevant profesjon

I en verden i stor endring er tillit i samfunnet en forutsetning for å opprettholde vår økonomiske velstand og velferd. Her har revisorene, som allmennhetens tillitspersoner, en svært viktig rolle å spille. Det fordrer at vi fortsatt er relevante for både de beste hodene og alle de andre interessentene som fester lit til våre råd og verifikasjoner.

Statsautorisert revisor
Leif Arne Jensen

Styreleder i Revisorforeningen

I denne lederen tar jeg opp to temaer som påvirker vår relevans – høstens rekruttering av nyutdannede fra universiteter og høyskoler, og at vi for første gang har en internasjonal revisjonsstandard for små foretak på høring.

Økt konkurranse om de beste hodene

Vi har i flere tiår vært privilegert som kanskje den mest attraktive bransjen for nyutdannede økonomer. For en som har levd sitt liv i bransjen og opplevd hvilken fantastisk utviklingsarena revisjon er, er det åpenbart at det må være slik. Samtidig viser trenden over tid at antallet søkere til profesjonen er fallende. Med optimismen tilbake i store deler av næringslivet, gjør det ikke saken enklere at de beste hodene kan velge og vrake i spennende jobber.

Bransjens bittersøte attraktivitet

Selv om søknadsmassen til revisjon har vært fallende, er revisjonsselskapene fortsatt veldig attraktive. Et tusentalls nyutdannede begynner i selskapene denne høsten. Den flerfaglige kompetansen som bransjen er så avhengig av for å levere på sitt samfunnsoppdrag, gjør bransjen enda mer attraktiv. Samtidig har vi nok som bransje undersolgt revisjon som en attraktiv karrierevei og bidratt til at det har blitt mer populært å søke seg mot konsulentavdelingene.

Profesjonen må «på selgeren»

Her har vi som bransje et ansvar for få frem profesjonens samfunnsoppgave og attraktivitet som utviklingsarena ikke bare i starten av karrieren, men i hele karriereløpet. Som revisor utvikler du ny kompetanse og ferdigheter kontinuerlig for å opprettholde din relevans og løse komplekse problemstillinger, samtidig som du trenes til å bli en viktig sparringspartner for mellom- og toppledere, styrer og eiere. Hvor kult er ikke det. Det er heller ikke uten grunn at mange toppledere i norsk næringsliv er revisorer – fordi de har gått den beste skolen.

Revisjon – et kvalitetsprodukt

Et forhold som også påvirker vår relevans både som arbeidsgiver og som tillitsleverandør, er utformingen av revisjonsproduktet. En revisjonsberetning nyter høy tillit i dag fordi produktet revisjon holder høy dokumentert kvalitet – understøttet av at de internasjonale revisjonsstandardene brukes av revisorer i 130 land med en felles målestokk for kvalitet.

Revisjonsproduktet styrker sin relevans

Vi bor i et land som ser verdien av revisjonsinstituttet og har revisjonsplikt også for små foretak. De internasjonale revisjonsstandardene har blitt mer og mer komplekse og til dels ineffektive i bruk, spesielt for mindre komplekse revisjoner. Over tid gjør det bransjen mindre relevant for ansatte, klienter og samfunnet.

Derfor er det gode nyheter at den internasjonale standardsetteren IAASB har sendt en standard om revisjon av små foretak («ess complex entities») på høring. Det er en standard som antakelig ikke hadde sett dagens lys uten det arbeidet som er blitt lagt ned av Revisorforeningen i samarbeid med våre nordiske naboer. I dette arbeidet har Revisorforeningens fagsjef Kai Morten Hagen hatt en sentral rolle.Standarden er et betydningsfullt skritt som også gjør at prinsippet om at «en revisjon er en revisjon» settes på en alvorlig prøve. Da er det viktig for vår relevans som profesjon at standarden er basert på sunne revisjonsfaglige prinsipper og forutsetninger samtidig som den skrives på en måte som letter praktisk bruk.

En tillitskvinne har mønstret på

Etter en imponerende karriere som revisor, toppleder i næringslivet og generalsekretær i Norges Idrettsforbund har Karen Kvalevåg mønstret på som ny administrerende direktør i Revisorforeningen. Hun blir også den første kvinnelige topplederen i foreningens 90-årige historie. Karen har de beste forutsetninger for å styre revisjonsbransjen inn i kanskje det mest spennende tiåret i bransjens historie. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

#stoltrevisor