Aktuelt

Høringssvar forskrift om forenklet IFRS

Revisorforeningen støtter i hovedsak de foreslåtte endringene i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS). Vi ser behov for en årlig vurdering av forskriftens oppdateringsbehov, og tar opp enkelte andre forhold i høringssvaret.

Les mer på: revisorforeningen.no/fag/nyheter/forslag-til-oppdatert-forenklet-ifrs/

Forslag om ny ordning for ansatteopsjoner i oppstartselskaper

Revisorforeningen har avgitt høringssvar til Regjeringens forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen.

I høringen foreslås det en utvidelse av dagens opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper, blant annet. ved at:

 • Flere selskaper omfattes ved at grensene for hvilke selskaper som omfattes økes:

  • Maksimalt antall årsverk økes fra 25 til 50

  • Maksimale driftsinntekter og balansesum økes fra 25 til 80 millioner kroner

  • Maksimal alder på selskapet økes fra seks til ti år

 • Gunstig beskatning ved at gevinst på opsjonen fra tildeling til innløsning kun skal skattlegges som aksjeinntekt og ikke lønnsinntekt som i dag.

Dagens regel om at opsjonsfordel over én million kroner skal skattlegges ved innløsning, oppheves. I stedet innføres det en regel om at opsjonsprisen minst må tilsvare markedspris på tildelingstidspunktet.

Revisorforeningen høringssvar

Revisorforeningen peker på to forhold som vi mener bør forbedres før de nye reglene eventuelt presenteres som lovforslag:

 • Det bør presiseres at aksjene kan verdsettes til skattemessig formuesverdi i alle tilfeller der det ikke har vært et uavhengig salg i perioden rundt tildelingen. Det bør også presiseres hvilken verdi som kan legges til grunn i de tilfellene skattemessig formuesverdi på tildelingstidspunktet er null.

 • Etter departementets forslag vil flere bedrifter falle utenfor den nye ordningen enn etter den gjeldende ordningen. Revisorforeningen etterlyser en nærmere vurdering og begrunnelse for hvorfor visse bransjer ikke skal være omfattet.

Foreslår omlegging av petroleumsskatten

Regjeringen foreslår at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum fra 2022 erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer (kontantstrømskatt).

Forslaget innebærer også at leterefusjonsordningen avvikles fordi særskatteverdien av underskudd nå uansett vil bli utbetalt i skatteoppgjøret påfølgende år, og det trengs ikke lenger særregler for underskudd i selskapsskatten. Eventuelle underskudd i selskapsskatten må nå fremføres uten rente, som for andre næringer.

Stiftelser bør ikke pålegges å skille ut næringsvirksomhet i egne selskaper

Revisorforeningen går mot Næringsdepartementets forslag om at stiftelser ikke lenger skal kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, men at dette nå må drives gjennom datterselskaper.

Vi kan ikke se at det er begrunnet at dagens ordning innebærer noe vesentlig problem i praksis. På den bakgrunn går Revisorforeningen mot forslaget om at stiftelser må drive næringsvirksomhet i datterselskaper.

Små stiftelser

Revisjonsplikten er helt avgjørende for tilliten til stiftelsesformen. En uthuling av revisjonsplikten for enkelte stiftelser vil kunne få uønskede konsekvenser for troverdigheten til stiftelsesformen. Vi vil derfor advare mot forslaget om at Stiftelsestilsynet kan dispensere fra kravet til revisjon i tilfeller der avkastningen ikke dekker stiftelsens kostnader.

Løsningen i slike tilfeller må være å oppfordre stiftelsen til omdanning, enten ved å slå den sammen med andre stiftelser eller ved å oppløse stiftelsen og dele ut alle midlene innenfor formålet. Også i gjeldende stiftelseslov er det regler som gir adgang til omdanning i slike tilfeller, men mye kan tyde på at regelen er lite kjent eller av andre grunner brukes for lite.

Stiftelsesformen er lite egnet når kostnadene til administrasjon og tilsyn overstiger avkastningen. Vi støtter derfor forslaget om at pengeutdelende stiftelser må ha en grunnkapital på minst 500 000 kroner. Slik vi forstår forslaget skal dette også gjelde eksisterende stiftelser.

Støtter ny gebyrstruktur i Brønnøysundregistrene

Revisorforeningen støtter en ny gebyrstruktur i Brønnøysundregistrene som skal sikre at gebyrinntektene ikke overstiger kostnaden med de ulike tjenestene, men vi er kritiske til at overprisingen av enkelte gebyrer ikke fjernes helt.

Døgnkontinuerlig bemanning oppfyller kravet til «24 timers alarmsystem»

Borettslag og eierseksjonssameier kan ha rett på momskompensasjon selv om de ikke har «24 timers alarmsentral».

Finansdepartementet har uttalt seg om borettslag og eierseksjonssameiers rett til momskompensasjon. Finansdepartementet kommer til at Skatteetatens praktisering er for streng. Borettslag og eierseksjonssameier med døgnkontinuerlig bemanning kan oppfylle vilkåret om særskilt tilrettelegging, selv om det ikke er installert et alarmsystem.

Lunsj

Skatteetatens portal for mva-registrering

Fra 10. juni skal Skatteetatens portal for mva-registrering også brukes ved meldinger om endringer og opphør.

Skatteetaten har lansert en ny registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret, som erstatter Samordnet registermelding del 2. Fra 10. juni meldes også endringer og slettinger i den nye løsningen.

MVA og nettkurs

Skattedirektoratet har gitt en generell og overordnet redegjørelse for rettstilstanden for så vidt gjelder nettkurs.

Skattedirektoratet har tidligere uttalt at grensen mellom hva som anses å være omsetning av nettbaserte undervisningstjenester og hva som anses å være omsetning av digitale læremidler er vanskelig å trekke.

Skattedirektoratet uttaler at det er tjenestens art som er avgjørende for om et konkret tilfelle omfattes av unntaket for undervisningstjenester eller ikke.

I det konkrete tilfellet Skattedirektoratet behandler, kommer de til at både det å se på kurset i «realtid», og det å se det som et opptak senere, medfører samme klassifisering, i dette tilfellet levering av en unntatt undervisningstjeneste.

MVA på elektroniske bøker

Digitale ordbøker kan være omfattet av avgiftsfritaket for elektroniske bøker

Skattedirektoratet har uttalt seg om hvorvidt omsetning av digitale ordbøker via en abonnementstjeneste er omfattet av merverdiavgiftsfritaket for «elektroniske bøker» i mval. § 6-4.

Skattedirektoratet kommer til at den aktuelle ordboken er omfattet av fritaket. Det legges blant annet vekt på at den elektroniske publikasjonen har samme bruksområde som den trykte publikasjonen, og at det tillates noen ekstra funksjoner i den elektroniske publikasjonen.

Styrevalg i Regnskapsstiftelsen

Professor John Christian Langli er valgt som ny styreleder i Norsk RegnskapsStiftelse etter Per Hanstad som har ledet NRS siden 2002. John Christian Langli er professor ved Handelshøyskolen BI og har vært styremedlem i NRS.

Som nye medlemmer av Regnskapsstandardstyret er valgt:

 • statsautorisert revisor Torstein Ytterdal, PwC

 • statsautorisert revisor Anne-Cathrine Bernhoft, EY og

 • professor Tonny Stenheim, Universitetet i Sørøst-Norge

Statsautorisert revisor Erik Avlesen-Østli, KPMG, er valgt som ny nestleder i Regnskapsstandardstyret.

Bruk av statlige regnskapsstandarder (SRS) i virksomhetsregnskapet

Statlige regnskapsstandarder (SRS) blir obligatorisk for alle statlige virksomheter med en overgangsperiode til 2027. Regnskapsstandardene legger til rette for effektiv ressursbruk ved å gi kjennskap til kostnader som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter.

Finansdepartementet har den 31. august 2021 fastsatt at alle statlige virksomheter innen 1. januar 2027 skal føre regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS).

Virksomheter som i dag fører regnskapet etter kontantprinsippet, skal bestemme nærmere tidspunkt for overgang til SRS i samråd med overordnet departement innenfor innføringsperioden på fem år fra 2022.

Regnskapsstandardene legger til rette for effektiv ressursbruk ved å gi kjennskap til kostnader som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter. Standardene gir et grunnlag for å fremskaffe sammenlignbar kostnadsinformasjon og en bedre oversikt over statens eiendeler.

Revisorforeningen har gjennom mange år, i offentlige utvalg og på annen måte, argumentert for en overgang til SRS. Endringen er et stort fremskritt for bedre styring av statlige virksomheter.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. august 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,7 % pr. 31.12.2020 til 1,5 % pr. 31.08.2021 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,2 % til 1,1 % basert på statsobligasjoner.

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for at meldinger skal være registrert innen årsskiftet.

Elektronisk melding

Foretaksregisteret må ha mottatt melding om beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 11. oktober.

Melding om gjennomføring av disse endringene og andre meldinger til Foretaksregisteret etter 6. desember, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Papirskjema

Beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling som sendes på papir, må være mottatt innen 1. oktober.

Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papirskjema mottatt etter 30. november, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2021.

Finanstilsynet om banker som tilbyr regnskapsføring

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv om hvordan banker og finanskonsern som tilbyr regnskapsføring, skal ivareta kundens interesser og sikre dette gjennom forsvarlige rutiner mv.

Rundskrivet omtaler taushetsplikt mellom virksomhetsområdene, kryssalg av tjenester, håndtering av interessekonflikter og risikovurderinger knyttet til dette. Etablering av retningslinjer og rutiner er et nødvendig risikoreduserende tiltak både i bankvirksomhet og regnskapsførervirksomhet.