Behov for fornyelse

Statsautorisert revisor

Ingebret G. Hisdal

Styreleder i Revisorforeningen

Norsk økonomi går godt, men likevel er det ingen tvil om at det både i offentlig og privat sektor er behov for fornyelse innen viktige områder. Det gjelder også for oss – revisorprofesjonen. For at bransjen skal utvikle seg i ønsket retning, må vi stå opp og argumentere for det vi mener er viktig.

14. februar holdt sentralbanksjef Øystein Olsen sin årstale om perspektivene for norsk økonomi. Ett av hans budskap var at opprettholdelse av vår velferd er avhengig av fornyelse både innen offentlig og privat sektor, og at det er nødvendig med høyere verdiskapning og økt deltagelse i næringslivet.

Et annet av sentralbanksjefens budskap var at økt levealder krever at vi arbeider lengre. Det samme budskapet ligger for øvrig i Banklovkommisjonens utredninger om nødvendige fornyelser innen pensjonsområdet.

Sentralbanksjefen påpekte videre det ubehagelige faktum at selv om det er mange i arbeid i Norge, arbeider vi mindre enn hva som er situasjonen i andre land det er både naturlig å sammenligne oss med – og ikke så naturlig å sammenligne oss med (som Hellas).

I perspektivmeldingen for 2013 pekte også regjeringen på det store behovet for fornyelse og utvikling av privat og offentlig sektor. Dette for å legge til rette for økt verdiskapning og en velfungerende offentlig sektor slik at vi ikke undergraver kommende generasjoners behov.

Innen den svært så viktige olje- og gass-sektoren vises det fra flere hold bekymring over et høyt kostnadsnivå. Denne bekymringen er nok vanskelig å ta inn over seg når olje- og gassprisene er på et høyt nivå, men det er et faktum at norske offshoreverft i økende grad taper konkurransen om store og viktige nybyggingskontrakter.

Avgjørende innen alle sektorer

Hva er det disse eksemplene forteller oss? Jo, at fokus på fornyelse og forbedring er helt avgjørende innen alle sektorer. Av erfaring vet vi riktignok at omstilling er vanskelig å gjennomføre før problemene føles på kroppen. På den annen side er det i gode tider vi har ressurser og robusthet til å gjennomføre krevende fornyelses- og forbedringsprosesser på en god måte. Historien viser også at de som lykkes best innen privat næringsliv er foretak som evner å gjennomføre omstilling og fornyelse basert på egen styrke. Det samme gjelder offentlig sektor, noe den statlige gjeldskrisen i mange europeiske land er et godt eksempel på.

Hva med oss?

Hva så med revisorprofesjonen? Har vi som har valgt dette yrket greid å ta tak i de utfordringene som profesjonen er blitt stilt overfor? Noen vil kanskje svare ja og peke på at det har skjedd store omstillinger i bransjen i løpet av de siste ti årene. Andre vil kanskje si at det riktignok har skjedd store endringer, men at det har skjedd som følge av større uønskede hendelser som blant annet finansskandaler. Ikke minst har endringene blitt initiert og diktert av andre enn oss som arbeider i bransjen. Vi har med andre ord ikke selv sittet i førersetet når store beslutninger er blitt tatt.

Jeg tror at gode løsninger er avhengige av at vi som arbeider også i denne bransjen står opp og argumenterer for det vi mener er viktig for at bransjen skal utvikle seg til det beste.

Relevans – dokumentasjon – verdiskapning – dialog

For at bransjen skal kunne påvirke omstilling og fornyelse i en positiv retning, må bransjen oppfattes som relevant for de forskjellige interessegruppene. Tiden er inne til å ta et kritisk blikk på om revisjonsstandardene gir det rammeverket som skal til for å gjennomføre en relevant revisjon av virksomheter av forskjellig størrelse og kompleksitet. Vi må også være villige til å ta diskusjonen om de stadig økende dokumentasjonskravene virkelig øker kvaliteten på revisjonen, eller om vi faktisk oppnår det motsatte ved at uforholdsmessig mye tid brukes på å dokumentere bare for at vi skal unngå kritikk i ettertid.

Men det aller viktigste er hvordan vi som yrkesutøvere i det daglige fremstår i utførelsen av vår oppgave slik at de forskjellige interessegruppene oppfatter at revisors arbeid skaper verdier. Vi må våge å mene mer og gjennom en konstruktiv dialog med våre oppdragsgivere bruke vår kompetanse til å øke kvaliteten på både den finansielle informasjonen og annen rapportering.