En presisering på flere områ­der:

MVA-kompensasjon

Vi viser til artikkel om MVA-kompensasjon for private enheter i Revisjon og Regnskap nr. 6/2012. Med utgangspunkt i artikkelen vil vi i det følgende kommentere fastlegeordningen, omsorgsboliger, barnevern/BUF-etat og private fagskoler uten godkjenning.

Seniorrådgiver

Tor Christian Pettersen

Skatt øst avd. Fastsetting, seksjon MVA

Synspunktene i artikkelen står for forfatternes egen regning

Seniorskattejurist

Andrine K. Lund

Skatt øst avd. Fastsetting, seksjon MVA

Skattekontoret mottar ofte spørsmål om rett til kompensasjon i forhold til private og ideelle virksomheter som produserer helse- og omsorgstjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er på­lagt å utfø­re ved lov, jf. kompensasjonsloven §–2 første ledd bokstav c. Vi ser derfor at det er behov for enkelte presiseringer.

Fastleger

I artikkelen er det vist til at selvstendig næ­ringsdrivende leger med fastlegeavtale og fysioterapeuter med kommunal driftsavtale ikke omfattes av kompensasjonsordningen.

Vi vil bemerke at det kom en presisering i kompensasjonsloven §–2 annet ledd i 2008 med følgende ordlyd: «Denne loven gjelder ikke privatpraktiserende allmennleger og privatpraktiserende fysioterapeuter». Det er altså uten betydning om det foreligger fastlegeavtale/driftsavtale med kommunen eller ikke. Ingen privatpraktiserende allmennleger eller privatpraktiserende fysioterapeuter omfattes av kompensasjonsordningen.

Omsorgsboliger

I artikkelen fremgår det at lovpå­lagte sosiale tjenester vil være nødvendig bistand til de som har et særlig hjelpebehov, avlastningstiltak, støttekontakt, plass i institusjon, eller rett til særlig tilrettelagt bolig, f.eks. omsorgsboliger. Det fremstår dermed som at omsorgsboliger er en lovpå­lagt oppgave og derfor kompensasjonsberettiget.

Vi vil presisere at utleie av omsorgsbolig i seg selv ikke er en lovpå­lagt oppgave.

Høyesteretts dom av 19. februar 2010 (Stiftelsen Utleieboliger i Alta) innebæ­rer imidlertid at utleie av særskilt tilrettelagte boliger for heldøgns omsorg og pleie vil omfattes av kompensasjonsordningen når utleien skjer i et samvirke med kommunen, dvs. at kommunen har tildelingsrett til boligene.

OMFATTES IKKE: Ingen privatpraktiserende allmennleger eller privatpraktiserende fysioterapeuter omfattes av kompensasjonsordningen.

At botilbudet må være integrert i tilbudet med heldøgns omsorg og pleie, stiller visse krav til omfanget av de lovpå­lagte tjenestene. Skattedirektoratet har i melding nr. 15/2011 av 20. desember 2011 uttalt at det må foreligge vedtak om lovpå­lagte jevnlige døgnkontinuerlige omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven (fra 1. januar 2012: helse- og omsorgstjenesteloven). Skattedirektoratet har lagt til grunn at når det innvilges jevnlig hjemmesykepleie og man samtidig er tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem ved det boligkomplekset man tilhø­rer, så foreligger det heldøgns omsorg og pleie i kompensasjonslovens forstand.

Barnevern/BUF-etat

I artikkelen er det vist til en uttalelse av 16. april 2010 hvor Skattedirektoratet har lagt til grunn at private enheters levering av institusjonstjenester innen barnevern ikke omfattes av kompensasjonsordningen. Videre vises det i artikkelen til at det vil være unntak for private som leverer institusjonstjenester til Oslo kommune, idet Oslo kommune er lovpå­lagt å etablere og drifte institusjoner etter barnevernloven §–2–3a.

Vi vil bemerke at dette stemmer med tidligere uttalelser fra Skattedirektoratet, men at det her må sees hen til Skattedirektoratets uttalelse av 10. november 2010, omtalt nedenfor.

Etter kompensasjonsloven §–2 første ledd bokstav c er det bare private og ideelle virksomheter som produserer helse- og omsorgstjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er på­lagt å utfø­re ved lov, som omfattes av kompensasjonsordningen. I forarbeidene til kompensasjonsloven er det uttalt at det med lovpå­lagte oppgaver menes ytelser som den enkelte har rettskrav på å motta.

Barnevernloven er ingen rettighetslov, slik at den enkelte ikke har noe rettskrav på tjenester etter loven. Dette følger av forarbeidene til barnevernloven. Vi viser også til St. meld. nr. 40 (2001–2002) hvor det fremgår at «Barnevernlova inneheld i dag ikkje ein lovbestemt rett for barn til å motta barneverntenester, sjølv om lova slik ho er i dag, legg plikt på barnevernet på fleire områ­de.»

Skattedirektoratet har i brev av 10. november 2010 presisert at ingen private virksomheter som yter tjenester etter barnevernloven, verken i form av barnevernsinstitusjoner eller andre tiltak, omfattes av kompensasjonsordningen. Det er uten betydning om dette skjer på oppdrag fra Oslo kommune. Det foreligger dermed ikke rett til kompensasjon i disse tilfellene.

Private fagskoler uten godkjenning

Vi vil presisere at overskriften «Private fagskoler uten godkjenning» kan være gjenstand for misforstå­else da det kan fremstå som at private fagskoler med godkjenning som fagskole omfattes av kompensasjonsordningen.

Vi viser til at avsnittet i artikkelen gjenspeiler rettstilstanden, men at slik vi leser det blir det en uklar sammenblanding av videregå­ende skoler og fagskoler.

Fagskole er på et nivå over videregå­ende skole, men under høgskolenivå (altså et slags mellomnivå). Men i tilfellet som artikkelen omtaler, så gjaldt det en fagskole som underviste i et kurs på videregående skoles nivå.

Etter fagskoleloven skal fylkeskommunen sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområ­der. Det foreligger imidlertid ikke noe rettskrav på slik undervisning, og dermed er dette ikke omfattet av kompensasjonsloven. Det avgjø­rende blir at skolen må være godkjent etter privatskoleloven.

Vi ønsker derfor å presisere at en privat videregå­ende skole godkjent etter privatskoleloven omfattes av kompensasjonsloven. Privat videregå­ende skole som ikke er godkjent etter privatskoleloven omfattes derimot ikke av kompensasjonsloven. Dette gjelder selv om skolen underviser i tilsvarende fag som på fylkeskommunens videregå­ende skoler. Fagskole godkjent etter fagskoleloven er ikke kompensasjonsberettiget, da dette er et nivå over videregående skole og dermed ikke medfø­rer noe rettskrav.