Fremtidens revisjon

05

Det er gledelig å se at nyutdannede strømmer til revisoryrket, det viser Rekrutteringsundersøkelsen 2023*https://www.revisorforeningen.no/kundesider/min-side/medlemsinformasjon/rekrutteringsundersokelsen-2023---na-strommer-nyutdannede-til-revisoryrket/ som baserer seg på tall innhentet fra de 30 største revisjonsselskapene i Norge. Over sommeren får vi svar på om denne trenden fortsetter i 2024, og om vi gjennom året har klart å vise til mulighetene og alt det spennende som ligger i yrket vårt.

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

Selv om det i hovedsak rekrutteres fra masterstudiene innen økonomi og administrasjon og regnskap og revisjon, er det gruppen «annen utdanningsbakgrunn» som jeg vil trekke frem, da det er den gruppen som øker mest. Hele åtte prosent av de nyansatte er i denne gruppen. Vi har lenge snakket om hva slags kompetanse som trengs, at utviklingen innen revisjon krever ny kompetanse, nytt tankesett.

Med bakgrunn i sterkt økende fokus på bærekraft og rask utvikling av ny og avansert teknologi, tror jeg revisjon vil endre seg betydelig over relativt få år. Vi vil i enda større grad måtte tilpasse kompetansen og utvide mangfoldet i utdanninger og læresteder. Endringer i utdanning og bakgrunn, kombinert med økt spesialisering, vil bringe ny verdi til kundene våre.

Nye måter å jobbe på

I tidligere kommentarer har jeg snakket om hvordan vi må forholde oss til risikoene ved ny teknologi og hvilke muligheter som ligger i bruken av kunstig intelligens, AI. Ifølge Deloittes rapport Tech Trends*https://www2.deloitte.com/no/no/innsikt/rapporter/teknologi/tech-trends.html er det få teknologier som er blitt like godt mottatt som AI, hvor både tilpasning og bruk av ny teknologi har skjedd så raskt. I undersøkelsen svarer CEOene som blir spurt, at de i økende grad bruker AI i virksomheten, men selv om mange CEOer føler press på å utnytte mulighetene som ligger i AI, er det stor variasjon i hvor langt de er kommet. Mange norske virksomheter og revisorer er allerede i full gang med å ta i bruk AI, og betydningen er forventet å vokse betydelig. Gjennom våre interaksjoner med ledelse, revisjonsutvalg og styret hos norske virksomheter får vi et godt innblikk i dette og blir en viktig sparringspartner for det norske næringslivet.

Strategisk bruk av AI

I løpet av de nærmeste årene forventes det at flere og mer avanserte AI-applikasjoner blir tilgjengelige for både økonomifunksjonen og revisor. For å utnytte mulighetene som teknologien gir, må man løfte blikket fra å fokusere på enkle automatiseringer til å se hvordan AI kan bidra til å videreutvikle hele prosesser.

CFOene og revisorene bør derfor se på AI, ikke bare for effektivisering, men som en del av en strategisk visjon for å omskape økonomifunksjonen og revisjonsprosessen. Dette krever strategisk tenkning, utforskning av nye muligheter og en solid plan for endringsledelse. 

For å kunne utnytte teknologien best mulig er det viktig å bygge forståelse og tillit til AI i organisasjonen. Her må vi hjelpe ansatte med å forstå at teknologien stadig utvikler seg, og hvordan den kan forbedre arbeidet og hjelpe kundene. I tillegg er det også viktig å ha med seg at alle teknologier og endringer også medfører risiko, det er derfor viktig at både virksomheten og revisor vurderer risiko nøye og hensyntar den på en egnet måte.

En revisor som bruker AI på riktig måte, vil kunne utkonkurrere en revisor som ikke bruker AI, både når det gjelder kvalitet, effektivitet og relevans.

Revisortreffet – hele bransjens møteplass

11. juni er dato for årets Revisortreff*https://www.revisorforeningen.no/kurs/kursliste/revisortreffet-2024/, en møteplass hvor vi får faglig påfyll og interessante diskusjoner. De eksterne innlederne er på plass, og gjennomgående tema for treffet er grønn omstilling og kunstig intelligens. Ser frem til å møte dere der!