Kvalitetskontrollen av revisjon 2023

13-14

I 2023 ble det gjennomført kvalitetskontroll av 159 oppdragsansvarlige revisorer. Av disse fikk
86 % godkjent uten vesentlige feil og mangler, noe som er i tråd med tidligere år.

Statsautorisert revisor
Ruben Bjerketveit

Fagsjef revisjon Revisorforeningen

Årets kontroll

Kvalitetskontrollordningen omfatter alle oppdragsansvarlige medlemmer av Revisorforeningen. I 2023 var det 768 medlemmer i ordningen, en nedgang fra 787 i 2022. Det ble trukket ut 171 medlemmer for ordinær kontroll, hvorav 18 var oppfølgingskontroller. Oppfølgingskontroller gjelder revisorer som tidligere ikke har fått godkjent, og som skal kontrolleres på nytt innen tre år. Normalt er kontrollsyklusen seks år. På grunn av utsettelse av kontrollen i 2020, var det ingen slike tilfeller i 2023, men de vil komme inn i 2024.

Et fokusområde for kvalitetskontrollen i 2023 var aksept-/fortsettelsesvurderingen, som er revisors vurdering av om han eller hun kan påta seg eller fortsette et revisjonsoppdrag.

Ti revisorer som ble varslet om kontroll, opplyste at de planla å avvikle eller avhende sin revisjonsvirksomhet i 2023 eller 2024. Disse ble derfor ikke kontrollert, men Finanstilsynet ble informert om dem. To revisorer var sykemeldt eller hadde permisjon, og deres kontroller ble utsatt til neste år.

Dette gir en total på 143 gjennomførte ordinære kontroller i 2023. I tillegg til de ordinære kontrollene ble det gjennomført 16 oppfølgingskontroller (to av opprinnelige 18 trukket). Totalt 159 kontroller ble i 2023 gjennomført fysisk.

Resultatet av kontrollene

Totaloversikt utførte kontroller av oppdragsansvarlige revisorer

 

2021

2022

2023

Godkjent

184

88 %

154

88 %

137

86 %

Ikke godkjent, ny kontroll

20

10 %

18

10 %

17

11 %

Ikke godkjent, oversendes styret

5

2 %

3

2 %

5

3 %

Totalt utførte kontroller

209

 

175

 

159

 

Årsak til oversendelse til styret:

  • Alle fem for revisjonsutførelse, hvorav to er oppfølgingskontroll

To kontroller er godkjent, men den kontrollerte må dokumentere at etterutdanningskravet er oppfylt. I 2022 var det 16 som måtte gjøre det samme. Finanstilsynet har bestemt at etterutdanningen skal være en del av helhetsvurderingen av kontrollen etter ny revisorlov. To kontroller ble oversendt styret i 2021 på grunn av manglende etterutdanning. Dette påvirker sammenlignbarheten mellom 2021 og 2022-23.

Ordinære kontroller

 

2021

2022

2023

Godkjent

166

88 %

138

87 %

123

86 %

Ikke godkjent, ny kontroll

20

20 %

18

11 %

17

12 %

Ikke godkjent, oversendes styret

2

2 %

2

1 %

3

2 %

Totalt utførte kontroller

122

158

143

Årsak til oversendelse styret:

  • Tre revisjonsutførelse

Oppfølgingskontroller

 

2021

2022

2023

Godkjent

18

86 %

17

94 %

14

88 %

Ikke godkjent, oversendes styret

3

14 %

1

6 %

2

12 %

Totalt utførte kontroller

21

18

16

Årsak til oversendelse styret:

  • To revisjonsutførelse

Gode resultater

Revisorene har levert gode resultater de siste årene og de fleste har bestått kontrollen på første forsøk. Det har ikke vært noen nedgang i kvaliteten på revisjonene selv om arbeidsformene endret seg under covid.

For kontrollene som ble gjort i 2023 var resultatene omtrent like bra som i 2022. Det er ulike grunner til at noen revisorer ikke består kontrollen, ofte er det noen svake punkter i revisjonsprosessen eller at sammenhengen fra planlegging til avslutning er uklar. Bare to revisorer hadde ikke oppfylt kravene til etterutdanning og måtte rette opp dette og gi beskjed, noe som er en stor forbedring fra første året da 16 måtte gjøre det samme.

Saker som sendes videre til styret

Av sakene som sendes videre til styret, er det fem revisorer som sendes videre på grunn av mangler i revisjonsarbeidet. Tre av sakene kommer fra vanlig kontroll, mens to er en oppfølgingskontroll der utført revisjon fortsatt ikke var god nok.

Vanlige kontroller som sendes direkte til styret, har flere alvorlige forhold der det er vurdert at det er fare for at Finanstilsynet kan ta fra dem revisorbevillingen. For oppfølgingskontroller som sendes til styret, holder det at de er vurdert som en oppfølgingskontroll også ved andre gangs kontroll.

Ikke godkjent – ny kontroll

Vi har funnet flere alvorlige mangler i kvaliteten på revisjonsarbeidet som ble utført av de som ble ikke godkjent. Disse manglene gjelder blant annet risikovurdering og -håndtering, dokumentasjon, revisjon av vesentlige regnskapsposter og rapportering. I tillegg har vi observert svakheter i andre områder, som hvitvaskingsrutiner, intern kvalitetsstyring etc.

Vi har også registrert flere funn på fokusområdet fra de enkelte kvalitetskontrollene. Disse funnene omfatter blant annet brudd på reglene for påtakelse av nye oppdrag, spesielt der det var involvert skifte av revisor eller fravær av revisor. Vi har også sett tilfeller der revisor ikke har fratrådt etter å ha rapportert om gjentatte lovbrudd i beretning og/eller brev.

Generelle kommentarer til resultatene

Vi vil fortsette å analysere resultatene fra årets kontroll for å se om det er noen demografiske forskjeller som kan forklare dem. Vi vil blant annet se på revisorenes alder, størrelsen på revisjonsselskapet og tidspunktet for siste kontroll (eller utvelgelse basert på risikovurdering).

Vi vil imidlertid understreke at antallet som rapporteres til styret er lavt, og at det derfor er vanskelig å trekke sikre statistiske konklusjoner. Vi synes også det er beklagelig at ti revisorer valgte å fratre som oppdragsansvarlige etter at de fikk varsel om kontroll, men dette er en nedgang fra 2022, da tallet var 22. Dette kan påvirke statistikken og sammenlignbarheten mellom årene.

Svar på kryssordet finner du på side 18

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid