Tillitsambassadører klare til tjeneste

05

Det blåser godt om dagen. Alvorlige habilitetssaker preger det norske nyhetsbildet og setter vår tro på tillitssamfunnet under press. Krevende internasjonale konflikter fortsetter med uforminsket styrke. Høyere renter gjør presset på folks lommebøker større enn på lenge, og vi ser risiko for økt mislighold.

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

Det er med dette bakteppet vi nå går inn i årsoppgjørssesongen. Det er et bakteppe som av flere grunner forplikter oss revisorer, en av en samfunnets viktigste ambassadører for tillit. For: Det ingen skal være i tvil om, er at revisorene gjennom sin revisjon bidrar til å styrke tilliten til den finansielle rapporteringen hos norske virksomheter – også i usikre tider.

Vinden kan stilne – eller øke til orkan

Når tillitambassadørene skal ut i ruskevær, er det med en visshet om at det kan komme orkan, så vel som at uværet stilner. Historien har nemlig vist oss at forventningene ikke alltid slår til: Siden pandemien har vi ventet at det skal komme et konkursras, som foreløpig har uteblitt. Nå merker husholdningene inflasjonen og rentene, men foreløpig har ikke dette utløst noen kjedereaksjon av konkurser i næringslivet.

I slike tider skal, og må revisor være den stødige, uavhengige tillitspersonen mange trenger for å vise veien gjennom turbulente tider. For å få til detterevisjonskvalitet ha vår høyeste prioritet.

Vind i omdømmeseilet

Tiden vi er inne i får også frem viktigheten og samfunnsansvaret som ligger i vår rolle. Den siste Universum-undersøkelsen om Norges mest attraktive arbeidsgiver viser gledelig nok at revisjonsselskapene klatrer på listen. Jeg tror at vi sammen, gjennom omdømmekampanjen og vår felles innsats med å fremsnakke vårt yrke, har klart å styrke bransjens attraktivitet. Revisjonsselskapene opplever en formidabel vekst i søknader fra nyutdannede revisorer og økonomer og vi ser også at det er mindre gjennomtrekk. Selvfølgelig kan det også tilskrives de usikre tidene vi er inne i, men jeg tror også at vi har jobbet godt med fordommene om yrket og fått frem alt det bra og spennende med det å være revisor.

Det er også gledelig å se den økende etterspørselen etter våre tjenester. Både store og mindre revisjonsselskaper rapporterer om en betydelig omsetningsvekst, og forventer også økt vekst i tiden fremover.

Deler av omsetningsveksten i bransjen er knyttet til bærekraftstjenester. Bærekraft er en rød tråd gjennom alt vi foretar oss. Mange virksomheter ser ikke kompleksiteten i et nytt regelverk før de må forholde seg til det. Når de må forholde seg til regelverket, kommer også vår rolle som tillitsperson frem igjen. Virksomhetene ser til oss for kompetanse, råd og veiledning, noe som også øker vår attraktivitet. Som revisor kan du faktisk påvirke, være med å utvikle, sette føringer for, og bygge opp en kompetanse innen bærekraft.

Bærekraft er noe som også trekkes tydelig frem i Finanstilsynets prioriterte områder ved kontroll av årsrapporter for 2023. De prioriterte områdene for 2023 vil være klimarelaterte forhold, makroøkonomisk situasjon, bærekraft og EU-taksonomien. Sistnevnte skal klassifisere hva som er en bærekraftig økonomisk aktivitet. Jeg vil oppfordre deg til å tenke gjennom relevansen av Finanstilsynet sine observasjoner for dine kunder, og påse at du har tilstrekkelig oppmerksomhet på de prioriterte områdene for 2023-rapporteringen.

Kompleksitet og læring hånd i hånd

For å ta vare på tilliten som ligger i tittelen statsautorisert revisor, har definisjonen av hvem som kunne kalle seg statsautorisert revisor endret seg. Tidligere kunne alle med godkjenning fritt benytte tittelen. Etterutdanningskravet var knyttet til oppdragsansvar, altså retten til å signere revisjonsberetninger.  

Med ny revisorlov ble dette endret, og 31. desember utløper overgangsordningen som gjør det mulig å kalle seg statsautorisert revisor uten å oppfylle etterutdanningskravet på 120 timer. Mange risikerer nå å ikke lenger kunne titulere seg statsautorisert revisor. 

Alle som vil benytte tittelen må oppfylle etterutdanningskravet og andre løpende krav. Revisorer som ikke kan eller vil følge kravene til etterutdanning, må si fra seg revisorgodkjenningen. Det er etablert en deponeringsløsning for revisorer som frivillig har sagt fra seg godkjenningen. Det er en tydelig illustrasjon på at tilliten er noe vi må jobbe for å opprettholde.

Tillit må som sagt fortjenes og tillit bygges og vedlikeholdes på en rekke måter. Det gjøres dels gjennom lovbestemte rammer og gjennom etterlevelse, relevans og adferd. Jeg tror også måten vi jobber på er med på å bygge tillit. Mye kan gjøres digitalt fra kontoret, men jeg vil igjen oppfordre til å besøke kunden. Vårt virke gjøres best ute og det er hos kundene vi lærer best og blir ordentlig kjent. Det er ute hos kunden vi kan gjøre størst forskjell gjennom å utfordre og sparre og med det skape grunnlaget for den avgjørende tilliten.