Nøkkelen til et godt årsoppgjør

05

Høsten er godt i gang og det er også forberedelsene til årsoppgjøret. Det er når årsoppgjøret starter, vi virkelig ser viktigheten av å ha en tett oppfølging og jevnlig dialog med kundene gjennom året. God planlegging er nøkkelen til et effektivt og godt årsoppgjør, og det grunnlaget legger vi nå.

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

God forberedelse sikrer både effektivitet og høy revisjonskvalitet slik at vi bruker tiden på det som er viktig i årsoppgjøret. For våre større kunder vil store deler av revisjonen kunne utføres i god tid før jul.

Årsoppgjøret i år blir nok spennende for mange. Konsekvensene av inflasjon, økte renter og usikkerhet om den økonomiske utviklingen betyr at det må gjøres flere viktige og vanskelig vurderinger. Mange kjenner allerede de tøffere økonomiske tidene på kroppen, det gjelder også flere av virksomhetene vi reviderer. Vår rolle som revisor er ekstra viktig i tyngre og vanskeligere tider, men jeg tør påstå at du som revisor lærer ekstremt mye nå som økonomien er usikker.

Kontinuerlig læring

I tillegg til den avgjørende læringen som skjer på oppdragene, er det viktig å få tilstrekkelig faglig påfyll gjennom kurs og seminarer. Revisorforeningen har et omfattende opplæringsprogram som dekker alt fra enkeltstående digitale kurs til store seminarer. To av årets seminarer har hatt rekorddeltakelse med mer enn 500 deltakere. Revisortreffet i juni som fokuserer på de yngre, hadde temaer som ledelse og viktigheten av revisors rolle ved bærekraftsrapportering på agendaen.

DnR-konferansen ble som vanlig avholdt i begynnelsen av september og la et godt grunnlag for årets revisjon med viktige betraktninger rundt den økonomiske utviklingen, en debatt rundt viktigheten av revisors rolle i usikre tider og aktuelle og varierte faglige kurs. I tillegg til det faglige påfyllet vil jeg også fremheve viktigheten av å møtes fysisk, noe som gir oss muligheter til å bygge relasjoner og dyrke en felles stolthet for yrket.

Det er en krevende og viktig del av foreningens aktiviteter å avholde kurs. Jeg er imponert over arbeidet som nedlegges og stolt av kvaliteten på alt fra den praktiske gjennomføringen til innholdet. En stor takk til alle medlemmer og andre som stiller som forelesere! Uten deres flotte innsats hadde ikke dette vært mulig.

Jeg minner om Fagdagene som avholdes i slutten av november. I tillegg til godt faglig innhold vil det på konferansen bli delt ut priser for beste forelesning på DnR-konferansen 2023 og Fagdagene 2022 samt Artikkelprisen 2023 for beste artikkel i Revisjon og Regnskap.

Styrets ansvar for bærekraftsrapportering

I tillegg til kurs for våre egne, jobber Revisorforeningen og dens medlemmer også med kunnskapsformidling til styrer og ledelser i norske virksomheter gjennom Akademiet for Bærekraftsrapportering. Vi ser en betydelig økt etterspørsel etter bærekraftstjenester og kunnskap generelt. Ikke uventet opplever jeg økende aktivitet knyttet til implementering av de kommende omfattende rapporteringskravene på bærekraft. Selskapene har virkelig begynt å våkne.

Ansvaret for bærekraftsrapporteringen ligger hos styret. For å bidra til at styret skal kunne utøve ansvaret på en god måte, vil Revisorforeningen tilby et eksklusivt og spisset tilbud til selskapenes styremedlemmer. Formålet er å gi styremedlemmene overordnet oversikt over rapporteringskravene spesielt rettet mot styrets ansvar og oppgaver, samt revisjonsutvalgets rolle i rapporteringen.

Ny standard for revisjon av mindre virksomheter (LCE)

SMB-virksomhetene utgjør en viktig del av næringslivet. Vi har sett et sterkt behov for en egen standard for revisjon av regnskapet til denne typen virksomheter. Revisorforeningen, sammen med de andre nordiske revisorforeningene, har derfor over flere år arbeidet for å få etablert en revisjonsstandard for revisjon av SMB-virksomheter. IAASB utga i 2023 et exposure draft til en revisjonsstandard for Less Complex Entities («LCE»). På IAASBs styremøte 22. september 2023 ble standarden vedtatt. Arbeidsgruppen i IAASB som har utarbeidet standarden, har vært ledet av Kai Morten Hagen, fagdirektør i Revisorforeningen og styremedlem i IAASB. Revisorforeningen har startet arbeidet med å legge til rette for en god implementering, deriblant også diskusjon med Finanstilsynet om en eventuell beløpsgrense for revisjoner etter denne standarden.

Høsten er en fin tid, en tid hvor vi som sagt legger grunnlaget for et godt og effektivt årsoppgjør. Bruk tiden frem til årsoppgjøret godt!