Det er nå det gjelder!

05
.

Ingen vet når veksten i inflasjon og renter stopper opp, hvor boligprisene går eller hvordan veksten i norsk og internasjonal økonomi blir. Det vi vet er at mye er usikkert – og at usikkerheten er stor. Det ingen skal være i tvil om er at revisorene gjennom sin revisjon bidrar til å styrke tilliten til den finansielle rapporteringen hos norske virksomheter – også i usikre tider.

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

Både i gode og dårlige tider skal revisor gjennom sin revisjon bidra til å styrke tilliten til den finansielle rapporteringen. Tillit er uavhengig av om det er gode eller dårlige tider, men i gode tider kommer det kanskje ikke så godt frem.

Nylig kom Norges Bank med sin årlige rapport Finansiell Stabilitet,#https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Finansiell-stabilitet---rapport/2022-finansiell-stabilitet/ hvor vi finner sentralbankens vurderinger av utsiktene for finansiell stabilitet. I årets rapport blir det fremhevet at det norske finansielle systemet så langt har håndtert den usikre situasjonen godt, men utsiktene for finansiell stabilitet er svekket. Beskrivelsene til Norges Bank er noe de fleste kan kjenne seg igjen i. Ikke minst er det noe vi som revisorer må forholde oss til daglig i vår revisjon, enten det er snakk om konsekvenser på den finansielle rapporteringen av usikkerhet om den videre økonomiske utvikling, svingningene i verdipapirmarkedene, endrede rentebetingelser eller økte kostnader.

I turbulente tider øker antall virksomheter som får økonomiske problemer. Noen må redusere sin virksomhet, andre må gå i forhandlinger med sine kreditorer og mange kan gå konkurs. Det er i slike tider at vi virkelig kan få frem hvilken merverdi høy revisjonskvalitet kan gi selskapets interessenter og samfunnet.

Sparre og utfordre

Endringene som urolige tider medfører, kan være store og dramatiske, og derfor er det mange som priser seg lykkelig over å ha en revisor som kan sparre og utfordre. Når endringstakten er høy, er det viktigere enn noen gang at informasjonen man skal fatte beslutninger ut fra er av høy kvalitet. Samtidig medfører usikre tider også betydelig økt kompleksitet og usikkerhet i den finansielle rapporteringen for mange virksomheter, noe som utfordrer både virksomhetene og revisorene.

Stødig og uavhengig

I slike tider skal og må revisor være den stødige, uavhengige tillitspersonen mange trenger for å gjøre turbulente tider mer oversiktlig, gjennom å bidra til å styrke tilliten til den finansielle rapporteringen. For å få til dette må revisjonskvalitet ha vår høyeste prioritet.

Integritet og etisk adferd

Revisjonskvalitet dreier seg ikke bare om etterlevelse av revisorloven og revisjonsstandardene, men også om hvordan vi leverer våre tjenester og at vi handler med integritet og etisk adferd. Revisjonskvalitet innebærer å gjøre de rette tingene, hver gang av de rette årsakene, og ta de rette avgjørelsene. Revisjonskvalitet er et grunnleggende tankesett som hver enkelt av oss må ha med oss hver dag, i alt vi gjør. Revisjonskvalitet innebærer å forstå og etterleve vårt samfunnsansvar.

Tillit til den finansielle rapporteringen er spesielt viktig i usikre tider, og høy revisjonskvalitet styrker denne tilliten.

Prioriterte områder

Finanstilsynet har nylig kommunisert sine prioriterte områder for kontroll av de børsnoterte selskapenes årsrapporter for 2022. Regnskapsmessig behandling og informasjon om klimarelaterte forhold, direkte konsekvenser av Russlands invasjon av Ukraina, og den makroøkonomiske situasjonen, er prioriterte områder. Dette er alle områder som er helt sentrale i både de børsnoterte og de ikke-børsnoterte selskapers finansielle rapportering. Hos mange virksomheter vil det kreve omfattende, kompliserte og usikre vurderinger.

Tenk gjennom hva revisjonskvalitet betyr for deg og hvordan du gjennomfører dine oppgaver i disse usikre tider.

Det er nå det gjelder!