Tempoet i forenklingsarbeidet skal opp

En styrket satsing på forenkling og digitalisering vil gi ytterligere kon­kur­ranse­fortrinn for norsk næringsliv. Det trenger vi nå mer enn noen gang og derfor har denne regjeringen satt forenklingsarbeidet høyt på agendaen. Innen 2025 har vi som mål å kutte kostnader for næringslivet med 11 milliarder kroner gjennom målrettede forenklingstiltak.

Av næringsminister
Jan Christian Vestre

I denne kronikken skriver næringsminister Jan Christian Vestre blant annet at digitalisering er helt sentralt i forenklingsarbeidet.

Det er to hovedspor som skal føre dit. Det ene handler om å forenkle lover og forskrifter. Det andre handler om å gjøre rapporteringen til myndighetene enklere. Digitalisering er helt sentralt i dette bildet, og vi vet jo alle hva digitale løsninger kan gjøre med hverdagen vår.

Vil ha mindre byråkrati

Vi vet at nye og endrede regler til tider påfører både næringslivet og det offentlige store kostnader. Det kan være til hinder for vekst, innovasjon og digitalisering. En besparelse på 11 milliarder kroner innen 2025 vil bety mye for næringslivet, ikke minst de små og mellomstore bedriftene. Der er ressursene til papirarbeid mindre, og alle slike oppgaver tar derfor en relativt større del av kaka. Målet er at små og mellomstore bedrifter skal bruke mind­re tid på byråkrati, og heller bruke mer tid til å utvikle nye og smarte løsninger, og få dem ut i ­verden.

Stort engasjement – mange innspill

Tempoet i forenklingen for næringslivet skal opp! Men for å gjennomføre gode forenklingstiltak må vi høre fra dem som har skoen på, og vet hvor den trykker. Vi vil styrke samarbeidet med næringslivet og næringsorganisasjonene i dette viktige arbeidet. Derfor har vi blant annet spurt om innspill til hvordan vi kan gjøre hverdagen rundt om i Bedrifts-Norge enklere og mer effektiv. Så langt har vi fått inn over 140 innspill. Det viser at engasjementet er stort. Vi holder nå på å gå gjennom innspillene, sammen med næringsorganisasjonene, for å se hvor potensialet for endring – og forbedring – er størst.

Etatene må også tenke forenkling

Å lykkes med forenklingstiltak er ikke bare opp til næringslivet. Også forvaltningen spiller en avgjørende rolle. Ansvaret for gjennomføring av ­forenk­lingstiltak er spredt på mange ­depar­tementer og etater. Å sikre måloppnåelse er derfor en krevende styringsoppgave, og vi er avhengig av proaktive etater som tenker forenkling, også i de tilfellene der gevinstene hovedsakelig kommer brukere og næringsliv til gode.

En dør inn

Tidligere i år lanserte vi «En dør inn», en digital løsning der alle bedrifter gjennom en enkelt nettside skal få oversikt over og tilgang til de offentlige virkemidlene. Her jobber vi kontinuerlig for å videreutvikle den digitale løsningen slik at den kommer hele bredden av næringslivet til gode.

Veien til en bærekraftig fremtid

Forenkling viser vei til en bærekraftig fremtid. En fremtid hvor vi skal kutte utslipp, øke eksporten og skape nye, lønnsomme og grønne arbeidsplasser over hele landet. I en ny geopolitisk situasjon, hvor Russlands invasjon av Ukraina har understreket behovet for å øke tempoet i det grønne skiftet, er vi nødt til å tenke smart og handle raskt. Vi må bruke ressursene riktig. Frigjøre kapasitet til innovasjon og skape nye, grønne ben å stå på. Det har aldri vært viktigere.