En profesjon for fremtiden

henrik

I revisjon inviterer vi bortimot helt nyutdannede fra skolebenken inn til oppgaver og beslutningstakere man i andre yrker aldri ellers ville ha møtt så tidlig i karrieren. La oss fortelle om mulighetene og særegenhetene som ligger i profesjonen vi alle er så glade i!

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

Etterspørselen etter våre tjenester er høy, og behovet for nyansettelser er enormt – 5000 nyutdannede revisorer er anslaget fra de største revisjonsselskapene. Når vi ser utviklingen i bransjen og hva kundene forventer av oss, utfordrer det også måten vi rekrutterer på. Tallene fra Samordna opptak 2022 viser at utdanningsområdet økonomiske- og administrative fag er et av de med flest søkere, men for å møte kundenes og samfunnets krav må vi også se mot andre utdannelsesinstitusjoner og ansette teknologer, samfunnsvitere, jurister og sosiologer.

Teknologi fremmer ny kompetanse

For å tiltrekke oss de unge har vi en jobb å gjøre. Vi må blant annet knuse revisormytene og fortelle at kjernen i revisjon fortsatt er den samme, men at måten vi jobber på har utviklet seg enormt. Fra et mer rutinepreget yrke hvor vi tidligere måtte legge ned utallige overtidstimer ved årsoppgjøret, er revisoryrket nå teknologidrevet og i stadig utvikling. Avansert dataanalyse, roboter og AI-teknologi vil ta over mange av rutineoppgavene, noe som betyr at vi også trenger langt flere kloke hoder med eksempelvis IT- og analysekompetanse.

Revisjon – langt mer enn bare tall

I tillegg til kunnskapen som tilegnes på skolebenken, er evnen til relasjonsbygging og kommunikasjon helt sentralt. Som revisor blir du invitert inn for å diskutere mer enn bare tall, du blir en viktig samtalepartner for toppledelsen, hvor det forventes at du bringer verdifull innsikt til bordet. Det finnes få andre yrker hvor du som nyansatt kommer i kontakt med ledelsen i selskapene, og får tilgang til styrerommet så raskt. Vår unike forståelse av virksomheten gjør at vi utvikler en særegen forretningsforståelse, vi får ta del i mange viktige vurderinger og kan gjennom det påvirke utviklingen av selskapene innen flere områder.

Sentral rolle i bærekraftsarbeidet

At profesjonen vår er i endring, kommer også frem gjennom EUs direktiv om bærekraftsrapportering. Vår sentrale posisjon i utviklingen og bekreftelsen av bærekraftsrapporteringen kan gi oss et fortrinn hos de unge. I Deloittes 2022 Gen Z and Millennial Survey kan vi lese at de unge mener det er behov for akutte tiltak for å møte klimaendringene. De gjør sitt for å redusere sin personlige miljøpåvirkning og ønsker at bedrifter og myndigheter skal gjøre mer. De stiller krav og ønsker å være direkte involvert. Dette samsvarer godt med rollen revisor vil få fremover. Vi vil i større grad få en sentral rolle i å veilede og bekrefte bærekraftsrapporteringen, og gjennom det arbeidet kan vi helt konkret påvirke hva selskapene faktisk gjør på miljø.

En stolt revisor

Glem revisormytene om rutinepregede og tallfokuserte oppgaver. Som revisor må du hele tiden sette deg inn i nye problemstillinger og kan helt konkret være med å påvirke selskapenes bærekraftsagenda. Vi er alle viktige ambassadører for yrket. Det er derfor viktig at vi stolt sprer budskapet om vår rolle i samfunnet og hvilke muligheter som ligger i revisjonsyrket. Klarer vi å nå ut til de unge med budskapet om at revisjon er en profesjon for fremtiden, er jeg overbevist om at vi går en lysere og grønnere fremtid i møte.