Kvalitetskontrollen av revisjon 2021

Ved årets kvalitetskontroll ble 88 % av de kontrollerte godkjent uten vesentlige feil og mangler. Dette er et resultat som er på linje med tidligere år.

Statsautorisert revisor Ruben Bjerketveit

Seniorrådgiver Revisorforeningen

I 2020 ble kvalitetskontrollen utsatt som følge av usikkerheten og utfordringene knyttet til koronapandemien. I 2021 ble det gjennomført kvalitetskontroll som inkluderte både de som skulle hatt kontroll i 2020 og i 2021. Fortsatt sterke restriksjoner i forbindelse med koronapandemien og smitteverntiltak, gjorde at kontrollen ble gjennomført digitalt.

Resultatene de siste årene har vært svært gode og en høy andel har fått godkjent ved førstegangskontroll. I 2019 økte andelen som fikk «Ikke godkjent – ny kontroll» og antall saker som ble oversendt Finanstilsynet noe sammenlignet med tidligere. I 2021 var resultat igjen mer på linje med 2018- og 2017-kontrollene.

Omfanget av kontroller

I alt 776 oppdragsansvarlige medlemmer ble kontrollert, mot 783 i 2019. Det ble trukket ut 248 medlemmer for ordinær kontroll og av disse var det 21 oppfølgingskontroller. Utvalget inkluderer fem med godkjent oppfølgingskontroll fra 2017 og fem med godkjent oppfølgingskontroll fra 2018. Etter utsendelse av varsel om kontroll, opplyste 22 revisorer at de planla å avvikle/avhende sin revisjonsvirksomhet i 2021.

Fokusområder ved kvalitetskontrollen i 2021 var:

  • Virksomhetsforståelse og risikovurdering

  • Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Ordinære kontroller

2018

2019

2021

Godkjent

146

89 %

88

72 %

166

88 %

Ikke godkjent, ny kontroll

11

7 %

26

21 %

20

11 %

Ikke godkjent, oversendes styret

7

4 %

8

7 %

2

1 %

Totalt utførte kontroller

164

122

188

Årsak til oversendelse styret:

  • To for brudd på etterutdanning

Oppfølgingskontroller

2018

2019

2021

Godkjent

7

70 %

6

55 %

18

86 %

Ikke godkjent, ny kontroll

3

30 %

5

45 %

3

14 %

Totalt utførte kontroller

10

11

21

Årsak til oversendelse styret:

  • Tre for revisjonsutførelse

Kommentarer til kontrollene

Resultatene de siste årene har vært svært gode og en høy andel har fått godkjent ved førstegangskontroll. Sett bort fra 2019 har dette bildet vært relativt stabilt, vi kan heller ikke se en negativ trend i revisjonskvaliteten som følge av endrede arbeidsmåter under covid.

For en del av kontrollene gjennomført i 2021 kan se ut til at revisjonen fortsatt gjennomføres som en «standard» prosess, og at det ikke er en tilstrekkelig virksomhetsforståelse. Dette fører til svak risikovurdering og planlegging av relevante revisjonshandlinger. I kontrollene vises dette gjennom manglende rød tråd i revisjonen og utilstrekkelige handlinger. I tillegg er det også avdekket en del tilfeller der avdekkede funn/svakheter ikke i tilstrekkelig grad blir fulgt opp ved revisjonen.

Oversendte saker

Av sakene som oversendes til styret, er det to revisorer som ikke har oppfylt kravene til etterutdanning. De tre andre sakene er oversendt på grunn av mangler ved revisjonsutførelsen.

Det er kun oppfølgingskontroller som er oversendt styret, og her er utført revisjon fremdeles ikke tilfredsstillende. Den kontrollertes handlingsplan er helt eller delvis implementert, men det er i tillegg avdekket nye forhold som etter utvalgets oppfatning kvalifiserer til oversendelse.

Ikke godkjent – ny kontroll

Når det gjelder kontrollene som resulterte i «ikke godkjent, ny kontroll» er det et gjentagende funn at de har generelt svake risikovurderinger og/eller håndtering av risiko. Videre er det også mange tilfeller av svak eller manglende dokumentasjon av vesentlige vurderinger og revisjonshandlinger, ikke tilfredsstillende revisjon av inntekter og andre vesentlige regnskapsposter og/eller feil eller manglende rapportering. Det er også i flere av tilfellene andre svakheter, herunder hvitvaskingsrutiner, intern kvalitetsstyring etc.

Generelle kommentarer til resultatene

I vår gjennomgang av resultatene har vi sett på om det er demografiske forskjeller som kan bidra til å forklare resultatene, uten å ha funnet noen spesifikke forklaringsvariabler. Forhold som har vært inkludert i denne analysen er alder, størrelse på revisjonsselskapet, metodikk og når de sist hadde kontroll (eller var inkludert på bakgrunn av risikovurdering).

Resultatene de siste årene har vært svært gode og en høy andel har fått godkjent ved førstegangskontroll.

Kvalitetskontrollen 2022 – etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Med bakgrunn i erfaring fra gjennomførte kontroller i 2021 har kvalitetskontrollutvalget foreslått etterlevelse av hvitvaskingsregelverket som fokusområde for kvalitetskontrollen i 2022

Når det gjelder stedlige eller digitale kontroller, er vi tilbake til stedlige kontroller. Dette skyldes ulik digital kompetanse hos de kontrollerte (og kontrollørene), og vi konstaterer at dette kan ha påvirket gjennomføringen i 2021. Dette gjelder særlig kontrollobjekter som i stor grad fortsatt baserer seg på papirdokumentasjon eller serverløsning i stedet for digital utnyttelse av revisjonsverktøyene.