Inviterer til dugnad

Adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen inviterer alle revisorene til dugnad. – Bli med og fortell dine kunder og andre du kjenner om det samfunnsnyttige og viktige arbeidet dere gjør. Vi i foreningen skal også gjøre det på bransjens vegne, men vi må ha hjelp fra dere alle, sier Karen.

Redaktør
Alf Asklund

– Vi må sammen ut å vise verdien av det vi gjør for næringslivet, og øke bevisstheten om det fantastiske bidraget vi gir til opprettholdelse og styrking av velferdssamfunnet! Det er budskapet fra adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Styret i Revisorforeningen er godt i gang med arbeidet med ny strategi, og en ny og mer spisset strategi er klar i lesende stund – selv om den ikke er helt ferdig i skrivende stund.

Uansett endelig formulering – det vil bli en strategi som fremstår noe mer spisset enn tidligere, der det settes økt fokus på å øke bransjens attraktivitet og omdømme. Det vil også bli tatt en tydeligere posisjon innen det som betegnes som ESG (Environmental, Social & Governance), som svært forenklet handler om samfunnsnytte og samfunnsansvar. Et fundament i strategien er at foreningen skal være en faglig garantist for å opprettholde kvaliteten i bransjen.

Kjenner ikke til hva revisor gjør og hvorfor

– Viktigheten av å øke bransjens omdømme og attraktivitet handler egentlig om at revisorene nyter stor tillit blant de som kjenner til revisorenes viktige samfunnsoppdrag, men at folk flest, studenter og andre mangler helt grunnleggende kunnskap både om hva revisor egentlig gjør og hvorfor, sier Kvalevåg.

– Mange studenter er bekymret for fremtiden og vet for eksempel lite om at revisoryrket er veldig fremtidsrettet, at teknologi gjør rutineoppgavene, mindre krevende, og at samfunnsutviklingen gir oss mange spennende oppgaver utover å bekrefte finansiell informasjon. Vi vet jo også at mange synes at revisjon er mer sosialt og veldig mye mer variert enn de trodde før de startet i jobben, legger hun til.

Vi skal fremsnakke yrket – sammen!

– Det må vi gjøre noe med – sammen! Vi må bli flinkere til å fremsnakke yrket, hver dag, ikke bare om hva vi gjør, men hvorfor. Revisorene må også være mer uoppfordret proaktive mot sine kunder, vise interesse og engasjement hele året og ikke bare i årsoppgjøret. Vi i foreningen skal også gjøre vårt for å fremsnakke revisor og få frem samfunnsnytten i alt det vi gjør, sier Karen. Hun legger til at foreningen er i gang med å lage en større omdømmekampanje, hvor det blir laget kampanjemateriell som også revisorene skal kunne bruke i egne kanaler.

Rapportering – et nødvendig virkemiddel for et bærekraftig samfunn

Bærekraft blir en viktig del av foreningens virksomhet. – Noen lurer kanskje på hvorfor revisorene skal være opptatt av dette, og da er det viktig å være klar over at målet ikke er selve rapporteringen. Målet er å bidra til et bærekraftig samfunn. Rapporteringen og bekreftelser fra en uavhengig tredjepart som revisorene, er et nødvendig og viktig virkemiddel for å nå dette målet, sier hun.

Foreningen vil blant annet jobbe med å få lovfestet revisors attestasjon av bærekraftsrapportering, nye standarder innen området og at utdanningen og etterutdanningen reflekterer de nye kravene som stilles til revisor. Dette skal bidra til et kompetanseløft for hele næringen og en fremtidsrettet utdanning og etterutdanning.

Mangfold blir viktig

Mangfold på mange nivåer er også en del av fremtiden og noe bransjen må være bevisst på. – Mangfold er heller ikke et mål i seg selv, men avgjørende for at en fremtidsrettet bransje som revisjon skal nå sine mål, sier Karen.

Kvalitet ligger i bunnen

Karen sier også at foreningen vil bidra til å opprettholde kvaliteten i bransjen ikke bare gjennom kursvirksomhet, veiledningstjeneste og faglig informasjon, men også i jobben som gjøres med å utarbeide revisjonsstandarder som er tilpasset SMB-revisjon. Et utkast til en internasjonal standard for revisjon av små og mindre komplekse virksomheter er allerede sendt på høring med høringsfrist 31. januar 2022. Revisorforeningens fagdirektør Kai Morten Hagen har ledet arbeidsgruppen i IAASB som har utarbeidet utkast til standard.

– Dette er alle ambisiøse, men realistiske mål, sier Karen, som maner hele bransjen til å være med på løftet! Som bransje eier vi tillitsbegrepet. Det er et fantastisk utgangspunkt. Nå må vi sammen ut å vise verdien av det vi gjør for næringslivet, og øke bevisstheten om det fantastiske bidraget vi gir til opprettholdelse og styrking av velferdssamfunnet!

«Vi skal fremsnakke yrket – sammen!»