Revisjonsbransjens bidrag i den grønne omstillingen

Klimaendringer og strengere reguleringer treffer allerede næringslivet. Fremover vil behovet for informasjon, veiledning og verifikasjon bli stor. Hvordan kan revisjonsbransjen bidra til å støtte næringslivet i omstillingen og å få verden på et grønnere spor?

Statsautorisert revisor Leif Arne Jensen

Styreleder i Revisorforeningen

Klimatoppmøtet i Glasgow har slått fast at verden har det travelt. Skal vi nå målet om 1,5 grader, må vi kutte utslipp av klimagasser på nivå med en pandemi hvert eneste år. Det øker kravene til næringslivet, som fremover vil pålegges en rekke endringer i form av økt regulering og bærekraftsrapportering. Revisjonsbransjen har en unik mulighet til å sikre at verden beveger seg i riktig retning gjennom å se finansiell og ikke-finansiell informasjon i sammenheng og gi verifikasjoner på begge områder.

Næringslivet har behov for veiledning i en kompleks virkelighet

Mye tyder på at norske virksomheter ikke er godt nok forberedt på det som venter av nye krav gjennom EUs grønne giv og klimapakken «Fit for 55». I siste utgave av rapporten Bærekraft på børs 2021 fra The Governance Group, fremgår det at kun ti av Norges 100 største selskaper er klare for EUs taksonomi. Etter EUs taksonomi skal selskapene blant annet rapportere på om virksomhetenes økonomiske aktiviteter anses som miljømessig bærekraftige. Lovforslaget om innføring av taksonomien i Norge er planlagt behandlet i Stortinget i desember.

Vår nye grønne virkelighet er en kompleks virkelighet. Det er krevende å forstå det store bildet, sammenhengen inn mot næringsvirksomhet og spesifikke bransjer, og ikke minst, å forstå omfanget av og innholdet i nye bestemmelser som kommer fremover. Revisjonsbransjen kan bidra ved å gjøre nye krav og reguleringer kjent for virksomhetene, samt å veilede om hvilke valgmuligheter virksomhetene har. Revisjonsbransjen bør også være en pådriver for at virksomhetene kommer raskt i gang med bærekraftsrapporteringen, slik at rapporteringen er mest mulig «moden» når den skal verifiseres.

Klimaendringene må forstås og -håndteres

Selv om verdens ledere fortsatt er enige om å begrense global temperaturøkning til 1,5 grader, styrer vi i dag mot 2,4 grader i dette århundret. Klimaendringene påvirker risikobildet til norske virksomheter, og for den enkelte bedrift vil gode risikovurderinger være avgjørende for å sikre langsiktig verdiskaping og lønnsomhet. Investorene ønsker blant annet en bekreftelse fra revisor på at foretakene inkluderer vesentlig klimarisiko i sin finansielle og ikke-finansielle informasjon, og at vi sier ifra ved inkonsistens mellom den historien foretakene forteller, foretakets finansielle størrelser og hva de faktisk styrer etter.

I mange tilfeller vil klimaendringer påvirke både drift, investeringer, kapitalkostnader og prising av eiendeler. Bedrifter med en dårlig ESG-score (Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold) vil få dårligere lånebetingelser av banken, og eiendeler kan bli utrangert på grunn av nye miljøkrav. Mang-lende klimarisikovurdering kan derfor få store konsekvenser. Fremover vil klimarisiko i større grad enn før også utgjøre en finansiell risiko, som gjør klimarisikoen vesentlig for den finansielle rapporteringen.

Samfunnet må kunne stole på at det næringslivet sier om bærekraft er sant

En ny PwC-undersøkelse viser at 70 prosent av verdens investorer ikke har tillit til dagens rapporterte informasjon om ESG. Investorer trenger tryggere data for å kunne drive kapital i en grønnere retning . Næringslivet må dele både kvantitativ og kvalitativ informasjon hvis de skal være attraktive i investor, kunde- og arbeidsmarkedet, og myndighetene må ha riktige beslutningsgrunnlag for å kunne ta gode valg som gir klimafremgang.

Verifikasjon og tillit til bærekraftsinformasjon blir en kritisk del av klimakampen, men også viktig for å sikre økt konkurransekraft hos næringslivet. Krav om tredjepartsverifikasjon av rapportering kommer antageligvis allerede fra 2023. Her må revisjonsbransjen ligge i forkant, forberede norske virksomheter på kommende krav og ikke minst; vi må selv være forberedt slik at vi kan verifisere foretakenes rapportering.