Hva gjør revisjonsbransjen unik?

Revisorloven slår fast at revisor er allmennhetens tillitsperson. Tillit er ikke noe man har, men noe man gjør seg fortjent til. For at revisjonsbransjen skal gjøre seg fortjent til denne tilliten må vi skille oss ut fra andre aktører i markedet. Hva skal til for at bransjen fortsetter å være relevant i en tid hvor ikke-finansiell informasjon blir like viktig som finansiell?

Statsautorisert revisor
Leif Arne Jensen

Styreleder i Revisorforeningen

I begynnelsen av oktober møtte lederne for de nordiske revisorforeningene ledelsen i IFAC, Accountancy Europe og IAASB for blant annet å diskutere hva det er som skal differensiere bransjen det neste tiåret, og ta posisjonen som samfunnets tillitsperson også innen klima- og bærekraftsrapportering. Utgangspunktet til bransjen i Norge er unikt – siste omdømmeundersøkelse*revisorforeningen.no/fag/nyheter/skyhoy-tillit-til-revisorene/ viser at revisor har skyhøy tillit.

Er uavhengig

Et fundamentalt kjennetegn er bransjens rolle som uavhengig tredjepart. Eiere og andre interessenter har stadig større forventninger til transparent informasjon og rapportering fra virksomhetene. Høy integritet i denne kommunikasjonen skaper den tilliten som er nødvendig for å skape et effektivt kapitalmarked og gode beslutninger. Revisor vil gjennom sin uavhengige rolle, både innenfor og utenfor revisorloven, kunne spille en helt avgjørende rolle for å bygge tillit i samfunnet. Bransjens evne til å opprettholde sin uavhengige posisjon er utvilsomt differensierende.

Revisjon basert på globale og allment aksepterte standarder

Revisjon er en av få bransjer som globalt har utviklet et felles sett av rammer for utøvelse og kvalitetsstandarder. Allment aksepterte standarder på tvers av land er en stor styrke for revisjonsproduktet. Det bidrar både til større troverdighet og relevans, og skaper tillit over landegrenser. At en revisjon er en revisjon, uavhengig av hvor den blir utført og hvilken revisor som utfører den, gjør bransjen unik – forutsatt at forventningene til kvalitet i standardene oppfylles.

Utvikler fremtidens kompetanse

I en verden i konstant endring ligger det en enorm kraft i bransjens multidisiplinære kompetansemiljøer for å utvikle den kunnskapen vi trenger, blant annet i det digitale og grønne skiftet. Det er i skjæringspunktet -mellom ulike ferdigheter og kompe-tanser at gullet ligger. Vi er en svært viktig utviklingsarena for unge -mennesker, favner stadig flere fag-områder og bygger markedsledende ekspertise og tverrfaglig kompetanse hver eneste dag. Opprettholder bransjen sin attraktivitet og sin evne til å bygge dette videre, skaper bransjen et konkurransefortrinn som både varer og som styrker revisjonsproduktet.

Bygger tillit til både finansiell og ikke-finansiell informasjon

Revisorene har i snart 200 år vært med på å heve kvaliteten i finansiell informasjon – både gjennom sine bekreftelser, men også gjennom sin imponerende innsikt og kompetanse. I en tid hvor betydningen av ikke-finansiell informasjon blir viktigere og viktigere, er det også nødvendig å bygge den samme integriteten inn i denne informasjonen som i finansiell informasjon.

For samfunnet er det viktig at dette skjer raskt, spesielt på klimaområdet. Her forventer vi også at AP/SP-regjeringen setter fart på arbeidet med klimarapportering i Norge, et område hvor vi ligger bak land vi ønsker å sammenligne oss med. Her bør også revisjonsbransjen spille en viktig rolle. Det er vanskelig å se for seg at samfunnet skal greie denne formidable oppgaven uten hjelp fra revisorene – ganske enkelt fordi ingen andre aktører har den integritet, objektivitet, aktsomhet og kompetanse som skal til og fordi revisorene er de eneste aktørene som kan bygge tillit til både finansiell og ikke-finansiell informasjon.

Innspill til regjeringserklæringen

Med ny regjering kommer nye muligheter og det har vært viktig for Revisorforeningen å gi konstruktive innspill til regjeringserklæringen, som skal danne grunnlag for arbeidet i vår nye regjering de neste fire årene. Vi som bransje både kan og vil bidra. Vi har identifisert en rekke områder hvor det er felles interesser og hvor vi som bransje har stor kompetanse. Forhåpentligvis ser de verdien av et samspill med revisjonsbransjen. På Revisorforeningens nettsider kan du lese mer om foreningens innspill.*revisorforeningen.no/om-oss/dnr-mener1/revisorforeningen-har-gitt-innspill-til-ny-regjering/

#stoltrevisor