Revisjon = tillit

Vårt samfunnsoppdrag er å være allmenhetens tillitsperson og tillit skal være kjernen i alt vi leverer av tjenester – vi skal alltid strebe mot å være den viktigste leverandøren av tillit. I en tid der tillitskapitalen er under press og behovet for tillitsleverandører er økende, er det naturlig at vår bransjes nye visjon er: REVISJON = TILLIT.

Statsautorisert revisor
Leif Arne Jensen

Styreleder i Revisorforeningen

I mars publiserte Revisorforeningen sin nye strategi. I en verden i stor endring og med stor usikkerhet om hva fremtiden vil bringe, har vi i arbeidet med strategien sett godt inn i glasskulen. For å få nye perspektiver inn i prosessen utfordret vi denne gangen noen av bransjens yngre talenter til å komme opp med sine syn på bransjens fremtid. Deres arbeid har dannet utgangspunktet for en analyse av tenkte alternativer for hvordan bransjen kan se ut om snaut ti år.

Fremtidens revisjonsbransje – Scenario 2030

Hvordan ser revisjonsbransjen ut i 2030? Det eneste sikre er at det blir store endringer. Teknologiutviklingen, myndighetsbestemte reguleringer og endrede forventninger i markedet vil være de viktigste driverne. Basert på forskjellige utviklingsalternativer for disse driverne, er det utarbeidet fire ulike scenarioer for hvordan revisjonsbransjen kan se ut i 2030. Vår evne og vilje til å være i forkant og tilpasse oss endringene, vil imidlertid være det som kommer til å ha størst betydning for om vi i 2030 fortsatt skal være en relevant og samfunnsnyttig bransje som er med på å bevare og videreutvikle det norske tillitssamfunnet.

Ulla Utvikler og Ronny Revisor

For bedre å forstå hva slags ferdigheter og kompetanser vi trenger, er det i de ulike scenarioene utviklet to såkalte personas – Ulla Utvikler som representerer økt mangfold og fornyelse og den mer tradisjonelle Ronny Revisor. Som bransje er vi i dag attraktiv for Ronny Revisor, men hva med Ulla Utvikler? Selv om vi er i positiv utvikling som bransje, har vi fortsatt en lang vei å gå for å være attraktiv for et større mangfold.

Hvilket scenario tror vi er mest sannsynlig og kan vi påvirke det? Greier vi ikke å utvikle oss i takt med en verden i stor endring er det ganske sikkert at vi risikerer å havne i en nedadgående spiral hvor vi ikke er attraktive for Ulla (og kanskje heller ikke Ronny) og at manglende relevans reduserer etterspørselen etter våre tjenester.

Vi er definitivt vår egen lykkes smed, og kontinuerlige kompetanseløft, utvikling av nye tjenester og høy kvalitet i våre leveranser må til for at vi skal forbli attraktive for både Ulla og Ronny. Er vi attraktive og skaper en utviklingsarena for begge, skaper vi også de nødvendige tjenestene og bygger den kompetansen vi trenger for å være relevante og ha tillit i samfunnet.

Veien videre for bransjen

Som bransje ønsker vi derfor proaktivt å posisjonere oss for fremtiden gjennom vår oppdaterte strategi. Vi har konkretisert og tydeliggjort vårt målbilde, og for å realisere dette har vi følgende strategiske prioriteringer for bransjen i den kommende perioden:

  1. Bransjens relevans og omdømme

  2. Revisjonsstandarder tilpasset SMB-revisjon

  3. En relevant og fremtidsrettet utdanning og etterutdanning

  4. Rekruttering og neste generasjon engasjert i videre utvikling

  5. Større mangfold og flere kvinnelige ledere

Flere av våre prioriteringer er en videreføring fra tidligere hvor fokus på blant annet bærekraft og digitalisering forsterkes. Samtidig forserer vi arbeidet med å øke bransjens attraktivitet som fremtidens arbeidsgiver – både for Ulla og Ronny. Vi har også sett det som naturlig å fremheve arbeidet med et større mangfold og flere kvinnelige ledere i bransjen. Foreningen kan ikke gjøre dette alene, så det blir viktig at vi i hele bransjen trekker lasset sammen.

Du kan lese mer om Scenario 2030 og strategien på revisorforeningen.no.

God lesning!