Inkludering og kjønnsmangfold

Mangfold på partner- og ledernivå er viktig for bransjens attraktivitet, konkurransedyktighet og evne til å ivareta vår rolle som allmennhetens tillitsperson. Vi vet også at det jobbes veldig aktivt for å bedre kjønnsbalansen på tvers av bransjen. Hvorfor går da fortsatt utviklingen i krabbefart?

Statsautorisert revisor
Leif Arne Jensen

Styreleder i Revisorforeningen

I denne utgaven av Revisjon og Regnskap kan du blant annet lese om at andelen kvinnelige partnere i revisjonsdelen av de fem største revisjonsselskapene det siste året har økt fra 16 til 17 %. Andelen kvinnelige ledende ansatte for øvrig, har imidlertid økt fra 42 til 43 %. Det lover godt for fremtiden at vi er i ferd med å få en god kjønnsbalanse blant de ledende ansatte. Samtidig må vi erkjenne at syretesten for en likestilt bransje er likestilte partnerskap. Dersom dagens utvikling fortsetter i samme tempo, er vi ikke en likestilt bransje før de aller fleste av dagens partnere er innlemmet i pensjonistenes rekker.

Vår relevans er avhengig av kjønnsmangfold

Flere undersøkelser viser positiv sammenheng mellom kjønnsmangfold på ledernivå og virksomhetens lønnsomhet. En undersøkelse blant Nordens største virksomheter viser også at kjønnsmangfold gir mer kritisk og kreativ tenking. Dette resulterer i flere ideer, mer innovasjon, en sterkere kultur, høyere produktivitet og bedre ledelse. Overført til vår bransje er dette ferdigheter som er kritisk for vår relevans i en tid hvor rammebetingelsene endrer seg, samtidig som vi står midt i et digitalt og grønt skifte.

Da er det gledelig at andelen ledende kvinnelige ansatte øker og skaper grobunn for et mer likestilt partnerskap fremover. Det viser også at det jobbes godt i bransjen selv om det fortsatt er en vei å gå. I en bransje hvor markedet for erfarne revisorer er begrenset, er det avgjørende for oss å være en attraktiv bransje å bli værende i, ikke bare å starte i.

Reell likestilling oppnås gjennom inkludering

Årsaken til at for få kvinner blir i bransjen til de blir partnere er sammensatt. Fjorårets bransjeundersøkelse ga oss en del svar. Karriere-/lønnsmodell som premierer høy arbeidsbelastning, forventninger i en partnerdrevet virksomhet og prioritering arbeid/ familie og fritid, var det som ble fremhevet. I tillegg svarte nærmere 50 % av kvinnene at det etter deres syn ikke er likebehandling av kvinner og menn i bransjen.

Jeg opplever at det i dag jobbes godt i bransjen for å gjøre noe med disse utfordringene. Det settes strategiske mål og iverksettes mange forskjellige strukturelle tiltak i de ulike revisjonsselskapene som bringer oss sakte, men sikkert fremover.

Det er generelt anerkjent at reell likestilling kun oppnås gjennom inkludering. Det handler om involvering og om å la alle bidra på sine egne premisser. Inkludering bygger på en kultur hvor alle har muligheten til å være seg selv med de ulikhetene man har. I en inkluderende kultur brukes den enkeltes kompetanse og hele potensial. For å lykkes kreves det rammer og strukturer som konkret gir plass til at alle kan bidra på like vilkår. For eksempel handler det om hvordan vi måler prestasjoner, eller dagligdagse ting som hvordan vi forbereder og gjennomfører møter og involverer hverandre i en dialog, formell som uformell. Her bør revisjonsbransjen ha alle forutsetninger for å lykkes. Når utviklingen likevel går i krabbefart, er det betimelig å stille spørsmål ved om vi som er partnere og ledere er bevisste nok på hva som faktisk kreves og er godt nok skolerte i å lede et større mangfold. Et kjønnsmangfold vokser ikke frem av seg selv.

Noe positivt har kommet ut av pandemien

Foreningens hjemmekontor-undersøkelse viser at kvinner er mer positive til hjemmekontor, mer fornøyd med egen produktivitet og kvalitet, enn det menn er. Dersom kvinner og menn skal ha like vilkår for å lykkes fremover, tyder alt på at en mer fleksibel hverdag er en del av løsningen. Noe positivt har derfor kommet ut av pandemien som også bringer likestillingen fremover.

Gratulerer med kvinnedagen!