Rapporteringens relevans

Relevant selskapsrapportering er avgjørende for at det tas informerte beslutninger i markedet. Verden er i stor endring, og vår rolle som pådriver i å utvikle selskapenes rapportering har aldri vært viktigere.

Statsautorisert revisor
Leif Arne Jensen

Styreleder i Revisorforeningen

Det er slutt på den tiden hvor et ensidig fokus på finansiell informasjon i selskapenes rapportering dekker brukernes informasjonsbehov. Samfunnsendringer stiller krav til vel så viktig informasjon på nye områder. Da er det gledelig å kunne konstatere at vår bransje er en tydelig og aktiv pådriver på områder som for mange av oss fortsatt er et litt ukjent terreng, men ikke desto mindre områder vi skal og må favne.

Bransjen går foran

De globale revisjonsselskapene har i samarbeid med International Business Council i World Economic Forum gått i bresjen for å utvikle felles kpi-er og konsistent rapportering på bærekraftig verdiskapning.

Samarbeidet er en viktig del av en utvikling i retning av felles standarder for bærekraftsrapportering. Dette kommer samtidig som det varsles at International Integrated Reporting Council (IIRC) og Sustainability Accounting Standards Board (SASB) fusjoneres og blir Value Reporting Foundation – et viktig steg for å samkjøre selskapsrapporteringen globalt. I tillegg kommer EU med nye krav til ikke-finansiell rapportering i løpet av neste år.

Rapportering endrer verden

Dette er viktig fordi det handler om hva som driver beslutningstakingen i markedet og fordi at både eiere og andre interessenter trenger troverdig informasjon for å evaluere et selskaps prestasjoner. De kan bare belønne verdiskapning dersom de kan identifisere den på en meningsfull måte.

Kapitalmarkedene er til for å allokere ressurser hvor de kan skape mest verdi. I dag handler det blant annet om å allokere ressurser til å løse de virkelig store utfordringene vi står overfor. For at det skal fungere, må vi tenke bredere enn at verdi bare handler om finansielle verdier. Vi må også være i stand til å identifisere verdiene når vi ser dem. Med ufullstendig selskapsrapportering tas det i dag ofte uinformerte og i ytterste konsekvens, dårlige beslutninger.

Nøkkelen er rapportering som identifiserer og måler et selskaps verdiskapning bredt. Selskapene må i mye større grad enn i dag rapportere på målrettede temaer som er viktige for eiere og andre interessenter på en konsistent og sammenlignbar måte. Med dagens jungel av rapporteringsregimer og manglende revisjon av rapporteringen kan samme selskap samtidig være både en suksess og en fiasko – avhengig av hvilke standarder som benyttes.

Vi trenger handling

I det lange løp kommer selskapsrapporteringen til å endre seg – og finansiell rapportering og bærekraftsrapportering vil smelte sammen. I en tid hvor vi står overfor store utfordringer, som klimaendringene, trengs en mer helhetlig tilnærming til verdiskapning og rapportering. Forhåpentligvis vil norske politikere og myndigheter legge til rette for en mer relevant selskapsrapportering verifisert av allmennhetens tillitsperson, revisor. Vi trenger handling – og vi trenger det nå.

Vi skal være en pådriver

Gjennom bedre rapportering kan vi skape økonomisk og sosial fremgang, øke tilliten i markedsøkonomien og bygge en bedre fremtid i kjølvannet av pandemien. Vi skal bidra ved å være en fremoverlent revisjonsbransje som er en pådriver for relevant og troverdig selskapsrapportering.

Med dette som bakteppe kan du i denne utgaven blant annet lese om hvordan analytikere og aksjefond prøver å skaffe seg et fortrinn gjennom å tolke ulike former for selskapskommunikasjon. En indikasjon på at selskapsrapporteringen er ufullstendig?

God lesning!