Nytt tiår – en ny tid

Administrerende direktør

Per Hanstad

Revisorforeningen

Vi har gått inn i et nytt tiår – 2020-årene – og det er tid for både å reflektere litt over det tiåret vi har forlatt, men mest av alt å se fremover. Hva kan det nye tiåret bringe av utvikling, muligheter og utfordringer?

Internasjonalt har vi vært gjennom et tiår med sterk økonomisk vekst i mange land, vi har fått Brexit, en handelskrig mellom USA og Kina og både politiske og militære konflikter. Samtidig har tempoet i den digitale utviklingen økt og vi har fått en bred erkjennelse av behovet for et betydelig mer bærekraftig samfunn og næringsliv.

Utfordrende

Selv om det er utfordrende å manøvrere i dette landskapet, både for politikere og næringslivsledere, representerer det også mange nye muligheter for de som har evne og vilje til å gripe disse.

Vi som bransje er ikke uberørt av alle de endringene som skjer i våre omgivelser. Vår største utfordring fremover er fortsatt å være relevante både i forhold til det viktige samfunnsoppdraget vi er satt til å løse og for et næringsliv i stadig omstilling som påvirkes av teknologisk utvikling, bærekraftutfordringer og internasjonal konkurranse.

Nødvendige forutsetninger

For å løse samfunnsoppdraget og næringslivets behov må vi ha internasjonalt harmoniserte rammebetingelser som reflekterer samfunnsutviklingen, vi må forstå de digitale utfordringene og vi må være i stand til å utvikle nødvendig digital kompetanse. En viktig del av vårt samfunnsoppdrag er å ta en pådriverrolle i det grønne skiftet og at vi forblir en attraktiv bransje i konkurransen om de flinke hodene.

Ny revisorlov – godt utgangspunkt

På tampen av fjoråret la Regjeringen endelig frem et forslag til ny revisorlov. Forslaget er en helt ny og moderne lov som er godt tilpasset samfunnets krav og forventninger til oss som bransje. Formålet med revisjon er å levere tillit og skape trygghet. Den nye loven underbygger og styrker tilliten til at revisor er allmennhetens tillitsperson. Virkemidlene er: tøffe krav, tydelige forventninger og internasjonal harmonisering. Blir dette lovforslaget vedtatt som forventet i løpet av våren, vil vi ha et godt utgangspunkt for å utvikle en relevant bransje.

Digitaliseringsutfordringene

Vi som bransje har tatt digitaliseringsutfordringene på alvor. Det gjennomføres kontinuerlig kompetanseutvikling i både små og store revisjonsfirmaer og norske revisorer er langt fremme med å ta i bruk ny teknologi. Mer enn 500 revisorer har gjennomført Revisorforeningens digitaliseringsakademi og fått sertifisering som «Digital revisor» det siste året, en satsing som vil fortsette i årene fremover. Som bransje kan og bør vi spille en viktig rolle som samtalepartner for spesielt små og mellomstore selskaper når de skal orientere seg om de mange digitale utfordringene og mulighetene som de møter.

En viktig omstilling

Omstillingen til mer bærekraftige forretningsmodeller og utfordringer knyttet til klimarisiko er også noe som våre klienter må forholde seg til. Klimarisiko kan påvirke enkeltselskaper på mange ulike måter og kan i ytterste konsekvens ha store økonomiske konsekvenser, enten det gjelder skade på omdømme eller fysiske skader på grunn av flom, ras mv., eller dramatiske regulatoriske endringer. Alle er forhold som kan føre til markedsmessig svikt. En del av vårt samfunnsoppdrag er å bevisstgjøre næringslivet om de utfordringene de kan stå overfor og ikke minst bidra til å synliggjøre muligheter som gjør at de kan ta gode, bærekraftige veivalg.

Forbedre og synliggjøre

Skal vi få til alt dette, er det helt avgjørende at vi fortsatt klarer å rekruttere de beste kandidatene fra relevante universiteter og høyskoler. Konkurransen om de flinkeste hodene i dagens arbeidsmarked er veldig tøff. Som bransje må vi derfor sørge for å tilby de nyutdannede interessante arbeidsoppgaver, ansvar og involvering i utviklingen av selskapene vår. Det er ikke sikkert at gårsdagens forretningsmodeller også er de riktige i et nytt tiår.

Vi må ikke bare gjøre bransjen mer attraktiv, men også synliggjøre at den er et attraktivt sted å jobbe for de beste kandidatene.

Omstilling representerer ofte et hav av muligheter. En mer kompleks og digital verden vil fordre mer – ikke mindre tillit. Det er et veldig godt utgangspunkt for videreutvikling av vår bransje i det nye tiåret.

Tar du utfordringen?