PSD2:

En ny fremtid for betalingsmarkedet

PSD2 utfordrer de tradisjonelle forretningsmodellene for betalingstjenester og vil utvilsomt være starten på en ny fremtid både for bankene, nye aktører og forbrukerne.

Advokat

Ingvild O. Kaagen

Partner EY Law

Hun er leder for juridiske tjenester for bank og finans i EY Law.

Advokatfullmektig

Ida Obstfelder Ytrebø

EY Law

EUs betalingstjenestedirektiv gjennomføres i norsk rett med virkning fra og med 1. april 2019 og åpner for at forbrukere kan velge mellom flere betalingstjenester og aktører i betalingsmarkedet sammenlignet med tidligere.

Hva er PSD2?

PSD2 (Revised Payment Services Directive) er EUs reviderte betalingstjenestedirektiv som regulerer betalingsformidling i EUs indre marked. Direktivet trådte i kraft i EU i januar 2018, men gjennomføres i norsk rett med virkning fra 1. april 2019 gjennom endringer i finansforetaksloven med tilhørende forskrifter.

Direktivets overordnede formål er å sikre moderne, effektive og billige betalingstjenester under trygge rammer for kundene. Det legges til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, innovasjon, sikre løsninger for online betalinger og tilgang til konto, samt bedre samhandling mellom ulike typer aktører i markedet.

PSD2 innfører nye betalingstjenester og aktører

Betalingstjenester har hovedsakelig vært forbeholdt ordinære banker, men PSD2 gjør det mulig for aktører også utenfor finansnæringen å få konsesjon til å tilby to nye typer betalingstjenester: kontoinformasjonstjenester og betalingsfullmakttjenester.

Kontoinformasjonstjenester

Kontoinformasjonstjenester innebærer at forbrukere, ved å gi tredjeparter tilgang til sine betalingskontoer, kan få en samlet digital oversikt over kontoopplysninger fra alle betalingskontoene sine uavhengig av hvor vedkommende har sitt kundeforhold. Dette gjør det enklere for forbrukere å få en samlet oversikt over egen økonomi.

Betalingsfullmakttjenester

Betalingsfullmakttjenester innebærer at en tredjepart, på forespørsel fra en kunde, kan iverksette en betalingsordre fra en betalingskonto som tilbys av en annen institusjon. Det blir dermed enklere å få gjennomført betalinger uten å bruke bankkort ved at en tredjepart initierer en betaling direkte fra kundens bankkonto via eksempelvis en betalingsapplikasjon på en smarttelefon.

Betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

En leverandør av betalingsfullmakttjenester betegnes som «betalingsfullmektig» (PISP – Payment Initiation Service Provider) og reguleres som «betalingsforetak» etter finansforetaksloven § 2–10. En leverandør av kontoinformasjonstjenester betegnes som «opplysningsfullmektig» (AISP – Account Information Service Provider) og reguleres under egen konsesjon etter ny § 2–10 a.

Overgangsregler

Det er fastsatt egne overgangsregler som retter seg mot alle betalingstjenesteytere, bortsett fra banker og kredittforetak. Overgangsreglene må oppfylles for at konsesjon skal opprettholdes. Betalingsforetak eller e-pengeforetak som i dag har konsesjon fra Finanstilsynet, må innen 1. september 2019 dokumentere at de oppfyller de nye kravene i finansforetaksforskriften § 3–2 om tilleggskrav til søknad om tillatelse som betalingsforetak og e-pengeforetak. Foretak som i dag tilbyr betalingsfullmakt- eller konto­informasjonstjenester uten tillatelse fra Finanstilsynet, må søke om slik tillatelse innen 1. mai 2019.

Samspillet mellom tradisjonelle banker og nye aktører

PSD2 utfordrer de tradisjonelle forretningsmodellene for betalingstjenester. Både store aktører som Google og Apple, små og store fintech-selskaper og andre gründerselskaper, får nå mulighet til å utfordre bankene ved å tilby helt nye teknologiske muligheter for kundene. Det blir en kamp om å utvikle de beste produktene ettersom kundene kan velge hvilken plattform de ønsker å benytte basert på hvor bra produktet er, fremfor hvor de er kunder.

Tilpasser tjenester til bankens konto-tjenester

Direktivet krever at bankene tilpasser sine tjenester slik at andre betalings- og opplysningsfullmektiger får mulighet til å integrere sine løsninger med bankens konto-tjenester. For å sikre at samhandlingen mellom bankene og eksterne tilbydere av betalingstjenester skjer på en forsvarlig måte, er alle parter underlagt strenge krav til sikkerhet, rapportering, ansvarsregulering m.m.

Klarer de norske bankene å henge med?

Norske banker har arbeidet i flere år for å møte endringene som direktivet vil medføre i Norge. Resultatene begynte vi som bankkunder å se allerede i 2018.

All kontoinformasjon i én nettbank

Våren 2018 ble det kjent at Sbanken, Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane inngikk et samarbeid for å tyvstarte implementeringen av PSD2. De tre bankene åpnet opp for å gjøre kundedata tilgjengelig for hverandre slik at kundene som ønsker det kan se kontoinformasjon tilknyttet alle kontoene sine i én nettbank. Det vil si at kundene i prinsippet kan sjekke kontoene sine i Sbanken når de er inne i sin nettbank gjennom Sparebanken Vest, og motsatt.

Sparebank 1-alliansen var også tidlig ute med lanseringen av et API som gjorde det mulig for kunder som har konto i flere Sparebank 1-banker å samle kontoinformasjonen på én og samme nettbank. I desember 2018 ble det videre kjent at Sparebank 1-bankene har inngått et samarbeid med Sbanken for å gjøre det mulig for kunder som både har konto i banker tilknyttet Sparebank 1-alliansen og Sbanken, å se kontoinformasjon tilknyttet alle kontoer samlet i én nettbank.

Et paradigmeskifte

Flere av Norges ledende banker har selv uttalt at PSD2 vil representere et paradigmeskifte i bankbransjen i Norge og at de ønsker å ligge i forkant av utviklingen med mål om å tilby kundene den beste bankopplevelsen. Dette tyder på at bankene er klar over endringene som er på vei, og vi ser at bankene jobber målrettet og proaktivt for å ivareta kundene sine på best mulig måte.

Bankene må bli enda mer teknologi­selskaper

Det er imidlertid ingen tvil om at norske banker vil møte hard konkurranse, både fra andre banker og nye utfordrere utenfor bank- og finansbransjen. Økt konkurranse tvinger bankene til å tenke ­innovativt og tilby tjenester som bankene tradisjonelt ikke har gjort tidligere. For å vinne kundene må bankene i stor grad operere som teknologiselskaper i tillegg til å være finansinstitusjoner.

En ny fremtid

PSD2 er utvilsomt starten på en ny fremtid både for bankene, nye aktører og forbrukerne. Det blir spennende å se hvilke teknologiske løsninger nye aktører kommer opp med i tiden som kommer, og om de samlet sett vil ta markedsandeler fra bankene eller om bankene vil klare å beholde sin posisjon. Vi tror også markedet vil se nye samarbeid mellom aktører som tidligere jobbet hver for seg.