Europeisk tilsynsaktivitet i 2017

I en rapport om tilsynsaktiviteten til ESMA og regnskapstilsynene i EØS kommer det frem at det var god etterlevelse av prinsippene i IFRS for presentasjon av finansielt resultat og stilling på mange områder, men at det også var behov for forbedring på flere områder.

Cand.oecon./siviløkonom

Robert Madsen

Executive Director EY

ESMA var skuffet over kvaliteten på opplysninger om prinsipper og vurderinger av skillet mellom egenkapital og gjeld, og observerte videre at omfanget av opplysninger om effekten av fremtidig anvendelse av nye standarder for en stor andel av selskapene var svært begrenset.

Aktuelt om finansiell rapportering

Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og sentrale spørsmål om finansiell rapportering. Det vil kunne være nye standarder eller tolkninger fra IASB eller NRS, men også relevante uttalelser gitt av regulerende myndigheter, eller kommentarer til andre relevante utviklingstrekk med betydning for norske foretaks finansielle rapportering. En regnskapsfaglig spesialistgruppe i EY er forfattere av spalten. Dette nummerets spalte er forfattet av cand.oecon. og siviløkonom Robert Madsen. Robert Madsen er tilknyttet den nordiske IFRS-desken i EY og er medlem av EYs globale IFRS-gruppe for finansielle instrumenter.

Fokusområder og tilsynsaktivitet

ESMA (European Securities and Market Authority) publiserte i starten av april en rapport om tilsynsaktiviteten til ESMA og regnskapstilsynene i EØS («de europeiske tilsynene») i 2017. Rapporten gir en oversikt over aktiviteten som er gjennomført gjennom året og hva som har vært de viktigste fokusområdene i perioden. For 2017 var de viktigste områdene: presentasjon av finansielt resultat og finansiell stilling, skillet mellom egenkapital og gjeld, og opplysninger om nye standarder. Disse omtales nedenfor. Totalt ble et utvalg av 170 regnskaper vurdert i forhold til disse spørsmålene.

Rapporten inneholder også blant annet kvantitativ informasjon om tilsynsaktivitet, omtale av samordning av tilsynsaktiviteten og utvikling av felles «regelbok», omtale av evaluering av IFRS 13 Måling av virkelig verdi, og omtale av enkelte andre forhold knyttet til tilsynsaktiviteten.

Presentasjon i finansregnskapet

ESMA mener at økt effektivitet i kommunikasjonen i finansregnskapet, og spesielt finansiell resultater, er sentralt. Dette kommer derfor til å være et prioritert område i de kommende årene. Som ledd i dette arbeidet har de europeiske tilsynene undersøkt forhold knyttet til rapportering av finansielle resultater og finansiell stilling for selskapene som inngikk i utvalget.

ESMA fant stor grad av etterlevelse av prinsippene i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap når det gjelder regnskapslinjer, delsummer og overskrifter i tråd med anbefalinger gitt av ESMA i tidligere uttalelser. I stort sett alle delsummene som ble vurdert inngikk regnskapslinjer bestående av beløp innregnet og målt i tråd med IFRS, og i bare to tilfeller fant de benevning av delsummer som ble vurdert å være villedende. Tilsynet gjennomførte tiltak i begge disse tilfellene. En rekke forskjellige delsummer ble benyttet, noe som gjenspeiler at IAS 1 ikke definerer dette spesifikt. ESMA mener at ytterligere veiledning i IAS 1 vil kunne gi mer konsekvent bruk av delsummer og at dette vil kunne gi økt sammenlignbarhet.

De fleste selskapene ekskluderte ikke driftsrelaterte poster fra delsummer med benevnelser som «driftsaktiviteter» eller «driftsresultat», men i to tilfeller gjennomførte tilsynene tiltak mot selskaper som hadde ekskludert driftsrelaterte poster fra slike delsummer. I drøyt 20 prosent av tilfellene hadde selskaper benyttet delsummer med benevnelser slik som «engangsposter», «ekstraordinære», «uvanlige» eller «sjeldne». ESMA påpeker at det ikke er akseptabelt under IFRS å benevne regnskapslinjer eller delsummer som ekstraordinære, og tilsynene gjennomførte tiltak i ni tilfeller. Også i balansen var det utstrakt bruk av ytterligere regnskapslinjer og delsummer. Det ble gjennomført tiltak i ett tilfelle hvor bruken av delsummer ikke var konsistent over tid.

Andre presentasjonsmessige forhold

I tillegg til resultat og balanse vurderte tilsynene forhold knyttet til segmentrapportering, reklassifiseringer fra andre inntekter og kostnader (OCI) til resultatet, resultat pr. aksje og alternative resultatmål (APM). Det ble gjennomført tiltak på alle disse områdene, med klart flest tiltak knyttet til alternative resultatmål. ESMA påpeker at det fortsatt er rom for forbedring på dette området, og peker spesielt på manglende definisjoner av alternative resultatmål, bruk av benevnelser, avstemming mot regnskapsstørrelser og større vektlegging av alternative resultatmål enn IFRS-tall.

Skillet mellom egenkapital og gjeld

De europeiske tilsynene undersøkte vurderingene av skillet mellom egenkapital og gjeld for 44 regnskapsavleggere hvor forholdet var vurdert å være relevant og vesentlig. Gjennomgangen viste at i om lag 40 prosent av tilfellene hvor vesentlig analyse var påkrevd for å slå fast riktig klassifisering av instrumentene, var det ikke gitt opplysninger om regnskapsprinsippene og analysene som lå til grunn for vurderingen. I om lag 25 prosent av de tilfellene hvor IFRS ikke gir klar veiledning for vurderingene var det heller ikke gitt opplysninger om hvilke regnskapsprinsipper som var lagt til grunn. Den samme andelen hadde heller ikke gitt tilstrekkelig opplysninger om hovedtrekk ved instrumentene, eller hadde bare gitt generell overordnet informasjon.

ESMA uttrykker skuffelse over de begrensede opplysningene som ble gitt, og påpeker viktigheten av å gi tilstrekkelig beskrivelse av regnskapsprinsipper, analyser, hovedvilkår og skjønnsmessige vurderinger. En stor andel hadde imidlertid gitt opplysninger i form av ytterligere regnskapslinjer, og ESMA understreker viktigheten av slik informasjon.

Sum ledd i disse undersøkelsene undersøkte de europeiske tilsynsorganene spesifikt klassifiseringen av 73 instrumenter. ESMA var uenig i klassifiseringen av sju av disse. Tilsynsorganene gjennomførte tiltak mot tre selskaper, mens flere saker fortsatt pågår.

Opplysninger om nye standarder

De europeiske tilsynsorganene undersøkte opplysningen som var gitt om effekten av IFRS 9 Financial Instruments for de 53 regnskapsavleggerne av utvalget på 170 selskaper hvor forholdet var vurdert å være relevant. ESMA observerte at om lag halvparten av selskapene i utvalget ikke ga informasjon eller ga informasjon som ikke var selskapsspesifikk («boilerplate»).

Knapt noen av selskapene ga kvantitative opplysninger om effekten av den nye standarden. Om lag halvparten av selskapene ga likevel kvantitativ informasjon som kunne indikere størrelsesordenen på den forventede effekten. ESMA understreket viktigheten av å gi selskapsspesifikk informasjon slik at brukerne av regnskapet skal kunne forstå effekten av den fremtidige anvendelsen av standardene. Det ble gjennomført tiltak mot én regnskapsavlegger.