Tillit på prøve

Statsautorisert revisor

Trond-Morten Lindberg

Styreleder i Revisorforeningen

Vi nærmer oss slutten av 2017, et år hvor temaer som proteksjonisme, personvern og skatteparadiser har vært de mest omtalte. Kanskje mer enn noen gang er vår rolle som tillitsmann og verifiserer viktig.

Økt proteksjonisme og nasjonalisme

Vi har de siste årene sett økt proteksjonisme i mange vestlige land, sist demonstrert gjennom Trump og Brexit. Frykten for tap av arbeidsplasser som følge av økt globalisering har gitt grobunn for Trumps «America first» og «Make America great again». Dette har også blitt brukt som en forklaring på Brexit, og det kan tyde på at mange mennesker ønsker seg tilbake til en tid da verden var mindre og mer forutsigbar.

Næringslivet beveger seg fortsatt i en global retning. Grenser forsvinner, og store verdensomspennende aktører setter nye premisser for måten både det lokale og det globale næringslivet utvikler seg. Tilliten til lokale myndigheters evne til å styre er for mange avtagende. Maktforskyvningen fra myndigheter mot næringsliv virker høyst reell.

Finansiell redelighet og å betale sin skatt

For halvannet år siden sprakk boblen rundt Panama Papers, og sist nå i november kom nye avsløringer gjennom Paradise Papers. Lekkasjen omfatter mer enn 13 millioner dokumenter og 19 selskaps­registre fra områder kjent for lav skatt og høy grad av hemmelighold. Blant selskap­ene som er nevnt, står store, anerkjente og globale aktører. Disse aktørenes mang­lende redelighet og manglende samfunnsansvar fremstår som lite betryggende. Handelsmakten de besitter er enorm.

Også nærmere 1000 nordmenn kan knyttes til skatteparadiser, blant disse en rekke profilerte toppledere og investorer, advokater og jurister. Vi har sett hvordan flere storbanker har funnet brudd på egne ­retningslinjer i kjølvannet av lekkasjene, og nå tar sterk avstand fra tidligere praksis. Tilliten til det hjemlige næringslivet fremstår dermed til tider vaklende.

Behandling av persondata

Fire bokstaver vi knapt kan ha unngått i det daglige mediebildet, er GDPR. Allerede i mai 2018 trer EUs nye personvernforordning i kraft. Private, så vel som offentlige, virksomheter får nye plikter, krav og ansvar når det gjelder innsamling, behandling og sletting av personopplysninger.

For virksomheter som har sovet i timen, eller ikke overholder regelverket, kan ­konsekvensene bli alvorlige og kostbare. De potensielle sanksjonsbeløpene har nærmest blitt brukt som propaganda i kampen om å få oppmerksomhet. I Norge er vi heldigvis langt fremme når det kommer til personvern, og den generelle tilliten til at data lagres og håndteres på en redelig måte er god. I et stadig mer internasjonalt handels­marked kan dette utgjøre et viktig konkurransefortrinn for virksomheter som virkelig tar grep, og tar personvern på alvor.

Tillit til tall og styringsinformasjon

I det globale verdensbildet er den bevisste forbrukeren mer sentral enn noen gang. Et viktig konkurransefortrinn vil derfor være tillit. Tillit til redelighet, ansvarlighet og transparens. Her har vi som revisorer vårt mandat og vårt virke, gjennom å sikre at tall og informasjon er korrekt, bekrefte at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomheten. God revisjon handler om god virksomhetsstyring. God virksomhetsstyring handler i økende grad om å skape tillit.

Vi står nå overfor en travel og krevende tid for mange. Parallelt med høyt aktivitetsnivå må vi unngå å kutte hjørner selv om tidspresset henger over oss. Vi lever av å levere tillit, og kvalitet i prosesser er grunnsteinen i vårt arbeid.

Jeg ønsker medlemmer og ansatte i Revisorforeningen en god og fredelig julehøytid, og ser frem mot et spennende og begivenhetsrikt 2018.