Riktig timing

Statsautorisert revisor

Trond-Morten Lindberg

Styreleder i Revisorforeningen

Vi har mer enn 60 standarder som skal etterleves. I tillegg kommer en rekke lover, forskrifter og etiske retningslinjer. Ikke ett sted står det at vi skal lytte til kunden og tilpasse oss regnskapsbrukernes behov. Løsningen er ikke enda en ny standard, men offensiv tenkning hvor vi tar innover oss at timing er kritisk.

De siste årene har næringslivet fått stadig kortere tid til å sluttføre arbeidet med sine årsregnskap. I fjor forsvant den ekstra måneden vi fikk ved elektronisk innlevering, noe mange i vår bransje reagerte på. Vi møter strengere kvalitetskrav kombinert med krav om at jobben skal gjøres stadig raskere.

Sett fra en revisors skrivebord, midt under årsoppgjøret, virker dette kanskje fra tid til annen urimelig.

Samtidig må vi komme med noen erkjennelser. Et regnskap som avlegges sju måneder etter at regnskapsåret er avsluttet, har begrenset nytteverdi. Ikke kan det brukes som styringsredskap for eiere og ledelse og ikke gir det tilfredsstillende trygghet for eksterne regnskapsbrukere, som underleverandører, kunder og långivere. Mye kan skje fra jul til sensommer. Som bransje burde vi derfor applaudert bortfallet av august som innleveringsmåned, selv om det for mange av oss medførte at kabalen med allokering av ressurser ble litt tyngre enn tidligere.

Bedre aldri enn sent?

«Formålet med revisjon er å øke de tiltenkte brukernes tillit til regnskapet», heter det i punkt 3 i ISA 200. Jo eldre et regnskap er, jo mindre tillit kan brukerne ha til at det gir et kvalitetssikret bilde av virksomhetens tilstand. Timing vil være en av de viktigste utfordringene vår bransje står overfor de neste årene.

Bill Gross, grunnleggeren av Idealab, gjennomførte en undersøkelse av hvilke faktorer som avgjorde suksessen til 200 oppstartsbedrifter. Man skulle kanskje tro at en god idé, gjennomføringsevne og finansiering var viktigst. Gross’ konklusjon var at timing var viktigere for suksess enn noen andre faktorer. Er timingen feil, går det galt, uansett hvor genial ideen er.

Riktig timing er sentralt også for etablerte virksomheter, ikke minst for virksomheter som leverer tjenester til næringsliv og offentlig sektor – virksomheter som våre.

Timing har også vært en avgjørende parameter i beslutningen om å selge Descartes, som dere kan lese mer om i denne utgaven av Revisjon og Regnskap. Som Per Hanstad sier, er Descartes i dag et topp moderne skybasert verktøy. Med den endringstakten vi alle observerer knyttet til teknologi, mener jeg det er et helt riktig tidspunkt å selge Descartes til Visma, noe som vil bidra til å sikre at den norske revisjonsbransjen også i fremtiden har et revisjonsverktøy som anvender siste tilgjengelig teknologi, i tillegg til å kunne integreres tettere med andre virksomhetskritiske verktøy for oss som bransje.

Jeg tror vi alle skal være glade for at vi har en forening som har tatt Descartes dit det er i dag. I tillegg er foreningen modig nok til å overlate fremtidens utvikling på et riktig tidspunkt til en teknologivirksomhet som har svært store ambisjoner i vår bransje.

Tall er ferskvare

Like lite som fiskeriene her i landet kan leve av kun å levere rakfisk, gravlaks og lutefisk, kan revisjonsbransjen leve av å revidere tall som gikk ut på dato for flere måneder siden. Når kundene etterspør sprellende skrei eller fersk fjellørret, er lutefisk en dårlig erstatning.

I dag er det bare i spesielle situasjoner at vi går utenfor den tradisjonelle revisjonsprosessen. Når en kunde ikke følger lover og regler, plikter vi å reagere. I forbindelse med store transaksjoner har revisor en viktig rolle i kvalitetssikring av dokumentasjon. Men hva med flertallet av kundene våre? Hva med de lønnsomme virksomhetene som følger lover og regler og som ønsker å vokse organisk?

Utfordringen er å sørge for at kundene våre, og de som bruker regnskapene deres, får ferske, kvalitetssikrede tall når de trenger dem. Det vil si tall som kan gi et solid grunnlag for beslutninger, som ledelsen kan stole mer på enn data som kommer rett ut av regnskapssystemet, og som kan brukes overfor leverandører og långivere på det tidspunktet behovet er der – ikke noen måneder etter ...

Real time-revisjon

Selv om jeg skulle ønske det, sitter jeg ikke med fasiten på denne utfordringen. Ved hjelp av ulik teknologi, beveger vi oss kanskje nærmere og nærmere muligheten til å gjennomføre revisjon med bedre timing. Tenk å kunne spre årsoppgjøret utover hele året, gjøre siste finpuss i januar og så signere revisjonsberetningen før 13. dag jul! Ikke bare ville det ha vært bra for oss, men vi ville definitivt bli oppfattet som en enda mer relevant og viktig aktør for det jevne norske næringslivet.

Som enkeltstående individer, selskaper og profesjon har vi alle et stort ansvar. Skal vi bevare og videreutvikle rollen vår, må vi være godt fremme i skoene når det gjelder å være nysgjerrig på hvilke behov næringslivet har, kombinert med forståelse av hvordan teknologi muliggjør tidsmessig mer relevante tjenester fra oss. Det er nå vi må ta dette innover oss – ikke etter at årsoppgjøret er over.