Integrert rapportering:

En nyttigere virksomhetsrapportering

The International Integrated Reporting Council (IIRC) sendte 16. april på høring forslag til et nytt rammeverk for integrert selskapsrapportering. Det er forventet at IIRC lanserer en oppdatert versjon basert på høringsinnspill om ikke lenge – desember har vært antydet.

Hun er partner i PwC og leder for Risk Advisory Services

Statsautorisert revisor

Eli Moe-Helgesen

PwC

Høringsfristen var 15. juli, men høringskommentarene er ennå ikke tilgjengeliggjort. Det er imidlertid allerede klart at mange kommentarer fokuserer på hvem som er bruker og hovedinteressent for den integrerte rapporteringen, hvordan det skal fokuseres på vesentlighet og tydeliggjøring av hvordan en integrert rapport faktisk skal se ut.

Hensikten med rammeverket til IIRC er å gi veiledning til hvordan bedrifter bedre kan rapportere finansiell og ikke-finansiell informasjon integrert. Den forbedrede rapporteringen har som mål å bedre synliggjøre hvordan virksomheter skaper verdier på kort, mellomlang og lang sikt. IIRC er en global koalisjon bestående av investorer, selskaper, ikke-statlige organisasjoner, regulerende myndigheter, standardsettere og revisjons- og regnskapsbransjen. Forslaget oppfordrer til en mer helhetlig selskapsrapportering. Det består av et rammeverk og et sett prinsipper som beskriver hvordan selskapene kan rapportere integrert. Rapporteringen vil klarere enn i dag beskrive hvordan verdiskapingen påvirkes av temaer som eksterne ramme­betingelser, risiko, selskapets valgte strategi og virksomhetsstyringen. Den vil på en bedre måte synliggjøre hvilke verdier som faktisk skapes.

En intensjon utover å bedre synliggjøring av verdiskapingen, er å gjøre bedrifter mer ansvarlige og understøtte en mer robust formuesforvaltning, blant annet gjennom en mer helhetlig tilnærming der mer enn de finansielle konsekvensene tillegges vekt ved ulike beslutninger. I en tid der offentligheten, investorer, myndigheter, politikere og kommentatorer stadig etterlyser bedre kommunikasjon fra bedriftene, vil integrert rapportering kunne være et steg i retning av å imøtekomme forventningene til klarere kommunikasjon. Målet er at integrert rapportering skal bidra til å øke transparens og bygge tillit.

I dag er en god, integrert rapportering av finansiell og viktig ikke-finansiell informasjon sjelden. En undersøkelse gjort av PwC viser at tre av fire selskaper i FTSE 350-indeksen (de 350 største selskapene notert på London Stock Exchange) riktignok beskriver sin forretningsmodell. Men kun halvparten av disse gjør dette nyansert nok til at informasjonen kan nyttiggjøres. Færre enn hvert tiende selskap knytter forretningsmodellen til sin strategi, risiko eller andre områder.

RAMMEVERKET: Hensikten med rammeverket er å gi veiledning til hvordan bedrifter bedre kan rapportere finansiell og ikke-finansiell informasjon integrert.

Utkastet til rammeverk har gjennom de siste to årene vært testet av to pilotteam bestående av mer enn 80 selskaper og 50 profesjonelle investorer fra hele verden. En evaluering viser at de som har testet rammeverket opplever at en mer helhetlig rapportering gir klare fordeler for både selskap og interessenter. Så godt som samtlige oppgir at forbedret rapportering gir interessentene et klarere bilde av forretningsstrategien, samt at det bygger ned interne siloer og får styret til å fokusere bedre på selskapets faktiske suksesskriterier.

Oppsummering

  • Det er utfordringer i dagens modell for rapportering, og undersøkelser viser at ulike interessentgrupper ønsker en forbedret selskapsrapportering. Det er særlig behov for bedre veiledning til hvordan virksomheter skal redegjøre for hvordan de arbeider med samfunnsansvar og hvordan de bør rapportere viktig ikke-finansiell informasjon.

  • Rammeverket for integrert rapportering skal gi virksomhetens interessenter tilleggsinformasjon slik at de settes i stand til å gjøre mer informerte vurderinger, spesielt i forhold til virksomhetenes langsiktige utsikter.

  • En integrert tilnærming til rapportering kan ha fordeler for virksomhetene ved at de bedre integrerer strategi, virksomhetsstyring og andre viktige faktorer i sin interne og eksterne rapportering.

  • Selskaper som rapporterer i henhold til rammeverket vil utvikle en mer transparent ekstern rapportering, noe som kan gi bedre tilgang til kapital.

Noen viktige avklaringer

1. Hva er IIRC og integrert rapportering?

Hensikten med IIRCs rammeverk for integrert rapportering er å gi eiere og investorer informasjon slik at de kan ta mer informerte avgjørelser. Rammeverket skal bidra til at virksomhetene tydeligere kommuniserer hvordan de skaper verdier.

Rammeverket er basert på tre grunnleggende prinsipper:

  1. Selskapene skal fokusere på hvordan de skaper verdier på kort, mellomlang og lang sikt.

  2. Virksomhetene skal synliggjøre sin forretningsmodell, inkludert en beskrivelse av sin verdikjede.

  3. Rammeverket peker på forholdet mellom selskapene og dets ressurser, både økonomiske og ikke-økonomiske, og hvordan disse ressursene legger grunnlag for verdiskapning. Rammeverket henviser til disse ressursene som de seks «kapitalgruppene; finansielle, produserte, intellektuelle, menneskelige, sosiale/relasjonsmessige og naturlige ressurser.

2. Hva er forholdet mellom samfunnsansvar/bærekraft og integrert rapportering?

Bærekraftsrapportering kan sees på som en del av eller et sub-sett av integrert rapportering. IIRC ser for seg en integrert rapport med informasjon om viktige miljømessige, sosiale og styringsmessige temaer som også inngår i en bærekraftrapport. En integrert rapport vil inkludere viktig ikke-finansiell informasjon, for eksempel informasjon om strategi, forretningsmodell og ressurser for å hjelpe interessenter til å forstå hvordan verdier skapes.

Global Reporting Initiative (GRI) er en non-profitorganisasjon som utgir rammeverk for å måle og rapportere om samfunnsansvar. The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) er en amerikansk, uavhengig, non-profit organisasjon. De er engasjert i utvikling og formidling av frivillige bransjespesifikke standarder for offentliggjøring og regnskapsføring av viktige temaer innenfor samfunnsansvar. Arbeidet til GRI, SASB og flere andre standardsettere er komplementære til IIRCs rammeverk.

3. Vil integrert rapportering innebærer å kombinere finansiell rapportering med rapportering om samfunnsansvar i en og samme rapport?

Integrert rapportering er mer enn å kombinere eksisterende ekstern informasjon i en rapport. Elementer av både finansiell rapportering og bærekraftsrapportering vil inngå i en helhetlig rapport dersom informasjonen er relevant for å forstå hvordan en organisasjon skaper verdier.