Aktuelt

Minneord – Holm Birger Bratt

Siviløkonom, registrert revisor Holm Birger Bratt, som i mange år praktiserte som revisor i Steinkjer, døde 4. juni 2013. Holm Birger Bratt ble 78 år gammel.

Han var et meget aktivt medlem i Revisorforeningen og var i perioden 1980–1983 styreformann i Norges Registrerte Revisorers Forening (NRRF) som senere fusjonerte til Den norske Revisorforening (DnR). Han hadde da vært styremedlem og viseformann i fire år. I hans tid som styreformann skjedde det en rivende utvikling i NRRF. Etterutdanning var satt høyt på dagsorden og en ny generasjon forventet en langt større innsats fra foreningen når det gjaldt etterutdanning og faglig informasjon. Det som senere ble landets største revisorkonferanse (Geilo-konferansen) ble etablert med 700 deltakere på det meste. Foreningen fikk også midler til å kjøpe sitt eget hus i Bratts periode som styreformann.

Blant mange øvrige verv var Holm Birger Bratt leder i revisjons- og regnskapsutvalget i NRRF 1985–1987, han representerte i flere år NRRF i Normkomiteen som utviklet den rettslige standarden god revisjonsskikk, og var medlem i DnRs appellutvalg. Holm Birger var en av deltakerne på stiftelsesmøtet i lokalforeningen i Nord-Trøndelag i 1985 og var meget aktiv også i lokalforeningen. Han deltok også i den nordiske foreningen for revisorer. Bratt var innehaver av NRRFs ærespris «Tistelen».

Holm Birger Bratt var en sporty mann med mange interesser utenom revisorfaget og satte sitt positive preg også på de sosiale deler av sitt profesjonelle liv. Han hadde fransk som ett av sine valgfag på Norges Handelshøyskole og konverserte elegant. Han akkompagnerte på pianoet i festlige lag ved møter rundt i landet. Mange møter ble ekstra hyggelige der han var med.

Vi minnes Holm Birger Bratt i takknemlighet.

Ingebret G. Hisdal

Styreleder i Revisorforeningen

Flyttet - har du varslet adresseendring?

Abonnerer du på Revisjon og Regnskap og har flyttet? Send oss en melding om den nye adressen, så får du tidsskriftene til rett tid og vi slipper å få dem i retur. Melding om ny adresse kan sendes: forlag@revisorforeningen.no

Elektronisk skattekort

En ordning med elektronisk skattekort er tilrettelagt for virksomheter både med og uten lønnssystem. Ordningen blir obligatorisk fra inntektsåret 2014, men allerede nå kan alle arbeidsgivere som ønsker det ta i bruk ordningen. Med elektronisk skattekort blir det slutt på manuell behandling av skattekort for arbeidsgivere og ordningen gjør at arbeidsgivere automatisk får melding hvis en ansatt endrer skattekortet i løpet av året.

Les mer om elektronisk skattekort på: skatteetaten.no/eskattekort

Revidert nasjonalbudsjett

De viktigste endringene som ble fremmet i revidert nasjonalbudsjett 7. mai er:

 • Advokater og andre tredjeparter plikter, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, å gi skatte- og avgiftsmyndighetene opplysninger om pengeoverføringer og innskudd på klientkonti.

 • Skattekontoret skal få hjemmel i ligningsloven til å endre et vedtak i en endringssak til fordel for skattyteren under den forberedende klagesaksbehandlingen.

 • Det årlige fribeløpet ved beregning av arbeidsgiveravgift for foretak i sone Ia reduseres fra 530 000 kroner til 450 000 kroner med virkning fra og med 4. termin 2013. Tilsvarende gjelder for stålproduksjon og skipsverft. For veitransportforetak blir det årlige fribeløpet redusert fra 265 000 kroner til 225 000 kroner.

 • Merverdiavgiftsrepresentanters ansvar for betaling av merverdiavgift oppheves. Forslaget gjelder bare i de tilfellene den næringsdrivende er hjemmehørende i en stat som Norge har avtale om utveksling av informasjon og innkreving av merverdiavgift med.

Fornøyde med revisor

En studie fra EPSI Norge viser at både norske revisorer og regnskapsførere har fornøyde og lojale kunder. Revisjonsbransjen gjør imidlertid et signifikant byks frem i 2013, og ligger nå et hestehode foran regnskapsførerne.

Bransjer som er målt og oppnådde indeksverdier

(Skala fra 0 – 100. Epsi Rating 2013)

Bransje

2011

2012

2013

Revisjon

74,5

73,3

76,8

Regnskap

75,6

74,2

Bemanning og rekruttering

66,1

68,4

67,7

Næringsutleie

66,9

Bransjene måles på omdømme, oppfyllelse av kundenes forventninger, produktkvalitet, servicekvalitet, verdi for pengene, kundetilfredshet og lojalitet.

Underlagsmaterialet viser at mindre revisjonsselskaper jevnt over scorer høyere på alle målekriterier enn de største revisjonsselskapene. For ytterligere detaljer: www.epsi-norway.org/images/stories/reports/Business_Services/Bedriftstjenester_2013.pdf

Foreslår å redusere selskapsskatten

Regjeringen varslet 5. mai vesentlige endringer i selskapsbeskatningen på disse områdene:

 • Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper reduseres fra 28 til 27 prosent. Også selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak skal få tilsvarende lettelse.

 • Særskattene for petroleumsutvinning og vannkraftanlegg heves med ett prosentpoeng, til henholdsvis 51 og 31 prosent.

 • Innføring av startavskrivninger for blant annet maskiner (driftsmidler i saldogruppe D) med 10 prosent. Dette innebærer at avskrivningssatsen økes fra 20 til 30 prosent det første året.

 • Skattefunn-ordningen styrkes med 100 millioner.

 • Fradrag for rentekostnader i konsernforhold reduseres for å hindre at konsern flytter overskudd ut av landet. Forslaget er for tiden på høring.

 • Næringseiendom og bolig nummer to skal økes fra 50 til 60 prosent av antatt markedsverdi for formueskatten.

 • Satsen i friinntekten for petroleumsskatten reduseres fra 7,5 prosent til 5,5 prosent. Den samlede friinntekten reduseres fra 30 prosent til 22 prosent.

 • Forslag til lovendringer mv. vil bli fremmet i statsbudsjettet til høsten med virkning fra 2014.

Difi-sjef blir ny skattedirektør

Direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Hans Christian Holte (48), er utnevnt til ny skattedirektør.

Holte er utdannet cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 1992, og har tidligere arbeidet i Andersen Consulting, som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet fra 2002 og som ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet fra 2005 til 2008.

Kompensasjon av merverdiavgift – omklassifisering av riksveinett

Skattedirektoratet uttaler i fellesskriv 14. mai 2013 at staten ikke kan overføre en justeringsrett til fylkeskommunene for merverdiavgift som staten har pådratt seg før overføringen av et veinett. Finansdepartementet har sluttet seg til Skattedirektoratets vurdering, og uttalt at fylkeskommunene ikke kan kreve kompensasjon for merverdiavgift, betalt av staten fra 1. januar 2004 til 1. januar 2010, for påkostninger og nyanlegg på de overførte veiene og kaiene som er ferdigstilt etter 31. desember 2007. Finansdepartementet gjør også oppmerksom på at dersom det er utbetalt kompensasjon til fylkeskommuner i strid med dette, skal det uriktig utbetalte beløpet tilbakebetales.

Årlig møte med revisor

Styret i revisjonspliktige selskaper, som ikke er små foretak etter regnskapsloven, skal hvert år ha et møte med revisor uten at den daglige ledelsen er til stede. Formålet med møtet skal være at styret og revisor drøfter regnskapsmessige forhold der revisor ser vesentlige svakheter og mangler ved de vurderingene den daglige ledelsen har gjort, samt andre forhold som revisor mener styret bør informeres om.

Revisorforeningen anbefaler at det avholdes et fysisk møte med revisor når det kan gjennomføres uten vesentlige ulempe. Foreningen mener likevel at det vil være akseptabelt etter revisorloven § 2–3 å delta i møtet med utstyr for telefon- eller videokonferanse.

Les mer på: revisorforeningen.no/d9 624 805

Web-versjon av Descartes (D4) i 2014

Utviklingen av neste versjon av Descartes (D4) har startet, og planlagt lansering er sommeren 2014. Ved utviklingen av D4 legges det vekt på å bygge en løsning som bedre utnytter dagens teknologi, og legger til rette for at andre tjenester revisor yter, kan legges inn i Descartes. D4 planlegges som en «skytjeneste». Den vil være tilgjengelig fra Internett, kunne brukes på flere typer verktøy (PC, Mac, nettbrett, mobil), ikke kreve noen installasjon eller oppdateringer av brukerne og ta vare på dataene for brukerne. Metodikken fra dagens versjon (D3) vil bli videreført i den nye versjonen, og ved oppdatering vil data overføres fra D3 til D4.

Forvaltning av investeringsselskaper

Tjenester som består i forvaltning av investeringsselskaper er unntatt fra merverdiavgift. I fellesskriv 16. mai 2013 tar Skattedirektoratet opp noen av de ytelser et investeringsselskap typisk vil kjøpe inn fra andre, og skisserer noen utgangspunkter for når disse tjenestene kan anses å være omfattet av unntaket for finansielle tjenester.

Skattefri omdanning av NUF til AS/ASA

Finansdepartementets skatteforskrift § 11–20 ble endret 24. mai 2013 ved at det ble inntatt regler om skattefri omdanning av NUF til AS/ASA. Adgangen til skattefri omdanning gjelder for selskaper registrert i utlandet, men som er skattemessig er hjemmehørende i Norge. Forskriftsendringen får virkning fra inntektsåret 2013. Dersom omdanningen skal gjennomføres i inneværende år, må aksjeselskapet stiftes og melding sendes Foretaksregisteret innen 1. juli. Selskapsligning kan i så fall gjennomføres for hele 2013.

eKurs med video

Revisorforeningen lanserer nå en ny modell for eKurs integrert med video. eKursene er hel- eller halvdagskurs som fyller kravene til obligatorisk etterutdanning for revisorer og regnskapsførere. – De er pedagogisk tilrettelagt for selvstudium og har oppgaver underveis i kurset, sier kurs- og forlagssjef Ellen Graham i Revisorforeningen. – Vi har tilrettelagt kursene slik at de vil være tilgjengelige på kursdeltagernes PCer i én måned etter første gangs pålogging. Det gjør at de kan ta kursene når det måtte passe for dem, samtidig som de slipper reisetid og reisekostnader. Kursdokumentasjonen kan lastes ned elektronisk som før, sier hun.

Høstens nye eKurs er (forelesere i parentes): Profesjonsetikk for revisorer (Bjørn Møller), Arbeidskraft på tvers av landegrenser (Harald Breivik), Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser (Harald Breivik), Regeloppdatering på lønnsområdet i 2013 (Harald Breivik), Inntektsføring – god regnskapsskikk (Ruben Bjerketveit) og Skattefri omdanning (Trine Husaas og Børge Busvold).

Les mer om eKursene på: revisorforeningen.no/a9613749

Daglig leder Bjørn Møller i Etica AS foreleser på e-kurset i profesjonsetikk.

Forslag til bokføringsstandard om bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt utkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer på høring. Standarden omhandler bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer som sluttbrukerverktøy i bokføringsarbeidet, herunder som regnskapssystem for bokføring, utarbeidelse av pliktig regnskapsrapportering og utarbeidelse av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Videre omhandles bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer for å utarbeide dokumentasjon av bokførte opplysninger og dokumentasjon av balansen. Standarden er en videreutvikling av uttalelse om god bokføringsskikk GBS 14 Bokføring ved bruk av regneark. Høringsfristen er 31. august 2013.

Fakturering av tilbakeholdt beløp i bygg- og anleggsbransjen

Bokføringsstandardstyret har behandlet spørsmålet om når tilbakeholdt beløp (innestående) skal tas med i salgsdokumentet, og har sendt brev til Finansdepartementet med forslag om å gjeninnføre en bestemmelse tilsvarende tidligere forskrift nr. 62 til merverdiavgiftsloven.

«Innestående» er et kjent begrep i bygg- og anleggsbransjen. Med dette menes beløp som i henhold til avtale mellom partene holdes tilbake som sikkerhet, og som først skal betales etter at bygget eller anlegget er ferdigstilt. Det er etablert praksis i bransjen at innestående trekkes fra før avdragsfakturaene tillegges merverdiavgift. Praksisen er i samsvar med tidligere forskrift 9.9.1974 nr. 2 (Nr. 62) «om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven».

Etter forslaget vil det være anledning til å videreføre praksisen og først ta med tilbakeholdt beløp (innestående) i det salgsdokumentet som utstedes i forbindelse med avslutning av bygge- eller anleggsarbeidet.

BDO frifunnet i erstatningssak

Vendere Eiendom AS har i tingretten tapt saken selskapet reiste mot sin tidligere revisor, BDO.

I dommen fra Oslo Tingrett er forholdet mellom styrets og revisors ansvar for oppfølging og kontroll sentralt:

«Retten ser det slik at Venderestyrets signering på årsregnskapet [for 2009] og styrets passivitet i hele den kritiske perioden vinteren og våren 2010 er så klanderverdig at den klart overskygger en mulig mindre erstatningsbetingende uaktsomhet fra revisors side.»

Vendere Eiendom AS (tidligere Johs Lunde Eiendom AS) var eid 50 % av et selskap i Lundegruppen og med til sammen 50 % av Orkla Eiendom AS og Finansgruppen Eiendom AS. Selskapet var ikke en del av Lundekonsernet. Overføringene til Lundegruppen i 2009 og 2010 var dels nedbetaling av gjeld og dels lån som ble tapt ved det mye omtalte sammenbruddet i Lundekonsernet. Ifølge dommen var mesteparten av overføringene urettmessige, men retten anser at styret i Vendere foretok en etterfølgende aksept av nedbetalingen i 2009 da det signerte på balansen for det året.

Dommen er ikke rettskraftig. Vendere Eiendom har varslet at selskapet vil anke saken.

NM for ungdoms-bedrifter 2013 – beste regnskap

NM for ungdomsbedrifter ble avviklet på Lillestrøm 25. og 26. april. Mange tusen elever i videregående skole har drevet ungdomsbedrift dette skoleåret. Gjennom skoleåret etablerer, driver og avvikler elevene sin ungdomsbedrift. 31 ungdomsbedrifter hadde kvalifisert seg til å delta i NM i klassen beste regnskap gjennom prestasjoner på fylkesmesser, og kvaliteten på regnskapene var høy.

Phone It UB fra Mailand videregående skole i Lørenskog stakk av med prisen for beste regnskap under NM for ungdomsbedrifter. Andreplassen gikk til Multisky UB fra Hamar Katedralskole, mens Folkelokk UB fra Odda vidaregående skule ble nummer tre. Folkelokk UB ble også kåret til beste ungdomsbedrift. Juryen la spesielt vekt på bilag, orden, kasse/bank og sluttregnskap.

Oppussing av bygg som skal selges

Næringsdrivende som pusser opp eller moderniserer bygg for salg eller utleie, skal beregne merverdiavgift av egeninnsatsen ved slike arbeider. Hva som ligger i begrepet «oppussing», er nærmere omtalt i Borgarting lagmannsretts dom av 21. februar 2013.

En virksomhet drev med kjøp, oppussing og salg av boligeiendommer uten å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Virksomheten hevdet at arbeidet som var utført lå utenfor bestemmelsen om uttaksplikt i merverdiavgiftslovens § 3–26, og at det dermed ikke forelå plikt til registrering. Virksomheten anførte at begrepene reparasjons- og vedlikeholdsarbeid i denne sammenheng skal tillegges samme innhold som de har skattemessig, og at uttaksmerverdiavgift først utløses når arbeidene anses som påkostninger i skatterettslig forstand.

Retten kom til at arbeidet som var utført på eget bygg, var uttakspliktig for merverdiavgift, og at skillet mellom vedlikehold og påkostning etter skattelovens bestemmelser ikke er relevant for avgiftsplikten. Retten legger til grunn at vesentlige deler av profesjonelt utført istandsetting av boligeiendommer med tanke på salg, vil være omfattet av avgiftsplikten. Rene reparasjons- og vedlikeholdsarbeid faller imidlertid utenfor avgiftsplikten.

Videre uttales at det ikke er anledning til å skille ut de delene av arbeidene som eventuelt er ikke-avgiftspliktige reparasjons- og vedlikeholdsarbeider. Når en næringsdrivende først er avgiftspliktig etter uttaksbestemmelsen, oppstår avgiftsplikt også for reparasjonsarbeider som utføres i egen regi innenfor de fagområdene hvor den næringsdrivende er uttakspliktig for merverdiavgift.

Dommen er anket til Høyesterett.

Endring av utdanningskrav for statsautoriserte revisorer

På bakgrunn av innspill fra en bredt sammensatt referansegruppe av medlemmer fra revisjonsfirmaene og Revisorforeningens styre, har Revisorforeningen utarbeidet et forslag til endret utdanningskrav for statsautoriserte revisorer.

Det foreslås at et masterstudium i økonomi og administrasjon, og et nærmere definert antall studiepoeng innen revisorfagene, bør kunne gi rett til godkjenning som statsautorisert revisor i tillegg til en master i regnskap og revisjon. Forslaget er oversendt Finanstilsynet som har sendt det videre til utdanningsinstitusjonene for kommentarer før en eventuell høring. I denne kommentarrunden kom det frem noe uenighet rundt omfanget av studiepoeng og uklarhet om nivået på kurs som bør kreves i revisorfagene. Revisorforeningen arbeider videre med både utdanningsinstitusjonene og Finanstilsynet for å utarbeide et forslag det kan bli enighet om.

Kvinneflertall i Revisorforeningens styre

Etter generalforsamlingen 14. mai er syv av ti faste styremedlemmer kvinner. Ingebret G. Hisdal fra Deloitte er gjenvalgt som styreleder. Nina Rafen, Ernst & Young, er valgt til ny nestleder. Styret har for øvrig følgende medlemmer:

 • Liv Angell, Kyst-Revisjon AS, Myre

 • Trond Morten Lindberg, BDO AS

 • Siri Reidulff, Statsbygg, Oslo

 • Rita Granlund, PwC

 • Mona Irene Larsen, KPMG AS

 • Anne Mette Lyssand, Collegium Revisjon AS, Bergen

 • Gro Dahl Larssen, Revisorkollegiet AS, Drammen

 • Geir Bjarne Sørensen, RevisorGruppen Telemark AS, Skien

  NYE I STYRET: Nina Rafen og Trond Morten Lindberg er nye i Revisor-foreningens styre.

Aksjelovforenklinger fra 1. juli

Justisdepartementet tar sikte på at endringene i aksjeloven som nylig er vedtatt i Stortinget, i hovedsak vil tre i kraft fra 1. juli. Bestemmelsene om elektronisk stiftelse vil antakelig ikke settes i kraft før tidligst 2014.