Aktuelt

Fullt rentefradrag for bolig og fritidsbolig i alle EØS-land

Finansdepartementet vil så snart som mulig endre skattereglene slik at det gis fullt rentefradrag også når skattyter eier fast eiendom i et EØS-land der skatteavtalen bygger på fordelingsmetoden. Forslaget om nye regler kommer som svar på en grunngitt uttalelse fra EFTAs overvåkingsorgan.

Søknad om godkjenning som revisor og regnskapsfører i Altinn

Finanstilsynet innfører elektronisk søknadsskjema i Altinn for personlig godkjenning som registrert og statsautorisert revisor og som autorisert regnskapsfører. Fra og med 21. januar 2013 skal søknad om autorisasjon som regnskapsfører samt godkjenning som registrert og statsautorisert revisor skje gjennom Altinn. Papirsøknader vil likevel bli akseptert frem til 18. februar 2013.

«KRT-1019 Søknadsskjema (personlig konsesjon)» finner du under fanen «Skjema og tjenester» i Altinn.

Ikke dokumentavgift når BA omregistreres til AS

Det innføres en tidsbegrenset overgangsordning for BA-foretak som må omregistreres fra BA til nystiftet aksjeselskap eller forening som følge av at overgangsreglene for samvirkeforetak utløp 31. desember 2012. Overgangsordningen gjelder til og med 31. desember 2013 og innebærer at overføring av fast eiendom kan tinglyses som en navneendring uten dokumentavgift. Overgangsordningen gjelder BA som ikke kan omdannes til samvirkeforetak (SA), men som må registreres som AS eller forening.

Tidligere har myndighetene ved flere anledninger gitt uttrykk for at det ikke vil bli innført noe slikt fritak.

Omdanning fra NUF til AS

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i skattelovforskriften § 11–20 med regler om adgang til skattefri omdanning av norskregistrert utenlandsk foretak til et nystiftet aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Høringsfristen er 20. mars 2013. Forslaget gjelder selskaper som er skattemessig hjemmehørende i Norge, men registrert i et annet land.

Gaveoverføring av aksjer med negativ inngangsverdi

Gjennomskjæring kan være aktuelt dersom en skattyter gir bort eiendeler med negativ inngangsverdi for å unngå gevinstbeskatning, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse fra desember.

Dersom gaveelementet fremstår som helt underordnet det å unngå skatt på en stor gevinst som følge av en negativ inngangsverdi, og gaven heller ikke har annen egenverdi, kan det være nærliggende å vurdere ulovfestet gjennomskjæring. Er imidlertid formålet med gaven forretningsmessig begrunnet, for eksempel ved overføring av aksjer til voksne barn for at de skal drive virksomheten videre, vil formålet med, og egenverdien av transaksjonen være en helt annen. Skatteetaten har i noen slike tilfeller konkludert med at transaksjonen ikke kan gjennomskjæres.

Revisorforeningen foreslår forbedringer i Altinn

Revisorforeningen har det siste året arbeidet med forslag til forbedringer av funksjonaliteten i Altinn. Arbeidet har skjedd i nært samarbeid med våre medlemmer og i kontakt med representanter for Altinn sentralforvaltning. Revisorforeningen har hatt en egen arbeidsgruppe som har pekt på en rekke områder hvor det bør skje forbedringer i Altinn.

Altinn er et godt verktøy som har gitt store innsparinger, men så langt mest for offentlige myndigheter. Det er fortsatt et betydelig potensial for bedring av brukervennligheten, og det er nå tid for å prioritere endringer av hensyn til brukerne, foretak, regnskapsførere og revisorer.

I et brev Revisorforeningen har sendt Altinn sentralforvaltning, Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene, listes det opp 24 punkter hvor det må gjøres forbedringer for de profesjonelle brukerne. Forslagene inkluderer

  • Delegering av roller

  • Reduksjon av antall roller for revisorer

  • Informasjon til profesjonelle brukere

  • Utskrift av ligningspapirer

  • Bedre oversikt over hvor skjemaer er i prosessen

I samarbeidet med Altinn sentralforvaltning det siste året har Revisorforeningen fått et godt håp om at det skal være mulig å få til vesentlige bedringer i funksjonaliteten. Forhåpentligvis vil mange av foreningens forslag bli gjennomført i oppgraderingen som skal skje i Altinn sommeren 2013.

Inntektsfradrag for tidligere underskudd

Saken gjaldt spørsmål om det var grunnlag for å nekte inntektsfradrag for tidligere underskudd etter den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Dyvi eiendom hadde kjøpt et selskap med et fremførbart underskudd på 427 millioner kroner som ble avregnet mot konsernbidrag fra andre selskaper i konsernet.

Høyesterett kom til at det ikke var grunnlag for gjennomskjæring. Høyesterett la avgjørende vekt på at aksjeoverdragelsen hadde betydelig realitet. Selskapet som ble kjøpt, hadde to datterselskaper med betydelige verdier og inntekter, og det vesentlige av virksomheten fortsatte etter overdragelsen.

Saken gjaldt inntektsår før det ble innført regler i skatteloven § 14–90 om bortfall av underskudd og andre generelle skatteposisjoner ved skattemotiverte endringer i eierforholdene. Spørsmålet om eventuell avskjæring av underskuddet ble derfor utelukkende vurdert opp mot den ulovfestede gjennomskjæringsregelen.

Utarbeidelse av årsregnskap for 2012

Overgangsreglene om revisorers adgang til å utarbeide årsregnskap for andre enn revisjonsklienter uten å ha autorisasjon som regnskapsfører, har løpt ut. Revisorforeningens veiledning om etablering og drift av regnskapsførervirksomhet er oppdatert med hvilke krav som nå gjelder for slik bistand. Her gis det også eksempel på oppdragsavtale for slike oppdrag.

Veiledningen Etablering og drift av regnskapsførervirksomhet er tilgjengelig på revisorforeningen.no under menyen «Regnskapsføring». Du må være innlogget som medlem for å få tilgang.

Innfører periodiserte regnskap i EU

Regnskap i offentlig sektor i EU skal i fremtiden utarbeides etter et felles sett regnskapsstandarder med utgangspunkt i de internasjonale standardene IPSAS. Det er behov for en del endringer i disse og de nye standardene skal fastsettes som europeiske regnskapsstandarder for offentlig sektor EPSAS (European Public Sector Accounting Standards).

Nær halvparten av medlemsstatene bruker allerede periodiseringsprinsippet fullt ut. Kun fire land bruker kontantprinsippet og de øvrige har delvis periodiserte regnskaper.

Prosessen med å innføre EPSAS er, kanskje noe optimistisk, beregnet til 3–5 år. Medlemsstatene vil bruke denne perioden til å fastsette EPSAS og gjøre de nødvendige forberedelsene til gjennomføringen i praksis.

Revisorforeningen støtter redusert frist ved kreditorvarsel

Justisdepartementet har hatt på høring et forslag om å redusere fristene ved kreditorvarsel i aksjeloven og enkelte andre lover til seks uker. Revisorforeningen går imidlertid inn for at kreditorfristene reduseres til fire uker.

Revisorforeningen støtter forslaget om å avvikle krav om kunngjøring i papiravis og Norsk Lysingsblad.

Skatteetatens innrapportering av regnskapsførere til Finanstilsynet

Dersom det i forbindelse med bokettersyn eller ligningsbehandling avdekkes forhold som kan tyde på at regnskapsfører grovt eller gjentatte ganger har overtrådt sine plikter, vil skattemyndighetene vurdere om forholdet er så alvorlig at saken bør oversendes til Finanstilsynet. Overtredelser av kravene til god regnskapsføringsskikk vurderes på samme måte.

Ved vurderingen av om en regnskapsfører skal innrapporteres, bør det ifølge direktoratet særlig legges vekt på om regnskapsfører har medvirket til skatte- og avgiftsunndragelse og om de førte regnskapene viser vesentlige brudd på regnskaps-, bokførings-, skatte- og/eller avgiftslovgivningen.

Uttaks- og utbyttebeskatning ved private formuesgoder i selskaper

Skattedirektoratet kom i desember med en uttalelse om hvordan uttaks- og utbyttebeskatning skal gjennomføres når et selskap anskaffer formuesobjekter hovedsakelig for privat bruk for aksjonærene eller deres nærstående. Uttalelsen gjelder tilfeller hvor det er grunnlag for utbytte- og uttaksbeskatning i samsvar med prinsippene i Storhaugen Invest-dommen (Utv. 2003/819).

Les mer på: revisorforeningen.no/d9604125

I 2012 valgte 11 518 etablerte og 16 893 (66 prosent) av de nyetablerte aksjeselskapene bort revisjon. I 2011 valgte 44 319 etablerte aksjeselskaper og i underkant av 4000 nyetablerte aksjeselskaper bort revisjon.

Blant de nyetablerte var tilbøyeligheten til å velge bort revisjon klart størst blant selskaper som ble stiftet med minimumskapital. Åtti prosent i denne gruppen valgte bort revisjon. Av de drøyt 25 000 aksjeselskapene som kom til i 2012, ble nær 63 prosent stiftet med minimumskapital på 30 000 kroner.

Administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen sier i en kommentar at det fremover vil bli færre etablerte selskaper som velger bort revisjon. – Vi tror det meste er tatt ut nå, og at majoriteten av selskaper som ikke har valgt fra, er de som anerkjenner verdien av å ha reviderte regnskaper, og som har gjort et bevisst valg om å beholde revisjon.

Eksempler på revisors uttalelser til Finanstilsynet

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra revisjonsselskapene, har sammen med Finanstilsynet gått gjennom ulike attestasjoner/uttalelser revisor skal avgi til Finanstilsynet. Formålet har vært å komme frem til standard format og innhold i uttalelsene. Basert på dette arbeidet har Revisjonskomiteen vedtatt eksempler på følgende typer uttalelser:

  • Uttalelser om faste kostnader og egenkapital i forbindelse med kvartalsrapportering

  • Uttalelse vedrørende revisjon av regnskapsførte nedskrivninger på utlån og garantier

  • Uttalelse om behandling og rapportering av betrodde midler

Uttalelse om avvikling av konsesjonsbelagt virksomhet.

Les mer på: www.revisorforeningen.no/d9602732

Vikarbyrådirektivet

De nye reglene om innleie trådte i kraft 1. januar. Den vesentligste endringen innebærer et krav om at innleide arbeidstakere skal behandles som om vedkommende var direkte ansatt hos innleier (likebehandlingsprinsippet). Det innføres også en rekke tiltak for å sikre at kravet om likebehandling etterleves, blant annet opplysningsplikt. De nye reglene stiller krav både til innleie- og utleiebedriften. (Kilde: nho.no)

Gaute S. Gravir ny seksjonssjef i Finanstilsynet

Gaute S. Gravir (39) er ansatt som leder for Seksjon for regnskapstilsyn i Finanstilsynet. Han tiltrådte stillingen ved årsskiftet.

Gravir er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Han har 12 års erfaring fra verdipapir- og derivatmarkedene og har tidligere arbeidet som advokat i PwC og på Oslo Børs. Gravir har også arbeidet i Finanstilsynets seksjoner for markedsadferd og regnskapstilsyn. Han kommer fra stillingen som juridisk direktør i Imarex ASA.

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Bransjestandardutvalget, organet som fastsetter standardene for god regnskapsføringsskikk, har vedtatt en anbefaling om regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskap (regnskapsføreruttalelsen). Bransjestandardutvalget består av representanter fra NARF, Økonomiforbundet og Revisorforeningen.

Formålet med regnskapsføreruttalelsen er å bekrefte at en ekstern regnskapsfører har fulgt lov, forskrifter og god regnskapsføringsskikk ved utarbeidelsen av regnskapet. Det er vedtatt to ulike uttalelser. Den ene gjelder når regnskapsfører har utført løpende bokføringstjenester i tillegg til bistand med utarbeidelse av årsregnskapet. Den andre gjelder tilfeller hvor regnskapsfører kun har bistått med utarbeidelsen av årsregnskapet. Anbefalingen regulerer når og hvordan uttalelsene skal gis.

Les mer på: revisorforeningen.no/d9610304

Avgiftsbehandlingen av sluttoppgjøret for leasingavtaler

Skattedirektoratets fellesskriv fra oktober 2012 omhandler det tilfellet at en leasingavtale avbrytes, typisk pga. mislighold. I et slikt tilfelle vil et oppgjør gjerne omfatte et «restkrav» som tilsvarer leie for den gjenværende del av leasingperioden fratrukket leasingobjektets verdi ved tilbakelevering. Fellesskrivet behandler spørsmålet om dette oppgjøret representerer omsetning, som det skal beregnes merverdiavgift av, eller om «restkravet» må anses som en erstatning.

Avgiftsmyndighetene forutsatte opprinnelig at dette beløpet er avgiftspliktig, men departementet innvilget et fritak fra merverdiavgiftsplikt. Dette fritaket ble ikke videreført ved innføringen av ny merverdiavgiftslov.

I fellesskrivet kommer Skattedirektoratet til at beløpet likevel ikke er å anse som vederlag for leverte tjenester, og dermed ikke er merverdiavgiftpliktig. Beløpet anses som en kompensasjon for utleasers leietap for den gjenstående del av perioden, og skal behandles som en erstatning og ikke som et vederlag for en merverdiavgiftspliktig ytelse.

ISA 610 og ISA 315

Ny versjon av ISA 610 «Bruk av interne revisorers arbeid» ble nylig vedtatt av Revisjonskomiteen.

ISA 610 ble revidert i 1994 og er senere blitt omredigert som en del av clarity-prosjektet. Den er nå endret for bedre å reflekterte utviklingen av internrevisjonsmiljøet. Standarden gir nå klarere rammer for i hvilke tilfeller revisor kan bruke arbeid utført av internrevisjonsfunksjonen, og den gir retningslinjer for å forhindre feilaktig bruk av internrevisjonen. Endringene trer i kraft for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2013 eller senere.

130 milliarder skattekroner unndras hvert år

Trolig unndras nærmere 130 milliarder kroner i året gjennom skatteunndragelser og svindel med merverdiavgift. Samtidig kan det synes som korrupsjon ikke aksepteres i samme grad som før. Det er noen av konklusjonene i Økokrims nye trusselvurdering.

Digital konkursbehandling – ny tjeneste fra Altinn

Brønnøysundregistrene har lansert Altinn-tjenesten «Konkursbehandling». Tjenesten skal gjøre bostyrers oppgaver enklere og bidra til lavere kostnader for samfunnet.

Konkursregisteret inneholder opplysninger om konkursbo og tvangsavviklingsbo. Registeret inneholder sentrale opplysninger om hvert bo, blant annet hvem som er eller har vært daglig leder, styreleder og revisor i et konkursrammet foretak, og om styreleder, daglig leder eller innehaver har roller i andre foretak på tidspunktet for konkursåpning. Konkursregisteret kan også gi opplysninger om noen er ilagt konkurskarantene.

Les mer på: brreg.no