Internasjonal skatt og avgift

Sidene er utarbeidet av advokatfullmektigene Linda Hjelvik Amsrud og Morten Rivelsrud, begge Deloitte Advokatfirma AS.

Nye regler for elektronisk fakturering i EU

Med virkning fra 1. januar 2013 ble regelverket i EU endret når det gjelder anvendelse av elektroniske fakturaer. Regelverket innebæ­rer en formell likestilling mellom elektroniske og papirbaserte fakturaer, og fø­rer så­ledes med seg en betydelig utvidet adgang til å utstede elektroniske fakturaer. Reglene innebæ­rer også en harmonisering av regelverket i de ulike EU-landene når det gjelder adgangen til elektronisk fakturering.

Endrede regler for refusjon av merverdiavgift i Sveits

Med virkning fra 1. januar 2013 innfø­res en rekke nye prosedyrer i forbindelse med refusjon av inngå­ende merverdiavgift på­dratt av utenlandske selskaper i Sveits. De nye reglene innebæ­rer blant annet at selskapet som sø­ker refusjon, må oppnevne en lokal representant. Reglene har betydning for norske selskaper som på­drar seg avgiftskostnader i Sveits som ledd i sin virksomhet.

Forslag om exit-beskatning i Frankrike

Det er fremsatt et forslag for den franske Assemblée Nationale (lower house) om å innfø­re skatt på kapitalgevinst i tilfeller der et selskap flytter eiendeler ut av landet i forbindelse med utflytting av et hovedkvarter fra Frankrike til et annet land innenfor EU/EØS (exit-beskatning). De nye exit-beskatningsreglene vil gjelde for utflytting av registrerte foretak fra inntektsåret som avsluttes 31. desember 2012.

Utkastet bestemmer at i tilfeller der et selskap som er registrert i Frankrike eller har sitt hovedsete i Frankrike, flytter fra Frankrike til en annen EU/EØS-medlemsstat, skal urealisert kapitalgevinst på utflyttede anleggsmidler samt kapitalgevinster med utsatt beskatning bli gjenstand for umiddelbar beskatning eller for en fem års skattebetalingsplan.

Umiddelbar beskatning vil inntre ved salg av eiendeler, oppløsning eller avvikling av selskap, ved manglende oppfølging av skattebetalingsplanen og ved utflytting av eiendeler til et land utenfor EU/EØS.

Tiltak for å oppmuntre til økonomisk vekst i Storbritannia

Det er foreslått skattetiltak for å oppmuntre til økonomisk vekst i Storbritannia. Dette fordi OBR, som er ansvarlig for budsjettet til offentlig sektor, har kommet til at det ikke er sannsynlig at regjeringen i landet klarer å redusere nettogjelden til offentlig sektor i 2015–16. Tiltakene omfatter blant annet reduksjon i selskapsskatten fra 23 % i april 2013 til 21 % i april 2014 samt en midlertidig vekst i beløp fra GBP 25 000 til GBP 250 000 som kan fradragsfø­res i sin helhet i år 1 ved kjøp av maskiner og anlegg.

Frankrike strammer inn betingelsene for å overfø­re tap i forbindelse med restrukturering

I november offentliggjorde franske skattemyndigheter retningslinjer som blant annet klargjør i hvilke tilfeller det er anledning til å overfø­re tap i forbindelse med en restrukturering.

Etter fransk rett kan tap realisert av et overdragende selskap bli videreført av det overtakende selskapet så­fremt det gis tillatelse av de franske skattemyndighetene. En tillatelse kan gis dersom transaksjonen er realisert i henhold til den franske skatteloven artikkel 210, den er forretningsmessig begrunnet og aktiviteten som resulterer i underskudd og som begrunner transaksjonen fortsetter i en minimumsperiode på tre år. For selskaper med inntektsår som avsluttes på eller etter 4. juli 2012, er det foretatt visse presiseringer til betingelsene i nye retningslinjer. I henhold til retningslinjene kan ikke aktiviteten som forårsaket underskuddet ha blitt betydelig endret i den perioden underskuddet knytter seg til. Videre må aktiviteten bli videreført av det overtakende selskapet i en minimumsperiode på tre år uten betydelige endringer i denne perioden.