Aktuelt om internasjonale regnskapsstandarder:

Unntak for konsolidering for investeringsselskaper?

Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og sentrale IFRS-saker. Dette vil kunne være nye standarder og tolkninger, men også høringsutkast, diskusjonsnotater og relevante uttalelser gitt av regulerende myndigheter, som for eksempel Finansdepartementet, Finanstilsynet og andre standardsettere enn IASB/IFRIC, som for eksempel Norsk RegnskapsStiftelse (NRS)

Statsautorisert revisor/Cand.merc

Torkild Haugnes

Senior Manager og leder fagavdeling regnskap i Ernst & Young

Statsautorisert revisor

Erik Mamelund

Partner og fagdirektør regnskap i Ernst & Young

25. august publiserte IASB høringsutkastet Investment Entities, som foreslår at det gis unntak fra prinsippet i IFRS 10 om at alle kontrollerte enheter skal konsolideres. I høringsutkastet foreslår IASB at enheter kontrollert av såkalte investeringsselskaper (investment entities), skal måles til virkelig verdi, med resultatføring av verdiendringene.

I lengre tid har private equity-selskaper og andre typiske investeringsselskaper etterspurt regler innen IFRS som fritar dem fra konsolidering av kontrollerte enheter. Deres argumenter har vært at konsolidering i mange tilfeller gir mindre relevant informasjon om investeringsselskapene enn alternativet med å presentere investeringene som aksjeinvesteringer målt til virkelig verdi i balansen. IASB har således svart på denne kritikken og publiserte 25. august høringsutkastet Investments Entities, hvor enheter som et investeringsselskap kontrollerer, skal måles til virkelig verdi i balansen, og med resultatføring av verdiendringene.

For å tilfredsstille definisjonen som et investeringsselskap, har IASB foreslått en rekke kriterier som må være oppfylt (kriteriene er gjengitt på engelsk til venstre i figuren):# Kilde: Ernst & Youngs IFRS Developments, issue 15.

Kriterier

Beskrivelse gitt i høringsutkastet

Nature of investment activity

The entity’s only substantive activities are investing in multiple investments for capital appreciation, distributions (such as dividends or interest), or both.

Business purpose

The entity makes an explicit commitment to a group of investors that the purpose of the entity is investing to provide returns from capital appreciation, distributions (such as dividends or interest), or both. To meet this criterion, an entity would need to have an exit strategy (to realise any benefits from capital appreciation).

Unit ownership

Ownership in the entity is represented by units of investments, such as ordinary shares or partnership interests, to which proportionate shares of net assets are attributed.

Pooling of funds

The funds of the entity’s investors are pooled to avail the investors of professional investment management. The entity has investors who are unrelated to the investment entity’s parent (if any) and, in the aggregate, hold a significant ownership interest in the entity.

Fair value Management

Substantially all of the investments of the entity are managed, and their performance evaluated, on a fair value basis. IFRS 13 Fair Value Measurement defines «fair value» and describes how to measure fair value.

Provides financial Information

The entity provides financial information about its investment activities to its investors. The entity can be, but does not need to be, a legal entity.

IASB har imidlertid foreslått at dersom investeringsselskapet har et morselskap som ikke er et investeringsselskap, så skal morselskapet konsolidere alle investeringer som medfører kontroll over et annet selskap, selv om disse er kontrollert gjennom investeringsselskapet og ikke direkte av morselskapet, se figur neste side. Dette er muligens en av de vesentligste forskjellene vi vil se mot US GAAP. FASB legger foreløpig opp til å foreslå at også morselskapet til et investeringsselskap skal slippe konsolidering av selskaper kontrollert gjennom investeringsselskapet, selv om morselskapet selv ikke er et investeringsselskap. Begrunnelsen til IASB for ikke å tillate et unntak for morselskapene til investeringsselskaper, er risikoen for misbruk av unntaksregelen. IASB har imidlertid bedt særskilt om kommentarer til denne begrensningen i unntaksregelen.

I dagens regelverk foreligger det unntak i IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet for enkelte typer foretak med hensyn til kravet om bruk av egenkapitalmetoden og forholdsmessig konsolidering (bruttometoden). Dette unntaket er et prinsippvalg og IASB foreslår at selskaper som tilfredsstiller definisjonen som investeringsselskaper, ikke lenger skal ha adgang til prinsippvalg, men må regnskapsføre tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper til virkelig verdi. I tillegg foreslår IASB at et eventuelt morselskap (som selv ikke er et investeringsselskap) av investeringsselskapet, skal være pliktig til å videreføre målingen av investeringen til virkelig verdi i sitt konsernregnskap. Dette i motsetning til de tilfeller der investeringsselskapet har enheter som kontrolleres. Selskaper som i dag tilfredsstiller unntakene i IAS 28 og IAS 31 fra egenkapitalmetoden og forholdsmessig konsolidering, men ikke tilfredsstiller kriteriene for investeringsselskaper som fastsatt over, vil ikke lenger ha muligheten til å regnskapsføre slike investeringer til virkelig verdi.

IASB har ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper skal til virkelig verdi i konsernregnskapet til investeringsselskapets morselskap, mens enheter kontrollert av investeringsselskapet må konsolideres i morselskapets konsernregnskap. For oss fremstår dette skillet kunstig og gitt argumentasjonen for at virkelig verdi på kontrollerte enheter gir et bedre bilde av investeringene i denne sammenhengen, bør virkelig verdi også reflekteres i morselskapets konsernregnskap.

Siste nytt om leieavtaler og inntektsføring

IASB har besluttet å publisere nye høringsutkast knyttet til ny standard for leieavtaler og inntektsføring. Nytt høringsutkast for inntektsføring er ventet i løpet av fjerde kvartal 2011 og for leieavtaler i løpet av første kvartal 2012. IASB har gjort mange og vesentlige endringer i begge prosjektene siden høringsutkastene ble publisert høsten 2010 og det er derfor etter vår vurdering riktig at de nye forslagene blir gjort gjenstand for en ny høring.

ETTERSPURT: Private equity-selskaper og andre typiske investeringsselskaper har etterspurt regler innen IFRS som fritar dem fra konsolidering av kontrollerte enheter.