Arbeid over landegrensene:

Norske arbeidsgiverplikter

Skattemyndighetene i Østfold og Akershus har etablert et nært samarbeid om felles fokus på ansatte med tidsbegrensede arbeidsopphold i utlandet («utestasjonerte»), deres arbeidsgivere og skatterådgivere som bistår med råd om skatt og avgift i disse sakene.

Rådgiver

May Mulstad

Akershus Fylkesskattekontor

Vi gjennomfører kontroller i flere større virksomheter i våre fylker, og konstaterer gjennomgående feil og mangler knyttet til norske arbeidsgiverplikter når arbeidsstedet flyttes ut av Norge for en periode. Vi ønsker derfor å dele våre erfaringer med våre samarbeidspartnere, regnskapsførere og revisorer, og håper dette vil bidra til felles innsats for å høyne kvaliteten både på trekkstadiet og på innberetningsstadiet fra og med 2007.

Trekkplikt ved utbetaling eller dekning av ytelser knyttet til arbeid i utlandet

Vår erfaring viser at ansatte i stor grad beholder «goder» fra arbeidsgiver (bl.a. fri bil, fri telefon, fri avis og fritt medlemskap i pensjons- og forsikringsordning) selv om arbeidsstedet er flyttet til utlandet for en periode. Ved utestasjonering ytes det gjerne i tillegg ekstraytelser til dekning av ulike «merkostnader» ved arbeidsoppholdet ute («utenlandstillegg»).

Arbeidsgiver plikter å foreta skattetrekk på utbetalings-/ytelsestidspunktet for lønn og andre trekkpliktige ytelser til ansatte med skatteplikt som bosatt i Norge etter skatteloven - uansett om arbeidet er utført i Norge eller i utlandet.

Eventuelle unntak fra trekkplikt vil i tilfelle være regulert av skattebetalingsloven med forskrifter - også her gjelder samme regelverk som ved arbeid i Norge. Bostedsland etter skatteavtale vil i denne sammenheng ikke ha noen betydning for arbeidsgivers vurdering av trekkplikt og grunnlag for arbeidsgiveravgift på ytelsestidspunktet.

Aktuelle ansatte kan imidlertid søke om nedsatt skattetrekk i Norge dersom vilkårene for redusert beskatning i Norge anses oppfylt. Dette kan være aktuelt dersom arbeidslandet også foretar skattetrekk i samme inntekt (kreditreglene), ettårsregelen kan benyttes eller Norge ikke lenger er bostedsland etter skatteavtale.

Vanlige feil/mangler knyttet til trekkreglene - og våre vurderinger knyttet til disse:

1. Det utbetales trekkfri diettgodtgjørelse etter regulativ for tjenestereise i utlandet ved arbeidsopphold i utlandet (benyttet hotellsats ut fra aktuelt oppholdsland).

Vår vurdering:

 • Viktig å skille mellom tjenestereise og arbeidsopphold. Når arbeidsstedet er flyttet til utlandet for en periode, anses dette som arbeidsopphold i utlandet. Regulativ for tjenestereise i utlandet kan da ikke benyttes.

 • Diettgodtgjørelse kan imidlertid utbetales trekkfritt inntil aktuell fradragssats for merkostnader for kost mv. for det aktuelle år. Dette avhenger av faktisk benyttet overnattingsstandard.

2. I den grad arbeidsgiver tar hensyn til trekkpliktig fordel/naturalytelse (fri bolig, fri bil mv.), fastsettes fordelen etter «standardsatser» fra SFU (sentralskattekontoret for utenlandssaker). Avklaring om grunnlag for trekkplikt mv. knyttet til fri bolig i utlandet ventes i Høyesterett i nær fremtid, og omtales derfor ikke i denne sammenheng.

Vår vurdering:

 • SFUs standardsatser er beregnet for arbeidstakere hjemmehørende i utlandet med midlertidige arbeidsopphold i Norge og med SFU som sitt norske ligningskontor. Dette er imidlertid ikke gjeldende rett for verdsettelse av naturalytelser for personer hjemmehørende i Norge.

 • Når det foreligger skatteplikt (og dermed trekkplikt) for fordel ved arbeidsgiverdekket bolig, skal arbeidsgiver be sitt ligningskontor om verdsettelse av fri bolig i utlandet på samme måte som ved fri bolig i Norge. Skattepliktig/trekkpliktig fordel er normal markedsverdi av samlet ytelse (inkl. f.eks. fri strøm, vann etc.) redusert med eventuell egenbetaling.

 • Fordel fri bil fastsettes etter samme regelverk som arbeidsgiverdekket bil i Norge.

3. Arbeidsgiver dekker besøksreiser for ansattes familiemedlemmer uten vurdering av trekkplikt.

Vår vurdering:

 • Familiens flytteutgifter ved medflytting til og fra arbeidsoppholdet i utlandet anses som trekkfri tjenestekostnad.

 • Når arbeidsgiver dekker besøksreiser mellom Norge og arbeidsstedet i utlandet for familiemedlemmer til den ansatte i løpet av utestasjoneringsperioden, skal dette alltid behandles som trekkpliktig lønn for den ansatte.

4. Ved nettolønnsavtaler mangler ofte forskuddstrekk på utbetalings-/ytelsestidspunktet. Her minner vi bare om at de vanlige regler for forskuddstrekk gjelder!

Innberetningsplikt for lønn og ytelser i tilknytning til arbeid i utlandet

Ordinær norsk innberetningsplikt foreligger for enhver fordel som arbeidsgiver i Norge «selv eller gjennom andre» har utbetalt eller ytet i arbeidsforhold, jf. ligningsloven § 6-2.

Full oppgaveplikt foreligger så lenge mottaker er skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett; uavhengig av om ytelsen er knyttet til arbeid i utlandet eller Norge. Bosted etter skatteavtale har i denne sammenheng ingen betydning.

Unntak fra full innberetningsplikt i Norge for norsk arbeidsgiver med ansatte i arbeid i utlandet

 1. Begrenset innberetningsplikt dersom skatteplikt som bosatt i Norge etter norsk internrett er opphørt. I disse tilfellene er innberetningsplikten begrenset til ytelser iht. ligningsloven § 6-2 bokstav a-c.

 2. Ingen innberetningsplikt når mottakers skatteplikt som bosatt i Norge etter norsk internrett er opphørt og denne personen er ansatt ved arbeidsgivers faste driftssted i et skatteavtaleland og utbetalingen/ytelsen er eller skal være belastet regnskapet for det faste driftsstedet der. Regnskap for fast driftssted i utlandet skal imidlertid inngå som utskilt del av det samlede norske regnskapet, og skal fremgå av arbeidsgivers norske regnskap/selvangivelse. Innberetningsplikt vil her følge regelverket som gjelder i det aktuelle driftsstedsland.

Vanlige feil/mangler ved innberetning av lønn opptjent i utlandet og vurderinger knyttet til disse

1. Tidsperiode for lønn opptjent i utlandet er oppført med «standardperiode» 01.01-31.12.

Vår vurdering:

 • Tidsperiode skal angis med faktisk arbeidsperiode i hvert aktuelt land. Innberettes i kode 113 (A) for bruttolønnsordning eller 971 (A) for nettolønnsordning.

 • Eventuell arbeidsperiode i Norge skal alltid innberettes særskilt i kode 111-A.

2. Utbetalte diettgodtgjørelser under arbeidsoppholdet innberettes på trekkfri kode for tjenestereiser med opphold på hotell.

Vår vurdering:

 • Diettgodtgjørelse utbetalt for person bosatt i Norge kan innberettes trekkfritt dersom det er benyttet fastsatt sats for aktuelt bosted og legitimasjonskravene er oppfylt. Ved overnatting i leilighet/ bolig kan utbetalt diett med inntil kr 169 innberettes trekkfritt i 2006. Innberetning skal da skje i kode 623.

 • Eventuell mergodtgjørelse er trekkpliktig/skattepliktig, og skal innberettes i kode 155-A.