Rapportering om samfunns-ansvar i en kompetansebedrift

Storebrand mottok i høst prisen for beste rapportering om samfunnsansvar. Ved å rapportere på både finansielle, sosiale og miljømessige mål bidrar vi til økonomisk verdiskapning samtidig som vi tar et klart samfunnsansvar.

Leder for samfunnsansvar

Elin Myrmel-Johansen

Storebrand

Fra miljø til samfunnsansvar

Fokus på samfunnsansvar har en lang tradisjon i konsernet. Medarbeiderutvikling, samarbeid med ideelle organisasjoner, samfunnsansvarlige investeringer og utvikling av produkter og tjenester som sikrer menneskers alderdom og helse har alltid vært viktig for oss som bedrift. Den første miljørapporten vår ble publisert i 1995. Gradvis har perspektivet blitt utvidet fra miljø til også å omfatte sosiale og finansielle forhold knyttet til konsernets rolle som samfunnsaktør. Denne utviklingen, fra å rapportere nesten utelukkende på miljømessige indikatorer til en mye bredere rapportering fra 2000 på det vi kaller samfunnsansvar, er en trend i mange bedrifter og i samfunnet for øvrig.

Definisjonene på samfunnsansvar, corporate (social) responsibility eller bærekraftighet er mange. Satsingsområdene våre er rettet mot våre viktigste interessenter, og viser hvordan vi skal skape økonomiske, sosiale og miljømessige resultater for dem. Derfor rapporterer vi også langs den såkalte tredelte bunnlinjen (se avsnitt om GRI under). Vårt arbeid med samfunnsansvar omfatter i dag hele konsernet og er preget av tett oppfølging og kontinuerlig forbedring. Gjennom den toårige handlingsplanen settes det konkrete mål som følges opp fortløpende og rapporteres årlig. Denne handlingsplanen har akkurat fått nasjonal anerkjennelse.

Prisen for beste rapportering om samfunnsansvar

For andre gang fikk Storebrand prisen for beste rapportering om samfunnsansvar, i konkurranse med 17 andre bedrifter i klassen for store norske bedrifter. Juryen trekker frem styreformannens og konsernsjefens tydelige visjoner for arbeidet med samfunnsansvar, relasjoner til relevante interessentgrupper og arbeidet med sosialt ansvarlige investeringer, og miljørapporteringen. Prisen deles ut årlig av Den norske Revisorforening, Finansnæringens Hovedorganisasjon, GRIP, Norges Rederiforbund, Norske Finansanalytikeres Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norske Siviløkonomers Forening og Sparebankforeningen. Juryen ledes av Astrid Nøklebye Heiberg.

Rapportering og GRI

Vår handlingsplan for samfunnsansvar gis ut hvert annet år, mens rapporteringen skjer årlig (på Internett og i årsrapporten de årene handlingsplanen ikke gis ut). I handlingsplanen rapporterer vi langs den tredelte bunnlinjen (tripple bottom line) hvor økonomi, miljø og sosialt ansvar blir beskrevet. Handlingsplanen beskriver strategien og de viktigste innsatsområdene og påfølgende mål.

Mange organisasjoner og initiativer utarbeider standarder for rapportering om samfunnsansvar og/eller miljø. Den mest anerkjente globale standarden er Global Reporting Initiative (GRI, se www.globalreporting.org). Vi ser helt klart verdien av en felles rapporteringsstandard og har i de siste to rapportene støttet oss til denne standarden. Alle henvisninger til GRI-indikatorene vi rapporterer på, finnes på internettsidene våre: www.Storebrand.no/samfunnsansvar. Standarden består av et sett kjerneindikatorer og ulike sektortillegg (for eksempel for finansnæringen) med mer spesialtilpassede miljø- og sosiale indikatorer. GRI er fremdeles under utvikling, og de planlegger å lansere en ny versjon, den såkalte G3-versjonen, i løpet av høsten 2006. Denne vil bli brukt ved utviklingen av vår neste handlingsplan for 2007-08.

Spydspiss i satsingen: Samfunnsansvarlige investeringer

I høst markerte vi 10-årsjubileum for satsingen på samfunnsansvarlige investeringer.

Vi etablerte samtidig en konsernpolicy for samfunnsansvarlige investeringer eller SRI (Socially Responsible Investments). Alle midler vi forvalter pr. 3. kvartal 2005 (ca. 180 milliarder kroner) utelukker 70 selskaper fra følgende strenge krav:

Brudd på menneskerettigheter

4

Korrupsjon

1

Landminer

1

*Klasebomber

6

*Tobakk

13

*Atomvåpen

3

*10% dårligste selskapene i 8 mest belastende industrier

44

Totalt

70 1

* nye kriterier innenfor minimumsstandarden

1 Enkelte selskaper er utelukket for flere kriterier.

Det gjør oss til en av verdens ledende når det gjelder å stille krav til sine investeringer. Alle våre plasseringer i aksjer og obligasjoner må følge en minimumsstandard for samfunnsansvar. Denne konsernstandarden er en viktig del av strategien vår, og er i tråd med vår visjon om å bli Norges fremste og mest respekterte samarbeidspartner innenfor langsiktig sparing og livsforsikring. Vår erfaring viser at den finansielle avkastningen er like god som i produkter uten slike krav. Det gjør at vi kan love kundene våre god avkastning - men ikke for enhver pris. Det er viktig, for det er på dette området vi som finanskonsern kan bidra mest til en bærekraftig utvikling.

I dag har vi landets ledende fagmiljø på området - Avdeling for samfunnsansvarlige investeringer overvåker mer enn 2000 selskaper med kvartalsvis oppdatering. De mest kompliserte sakene omhandler korrupsjon og menneskerettigheter. Disse blir hvert kvartal vurdert i anonymisert form i vårt investeringsutvalg, med deltakere fra konsernledelsen og investeringsmiljøet.

Dialog med interessenter

Vi ønsker en tett dialog med kunder, eiere, ansatte og øvrige interessenter som påvirkes av virksomheten. Det er avgjørende for å videreutvikle arbeidet med samfunnsansvar. Årlige undersøkelser blant ansatte og kunder gir oss viktige innspill.

I en kompetansebedrift er de ansatte den viktigste forutsetning for at konsernets mål skal nås. I en undersøkelse gjennomført i februar 2005 svarte 94,6 prosent av de ansatte at de er helt eller delvis enige i at Storebrand skal være ledende i å ta samfunnsansvar. Denne støtten til arbeidet og holdningen deres er i tråd med eksterne undersøkelser. I MMIs profilundersøkelse for 2005 svarer 71 prosent av de spurte at en bedrifts moral og samfunnsansvar er den profilegenskapen det legges størst vekt på ved valg av leverandør og/eller arbeidsgiver.

Annet hvert år arrangerer vi en konferanse for å få innspill og ideer til arbeidet med ny handlingsplan for samfunnsansvar. Dette har vi gjort to ganger, med svært gode resultater. Vi har invitert representanter fra våre viktigste interessentgrupper, eksempelvis aksjonærvalgte og ansatterepresentanter i styret, kunder, frivillige organisasjoner, akademikere, politikere og arbeidstaker- og forbrukerorganisasjoner. I tillegg inviteres mange av de fagansvarlige i konsernet som jobber med samfunnsansvar. Innleggene og de påfølgende diskusjonene på interessentkonferansene har gitt oss nyttige innspill til hva som forventes av et finanskonsern. Her får vi både ris og ros, og innspillene tar vi med oss inn i arbeidet med ny handlingsplan. Den tredje interessentkonferansen skal arrangeres i 2006. Temaene vi diskuterer varierer ut i fra hva vi ønsker og trenger innspill på.

Vi er også medlem av internasjonale organisasjoner som United Nations Environment Program (UNEP), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), The Global Compact og Transparency International. Det internasjonale samarbeidet betyr at vi får inspirasjon og søker å løse våre lokale og nasjonale utfordringer i dialog med globale aktører. Våre nasjonale samarbeidspartnere MOT og Norges Røde Kors er viktige støttespillere og diskusjonspartnere på den hjemlige arena.

Organisering av arbeidet

Fra å være et fagområde for spesielt interesserte er vårt arbeid med samfunnsansvar de siste årene blitt en integrert del av konsernets overordnede strategi. Arbeidet er basert på våre verdier og forankret i ledelsen og forretningsplaner og skal gjennomsyre alt vi driver med. Dilemmaer og forslag til endringer i handlingsplanen diskuteres jevnlig i både styret og konsernledelsen, og det er de som til slutt vedtar planen. Dette sikrer involvering og forankring i toppledelsen.

Lederen for samfunnsansvar har det overordnede ansvaret for å innhente rapporteringsinformasjon fra de ulike fagmiljøene i konsernet. De ulike tiltakene er dermed forankret lokalt og de følges opp og rapporteres sentralt. Lederen for samfunnsansvar har også ansvar for å ha oppdatert informasjon om hva som rører seg mht. samfunnsansvar i samfunnet - utviklingen internasjonalt, hva de aller beste gjør, hva konsernets interessenter forventer av en finansinstitusjon, osv. Lederen har dermed også en viktig pådriverrolle overfor de ulike miljøene, og leder arbeidet med utarbeidelse av ny handlingsplan annet hvert år. Innholdet er det vi selv som kommer frem til, i samarbeid med våre viktigste interessenter. Vi har lagt stor vekt på at handlingsplanen skal være ambisiøs, konkret og oversiktlig. Det vil si at vi skal sette oss ambisiøse målbare mål som vi følger utviklingen på over tid.

Samfunnsansvar i årsrapporten og tredjeparts verifisering?

Spørsmålet om vi skal gjennomføre en tredjeparts verifisering av handlingsplanen for samfunnsansvar diskuteres jevnlig. En ekstern verifisering eller revisjon vil utvilsomt være positivt og gi ekstra tyngde til rapporten. På den annen side er det fremdeles ikke mange virksomheter som gjennomfører en slik verifisering. Det er heller ikke mange av våre interessenter som etterspør dette, og det er i tillegg ganske ressurskrevende å gjennomføre.

Et annet spørsmål vi også diskuterer hvert år er om handlingsplanen i sin helhet (men en mer begrenset utgave) skal inngå som en del av konsernets årsrapport. Den er jo en integrert del av virksomheten vår, den vedtas av styret, og stadig flere bedrifter rapporterer på slike mål. I tillegg blir kravene til hva bedrifter skal rapportere om i årsrapporten stadig mer omfattende. Det indikerer at den om noen år trolig vil være en integrert del av årsrapporten, men da vi sist spurte våre interessenter hva de ønsket, var svaret klart: over 85% ønsket fremdeles en egen rapport. Dermed vil trolig også neste handlingsplan for 2007-08 utgis som en egen rapport.

Samfunnsansvar er lønnsomt

For å summere opp litt vil jeg henvise til vår visjon om at vi skal være Norges fremste og mest respekterte samarbeidspartner innenfor langsiktig sparing og livsforsikring. Begrepene «respektert» og «samarbeidspartner» innebærer at vårt arbeid med samfunnsansvar er forankret både i selskapets verdier og forretningsplaner. Med en egen konkret handlingsplan er vår ambisjon å øke evnen til å nå konsernets overordnede forretningsmål. Dette gjør vi ved å la både finansielle, sosiale og miljømessige aspekter være styrende for forretningsdriften. Det viktigste vi gjør er fortsatt å tjene penger - men ikke for enhver pris. Vi tar ansvar for egen virksomhet og bidrar samtidig til at norsk næringsliv aktivt tar del i en bærekraftig utvikling av samfunnet vi er en del av.