Kollektive retursystem for elektriske og elektroniske produkter

Adm. direktør

Gunnar Murvold

RENAS AS

Forpliktelsene i avfallsforskriften kapittel 1 kan løses gjennom deltakelse i et kollektivt returselskap. Returselskapet gjennomfører innsamling og behandling av kasserte produkter, og rapporterer om dette til myndighetene, på vegne av medlemsbedriftene.

Samtidig med at forskriften ble vedtatt, opprettet bransjen tre kollektive returselskaper for å organisere innsamling og behandling av avfall fra import og produksjon av elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Returselskapene eies av bransjen. Til sammen dekker disse alle typer EE-avfall:

  • Hvitevareretur har ansvar for kjøleskap, frysere, komfyrer, vaskemaskiner etc.

  • Elektronikkretur har ansvar for datautstyr, telekomprodukter, lyd- og bildeutstyr, forbrukerelektronikk etc.

  • RENAS har ansvar for næringselektroprodukter, som kabel, lyskilder, lysarmaturer, industrimaskiner, elektromotorer, transformatorer, el-verktøy, høy-/lavspenningsutstyr, måle- og kontrollutstyr etc.

Ved å tegne medlemskap i ett (eller flere) av disse selskapene kan importører og produsenter av EE-produkter oppfylle kravene som stilles i avfallsforskriftens kapitel 1. Selskapene er åpne for alle importører/produsenter uavhengig av eventuell tilhørighet til selskapenes eierorganisasjoner.

Miljøgebyr

Returordningen finansieres av et miljøgebyr som medlemsbedriftene i returselskapene betaler for nye produkter som bringes inn på det norske markedet. Miljøgebyret skal dekke de kostnadene som produktene vil representere som avfall. Gebyret beregnes ved import til Norge, eller ved innenlands produksjon. Hvitevareretur og RENAS har en avtale med Toll- og avgiftsdirektoratet om innkreving av miljøgebyr ved import. Medlemsbedriftene blir belastet miljøgebyr på berørte produkter gjennom det samme systemet som merverdiavgift og evt. skatt. Denne ordningen fører dermed ikke til noe ekstra papirarbeid for importøren. Elektronikkretur fakturerer miljøgebyr direkte til medlemsbedriftene, basert på importstatistikken fra Tollvesenet.

Produksjonsbedrifter i Norge gjennomfører en egendeklarering (evt. revisorbekreftet) av omfanget på produksjonen. Miljøgebyret beregnes og innbetales ut fra denne informasjonen.

Import til Norge og innenlands produksjon er sidestilt.

Importører og produsenter av EE-produkter som ikke er tilsluttet et kollektivt returselskap, må på egen hånd sørge for oppfyllelse av kravene i forskriften. Bedriften må etablere et innsamlingssystem for kasserte produkter i hele sitt markedsområde, og sørge for korrekt miljøsanering og gjenvinning av produktene. Bedriften skal samle inn sin forholdsvise andel av kasserte produkter innen sitt produktfelt. Å levere kasserte EE-produkter inn til en kollektiv returordning er ikke i samsvar med forskriftskravene, da kostnaden i disse tilfeller blir belastet denne ordningens medlemsbedrifter.

For ytterligere informasjon om de kollektive retursystemene se:

  • www.renas.no

  • www.hvitevareretur.no

  • www.elektronikkretur.no