IFAC - en premissgiver for norsk revisjon

Inter­national Federation of Accountants (IFAC) har blitt en vik­tig pre­miss­gi­ver for norsk re­vi­sjon i de se­ne­re åre­ne. Det­te har skjedd som en del av den glo­ba­li­se­rin­gen som har fun­net sted i re­vi­sor­pro­fe­sjo­nen.

Stats­au­to­ri­sert re­vi­sor

Tom Myh­re

Part­ner KPMG, med­lem IFACs Compliance Ad­vis­ory Pa­nel, tid­li­ge­re sty­re­med­lem IFAC

Vi har i man­ge år sett en in­ter­na­sjo­na­li­se­ring av de sto­re re­vi­sjons­fir­ma­ene i Nor­ge. Det som imid­ler­tid er re­la­tiv nytt, er at også Den nor­ske Re­vi­sor­for­en­ing (DnR) har blitt mer og mer in­ter­na­sjo­nal i sin virk­som­het. Det­te kom godt til­sy­ne ved ar­bei­det med Re­vi­sor­lo­ven på 1990-tal­let da man opp­nåd­de at God Re­vi­sjons­skikk (RS) skul­le byg­ges på Inter­national Stan­dards on Auditing (ISA) ut­vik­let av IFAC. Re­sul­ta­tet av det­te er at norsk re­vi­sjon og stan­dard­set­ting har blitt in­ter­na­sjo­na­li­sert over de se­ne­re år. Jeg skal i den­ne ar­tik­ke­len kort re­de­gjø­re for IFAC som or­ga­ni­sa­sjon og på hvil­ke om­rå­der IFAC på­vir­ker norsk re­vi­sjon.

IFAC som organisasjon

IFAC er en ver­dens­om­spen­nen­de or­ga­ni­sa­sjon for re­vi­sor­pro­fe­sjo­nen. IFAC ar­bei­der med 158 med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ner i 118 land for å be­skyt­te of­fent­lig­he­tens in­ter­es­ser («protect pub­lic interests») gjen­nom å opp­munt­re til ut­vik­ling av høy kva­li­tet blant sine med­lem­mer. IFACs med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ner re­pre­sen­te­rer 2,5 mil­lio­ner re­vi­so­rer rundt om­kring i ver­den. Dis­se ar­bei­der innen re­vi­sjon, i næ­rings­li­vet, i of­fent­li­ge or­ga­ner og i akademia. Or­ga­ni­sa­sjo­nens struk­tur og le­del­se sør­ger for at dis­se grup­pe­ne og også and­re in­ter­es­se­grup­per er re­pre­sen­tert i IFACs ar­beid og at IFAC sam­ar­bei­der med eks­ter­ne in­ter­es­se­grup­per som byg­ger på el­ler har be­tyd­ning for re­vi­so­rers ar­beid.

IFACs formål

IFACs over­ord­ne­de mål­set­ting er å be­tje­ne of­fent­lig­he­tens in­ter­es­ser, styr­ke den ver­dens­om­spen­nen­de re­vi­sor­pro­fe­sjo­nen samt bi­dra til ut­vik­lin­gen av ster­ke in­ter­na­sjo­na­le øko­no­mi­er ved å etab­lere og støt­te bru­ken av pro­fe­sjo­nelle stan­dar­der av høy kva­li­tet. IFAC skal også være en tals­mann for of­fent­lig­he­tens in­ter­es­ser in­nen­for sine fag­felt.

For å opp­fyl­le for­må­let har IFAC ut­arbei­det en stra­te­gisk plan for åre­ne 2004-2007 som ble ved­tatt i sep­tem­ber 2003. Stra­te­gis­ke mål­set­tin­ger i den­ne pla­nen om­fat­ter blant an­net:

 • Ut­vik­le, støt­te og ved­li­ke­hol­de glo­ba­le stan­dar­der innen re­vi­sjon (ISA), regn­skap (IFRS), ut­dan­nel­se og etikk (Code of Ethics)

 • Kon­ti­nuer­lig kva­li­tets­for­bed­ring av re­vi­sjo­nen

 • Byg­ge opp un­der og ut­vik­le pro­fe­sjo­nens ver­dier gjen­nom å til­trek­ke høyt kva­li­fi­sert arbeids­kraft til pro­fe­sjo­nen

 • Bi­dra til å øke til­li­ten til kva­li­te­ten og tro­ver­dig­he­ten i fi­nan­si­ell rap­por­te­ring for å ut­vik­le en ef­fek­tiv og vel­fun­ge­ren­de in­ter­na­sjo­nal øko­no­mi

 • Bli en aner­kjent tals­mann for in­ter­na­sjo­na­le spørs­mål knyt­tet til re­vi­sjon og regn­skap

IFACs verdier

IFACs sty­ren­de or­ga­ner, ko­mi­teer og med­ar­bei­de­re skal alle ar­bei­de for på en ef­fek­tiv måte å ut­vik­le in­ter­na­sjo­na­le løs­nin­ger som sik­rer «klar­het» og «en­kelt­het». Det­te skal opp­nås gjen­nom or­ga­ni­sa­sjo­nens ver­dier som byg­ger på:

 • in­te­gri­tet (integrity)

 • åpen­het (transparency)

 • fag­lig dyk­tig­het (ex­pert­ise).

IFACs styringsstruktur

Ram­me­ne for IFACs sty­rings­struk­tur lig­ger i «Constitution» som sist ble end­ret og mo­der­ni­sert i no­vem­ber 2003. Bak­grun­nen for dis­se end­rin­ge­ne lig­ger i de ut­ford­rin­gene den in­ter­na­sjo­na­le re­vi­sor­pro­fe­sjo­nen har stått over­for de sis­te to åre­ne et­ter en rek­ke fi­nan­si­el­le skan­da­ler in­ter­na­sjo­nalt. IFAC har gjen­nom end­rin­ge­ne i kon­sti­tu­sjo­nen lagt til ret­te for at IFAC fort­satt skal være en glo­bal ak­tør gjen­nom mer åpen­het i or­ga­ni­sa­sjo­nens ar­beid samt in­vol­ve­ring og kon­troll («oversight») av eks­ter­ne or­ga­ni­sa­sjo­ner som har le­gi­ti­me in­ter­es­ser i IFACs ar­beid, for eks­em­pel EU og SEC/PCAOB. End­rin­ge­ne skal føre til økt kva­li­tet på in­ter­na­sjo­na­le stan­dar­der og økt kva­li­tet i alle fa­ser av re­vi­sjo­nens ut­fø­rel­se for gjen­nom det­te å bi­dra til økt til­lit til fi­nan­si­ell rap­por­te­ring. IFACs or­ga­ni­sa­sjon kan kort frem­stil­les slik:

IFACs vik­tig­ste or­ga­ner er så­le­des:

IFAC Council

Det­te er or­ga­ni­sa­sjo­ne­nes øver­ste or­gan. I Coun­cil, som mø­tes en gang i året, mø­ter en re­pre­sen­tant for hver med­lems­or­ga­ni­sa­sjon. Coun­cils vik­tig­ste ar­beids­opp­ga­ver er kon­sti­tu­sjo­nel­le spørs­mål samt å vel­ge sty­ret.

IFAC Board

Sty­ret er IFACs ut­øven­de or­gan og an­svar­lig for stra­te­gi­en, over­våk­ning av drif­ten, iverk­set­tel­se av uli­ke til­tak og ar­bei­det i de tek­nis­ke ko­mi­teene samt di­ver­se ut­valg. Sty­ret be­står av 21 med­lem­mer fra hele ver­den, for ti­den fra 17 for­skjel­lige land. Med­lem­me­ne vel­ges for tre år av gan­gen, og mø­tes nor­malt 3 gan­ger pr. år.

IFAC Secretariat

Den dag­li­ge drift iva­re­tas av sek­re­ta­ria­tet i New York. Sek­re­ta­ria­tet le­des av ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren, og be­står ho­ved­sa­ke­lig av fag­eks­per­ter på re­vi­sjon og re­vi­sjons­re­la­ter­te om­rå­der. Man­ge av dis­se fag­eks­per­te­ne er an­satt i tids­be­gren­se­de en­ga­sje­ments­stil­lin­ger.

IFACs komiteer

Det fag­re­la­ter­te ar­bei­det i IFAC ut­fø­res gjen­nom en rek­ke ko­mi­teer hvor de vik­tig­ste er:

 • Inter­national Auditing and Assurance Stan­dards Board (IAASB)

IAASB ar­bei­der med å ut­vik­le og for­bed­re re­vi­sjons­stan­dar­de­ne «Inter­national Stan­dards on Auditing» (ISA). Dis­se stan­dar­de­ne dan­ner ut­gangs­punk­tet for de nor­ske RS’ene (se egen ar­tik­kel av Ro­ger Kjelløkken og Ter­je Tvedt i Re­vi­sjon og Regn­skap 3/2004).

 • Ethics Committee

Ethics Comittee ut­ar­bei­der ret­nings­linjer for etikk og uav­hen­gig­het. Det­te gjø­res gjen­nom IFACs Code of Ethics. DnRs uav­hen­gig­hets­reg­ler, som ble ved­tatt i juni 2002, byg­ger på ka­pit­tel 8 i Code of Ethics.

 • Pub­lic Sector Committee (PSC)

PSC fo­ku­se­rer på regn­skaps­rap­por­te­ring og re­vi­sjon i of­fent­lig sek­tor. Med fi­nan­si­ell støt­te av Ver­dens­ban­ken ut­vik­ler PSC «Inter­national Pub­lic Sector Accounting Stan­dards» (IPSASs).

 • Edu­ca­tion Committee

Den­ne komi­teen ut­vik­ler ret­nings­linjer og fore­tar forsk­ning in­nen­for ut­dan­ning av re­vi­so­rer. Komi­teen har ut­arbei­det «Inter­national Edu­ca­tion Stan­dards» og «Inter­national Guide­lines for Pro­fes­sio­nal Accountants». De sist­nevn­te ret­nings­linjer tar sik­te på å hjel­pe til med im­ple­men­te­rin­gen av stan­dar­de­ne. Dis­se stan­dar­de­ne og ret­nings­lin­je­ne har stor be­tyd­ning for ut­dan­nin­gen av re­vi­so­rer i ut­vik­lings­land med svakt ut­byg­de uni­ver­si­tets- og høy­sko­le­sy­ste­mer.

The Forum of Firms (FOF)

FOF er en or­ga­ni­sa­sjon av re­vi­sjons­fir­ma­er som ut­fø­rer re­vi­sjon in­ter­na­sjo­nalt og har som mål­set­ting å ar­bei­de i nær til­knyt­ning til IFAC. Po­pu­lært kan det sies at FOF er en del av IFACs «ut­vi­de­de» sty­rings­struk­tur. Gjen­nom FOF er med­lems­fir­ma­ene for­plik­tet til å ar­bei­de for im­ple­men­te­rin­gen av in­ter­na­sjo­na­le stan­dar­der innen re­vi­sjon (ISA), etikk (Code of Ethics) og fi­nan­si­ell rap­por­te­ring (IFRS). Ar­bei­det inn mot IFAC skjer gjen­nom Trans­na­tional Auditors Committee (TAC) som er en del av IFACs ko­mi­teer. TAC er an­svar­lig for å ut­vik­le og over­vå­ke in­ter­na­sjo­na­le kva­li­te­ts­kon­troll­stan­dar­der samt bi­dra med res­sur­ser i IFACs øv­ri­ge ko­mi­teer. FOF be­står i dag av over 20 med­lems­fir­ma­er hvor­av alle «Big 4» er med­lem­mer.

Public Interest Oversight Board (PIOB)

En vik­tig ny­skap­ning i IFAC er etab­le­rin­gen av PIOB som ble ved­tatt i no­vem­ber 2003. PIOBs mål­set­ting er å øke til­li­ten til IFACs ar­beid blant in­ves­to­rer og and­re ved at IFAC tar opp i seg og be­sva­rer de ut­ford­rin­ger som or­ga­ni­sa­sjo­nen blir stilt over­for i det of­fent­li­ge rom. Det er vik­tig å mer­ke seg at PIOB vil være et uav­hen­gig over­våk­nings­or­gan og ikke en del av IFACs sty­rings- og le­del­ses­struk­tur.

PIOB skal over­vå­ke stan­dard­set­tin­gen i IFAC ved­rø­ren­de re­vi­sjon, uav­hen­gig­het og etikk samt kva­li­tets­kon­troll. Vik­ti­ge in­ter­es­se­grup­per som Ver­dens­ban­ken, EU, SEC, Inter­national Organization of Securities Com­mis­sions (IOSCO), Ba­sel Committee on Ban­king Supervision for å nev­ne noen, vil være re­pre­sen­tert i PIOB. Det­te er be­tyd­nings­ful­le in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ni­sa­sjo­ner som alle er en form for re­gu­le­ren­de myn­dig­het in­nen­for re­vi­sjon og regn­skaps­rap­por­te­ring. PIOB skal ikke ha over ti med­lem­mer og vil mø­tes nor­malt to gan­ger pr. år. PIOB vil ut­ar­bei­de en år­lig rap­port hvor den be­skri­ver sine egne ak­ti­vi­te­ter og vur­de­rer hvor­dan of­fent­lig­he­tens in­ter­es­ser har blitt iva­re­tatt i IFACs ar­beid.

Compliance Advisory Panel (CAP)

En vik­tig del av IFACs ar­beid be­står i å se et­ter at med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne et­ter­le­ver de for­plik­tel­se­ne det er å være med­lem av IFAC. Det er ut­vik­let et eget pro­gram for det­te ba­sert på Statements of Membership Obligations (SMOs). CAP be­står av fem med­lem­mer, og for­må­let er å over­vå­ke IFACs im­ple­men­te­ring av det­te pro­gram­met. CAP skal også god­kjen­ne hand­lings­pla­ner for med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne innen det­te om­rå­det samt være et råd­gi­ven­de or­gan for sty­ret i sli­ke spørs­mål. CAP vil sam­ar­bei­de tett med PIOB.

Betydningen internasjonalt av IFAC i dag

Da un­der­teg­ne­de ble valgt inn i sty­ret i IFAC høs­ten 1997, var IFAC en or­ga­ni­sa­sjon som ikke spil­te noen vel­dig sen­tral rol­le innen re­vi­sor­pro­fe­sjo­nen i uli­ke de­ler av ver­den. Rik­tig­nok had­de IFAC noen år tid­li­ge­re ut­arbei­det en Code of Ethics og star­tet sitt pro­sjekt med å ut­vik­le Inter­national Stan­dards on Auditing gjen­nom Inter­national Auditing Practises Committee (IAPC). Dis­se stan­dar­de­ne ble av noen land, der­iblant Nor­ge, lagt til grunn for den na­sjo­nale stan­dard­ut­vik­lin­gen innen re­vi­sjon. Nor­ge inn­før­te sine Re­vi­sjons­stan­dar­der (RS) i 1996. Det vis­te seg i et­ter­tid ved ar­bei­det med ny revisorlov å være en me­get vik­tig «stra­te­gisk» be­slut­ning som var gjort av sty­ret i DnR (den gang NSRF). Nett­opp gjen­nom ar­gu­men­tet om bruk av in­ter­na­sjo­na­le re­vi­sjons­stan­dar­der som grunn­lag for ut­vik­ling av våre egne RS, klar­te man å over­be­vi­se Fi­nans­de­par­te­men­tet og Stor­tin­get om at ut­vik­lin­gen av norsk re­vi­sjon frem­over måt­te ba­se­res på en in­ter­na­sjo­nal ut­vik­ling og ikke bli gjen­stand for en sær­norsk ut­vik­ling. Den­ne ut­vik­lin­gen ble støt­tet av Kre­dittil­sy­net, og gjen­nom det­te til­ta­ket opp­nåd­de man å be­hol­de stan­dard­set­tin­gen in­nen­for re­vi­sor­pro­fe­sjo­nens «selv­re­gu­le­ring».

Et­ter hvert som ver­den gikk mot år 2000, opp­stod flere in­ter­na­sjo­na­le kri­ser. Vik­tigst for IFAC var kan­skje Asia-kri­sen som kom til syne. I den for­bin­del­se ble IFAC ut­ford­ret av Ver­dens­ban­kens le­der Ja­mes Wolfenson i 1997 om bi­dra til ut­vik­ling og ikke minst til im­ple­men­te­ring av glo­ba­le re­vi­sjons og regn­skaps­stan­dar­der. Det har vært hev­det at Asia-kri­sen fikk ut­vik­le seg i det «stil­le» fra tid­lig på 1990-tal­let for­di en rek­ke av lan­dene som ble om­fat­tet av kri­sen, blant an­net ikke had­de til­strek­ke­lig gode re­vi­sjons- og regn­skaps­stan­dar­der som skul­le sik­re åpen­het og kva­li­tet i regn­skaps­rap­por­te­rin­gen. I den­ne for­bin­del­se ble også de sto­re in­ter­na­sjo­na­le re­vi­sjons­fir­ma­ene sterkt kri­ti­sert. Kri­tik­ken gikk i ho­ved­sak ut på at de ut­gav seg for å være glo­ba­le fir­maer med glo­ba­le metodikker, men som «uten vi­de­re» til­pas­set seg lo­ka­le re­vi­sjons- og regn­skaps­stan­dar­der. De in­ter­na­sjo­na­le fir­ma­ene ble ut­ford­ret til å bi­dra til in­ter­na­sjo­nal har­mo­ni­se­ring gjen­nom sine in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ni­sa­sjo­ner.

Ut­ford­rin­gen fra Ver­dens­ban­ken som føl­ge av kri­sen i Asia før­te til at de in­ter­na­sjo­na­le re­vi­sjons­fir­ma­ene og IFAC inn­le­det et mye tet­te­re sam­arbeid som før­te frem til opp­ret­tel­sen av Fo­rum of Firms og Trans­na­tional Auditors Committee i 2001. Må­let med sam­ar­bei­det var i første rek­ke ut­vik­ling, har­mo­ni­se­ring og im­ple­men­te­ring av in­ter­na­sjo­na­le stan­dar­der. Fir­ma­ene for­plik­tet seg til å sam­ar­bei­de med IFAC om det­te både innen egne or­ga­ni­sa­sjo­ner og i de lan­dene der de ope­re­rer. IFAC fikk sam­ti­dig til­gang til be­ty­de­lig stør­re res­sur­ser i sin stan­dard­ut­vik­ling.

Høs­ten 2001 opp­stod flere fi­nan­si­el­le skan­da­ler i USA og noe se­ne­re kom også skan­da­le­ne til Eu­ro­pa. Det skul­le være nok å nev­ne En­ron og World­com i USA og Parmalat i Eu­ro­pa. Hel­ler ikke Nor­ge har gått fri for fi­nan­si­el­le skan­da­ler. Dis­se skan­da­le­ne har ført til en svikt i til­li­ten til re­vi­sor­pro­fe­sjo­nen, fi­nan­si­ell rap­por­te­ring og ka­pi­tal­mark­ede­nes funk­sjo­na­li­tet. USA le­det an i ut­vik­lin­gen med nye re­gu­le­rin­ger for re­vi­sor­pro­fe­sjo­nen gjen­nom Sarbanes-Oxley-lovningen som blant an­net om­fat­tet opp­ret­tel­sen av Pub­lic Com­pa­ny Accounting Oversight Board (PCAOB). Den ame­ri­kans­ke ut­vik­lin­gen har og har hatt be­ty­de­li­ge på­virk­ning i and­re land. EU har nett­opp frem­met ut­kast til mo­der­ni­sert 8. sel­skaps­di­rek­tiv med nye re­gu­le­rin­ger av re­vi­sor­pro­fe­sjo­nen i Eu­ro­pa. For­sla­get til mo­der­ni­sert 8. di­rek­tiv er ikke upå­vir­ket av den nye ame­ri­kans­ke lov­giv­nin­gen (på­vir­ker også Nor­ge gjen­nom EØS).

I den­ne tur­bu­len­te ver­den med sterk svikt i til­li­ten til re­vi­sor­pro­fe­sjo­nen og fi­nan­si­ell rap­por­te­ring opp­stod det også ster­ke be­kym­rin­ger blant in­ter­na­sjo­na­le re­gu­le­ren­de myn­dig­he­ter som SEC/PCAOB og EU hvor­vidt de frem­over kun­ne for­hol­de seg til og byg­ge vi­de­re på det «selv­re­gu­le­rings­re­gi­met» IFAC står for. Spe­sielt stan­dard­set­tin­gen innen re­vi­sjon gjen­nom IAASB ble gjen­stand for den­ne be­kym­rin­gen ut­over vin­te­ren 2003. Det ble blant an­net et­ter­lyst «pub­lic oversight» ved­rø­ren­de ak­ti­vi­te­te­ne i IAASB. Et an­net al­ter­na­tiv var å gjøre IAASB uav­hen­gig av IFAC. EU, som har fo­re­slått å inn­fø­re ISA, øns­ket en viss inn­fly­tel­se over stan­dard­set­tin­gen for å sik­re at den­ne går i øns­ket ret­ning sett fra et eu­ro­pe­isk stå­sted.

Ut­vik­lin­gen, slik den her er kort be­skre­vet, har ført frem til den or­ga­ni­sa­sjo­nen IFAC etab­ler­te i no­vem­ber 2003. Vik­ti­ge ele­men­ter i den nye or­ga­ni­sa­sjo­nen er etab­le­rin­gen av IAASB samt etab­le­rin­gen av PIOB som gir re­gu­le­ren­de myn­dig­he­ter inn­syn og inn­fly­tel­se i IFAC for å sik­re at IFAC ope­re­rer i of­fent­lig­he­tens in­ter­es­se. Det sis­te gjel­der både ut­vik­lin­gen av høy­kva­li­tets re­vi­sjons­stan­dar­der og etis­ke stan­dar­der.

For IFAC har den­ne til­pas­nin­gen av or­ga­ni­sa­sjo­nen og enig­he­ten med de re­gu­le­ren­de myn­dig­he­ter vært ab­so­lutt nød­ven­dig for å be­hol­de stan­dard­set­tin­gen innen re­vi­sjon og etikk som en del av et mo­di­fi­sert «selv­re­gu­le­ren­de» re­gi­me. Stan­dard­set­tin­gen innen re­vi­sjon og etikk er et­ter mitt skjønn de vik­tig­ste opp­ga­ve­ne IFAC har i dag.

I og med at EU i et mo­der­ni­sert 8. di­rek­tiv har fo­re­slått å inn­fø­re ISA, vil IFAC og IAASB frem­over være en be­ty­de­lig pre­miss­gi­ver for ut­vik­lin­gen i norsk re­vi­sjon.

Betydningen av IFAC for utviklingen i norsk revisjon

Jeg har tid­li­ge­re vært inne på at IFAC har hatt og har stor be­tyd­ning for ut­vik­lin­gen i norsk re­vi­sjon. De sent­rale om­rå­de­ne hvor IFACs ar­beid på­vir­ker oss er:

 • Re­vi­sjons­stan­dar­der (RS)

Våre re­vi­sjons­stan­dar­der byg­ger på ISA og ble im­ple­men­tert i 1996. Nor­ge vil gjen­nom EØS-av­ta­len være for­plik­tet til å for­hol­de seg til EUs 8. di­rek­tiv som har fo­re­slått å inn­fø­re ISA. Det vi­ses til egen ar­tik­kel om det­te te­ma­et av Ro­ger Kjelløkken og Ter­je Tvedt i Re­vi­sjon og Regn­skap 3/2004.

 • Etis­ke stan­dar­der

DnR ved­tok nye uav­hen­gig­hets­reg­ler i juni 2002. Dis­se byg­ger på ka­pit­tel 8 om uav­hen­gig­het i IFACs Code of Ethics som ble ved­tatt i no­vem­ber 2001. For ti­den ar­bei­der IFAC Ethics Committee med en full re­vi­sjon av Code of Ethics som det vil være na­tur­lig at DnR vur­de­rer å im­ple­men­te­re i sin hel­het. EUs re­kom­man­da­sjon om «Inde­pen­dence for Statutory Auditors» fra 2002 er i det alt ve­sent­li­ge i over­ens­stem­mel­se med IFACs reg­ler, noe som er en for­plik­tel­se for Nor­ge gjen­nom EØS-av­ta­len. Det er også verdt å mer­ke seg at de in­ter­ne reg­lene for uav­hen­gig­het i de fire sto­re, ver­dens­om­spen­nen­de fir­ma­ene (Big 4) byg­ger på IFACs reg­ler om uav­hen­gig­het. Det­te er en føl­ge av det nære sam­ar­bei­det med IFAC gjen­nom FOF/TAC.

 • Regn­skaps­stan­dar­der i of­fent­lig sek­tor

Som jeg tid­li­ge­re har nevnt, ut­vik­ler IFAC et sett av regn­skaps­stan­dar­der (IPSASs) for of­fent­lig sek­tor som byg­ger på pe­rio­di­se­rings­prin­sip­pet slik vi kjen­ner det fra pri­vat sek­tor. Det vil et­ter mitt skjønn være na­tur­lig at ut­vik­lin­gen av nye regn­skaps­stan­dar­der i of­fent­lig sek­tor i Nor­ge byg­ger på det ar­bei­det IFAC har ut­ført. Noen land har tatt det­te i bruk i of­fent­lig sek­tor, noe som er sterkt støt­tet av Ver­dens­ban­ken. Det­te spørs­må­let er også for ti­den til vur­de­ring i Nor­ge.

DnRs forhold til IFAC

Med­lem­ska­pet i IFAC for­plik­ter DnR til ak­tivt å støt­te opp om ar­bei­det i IFAC og i IASB. Det­te be­tyr at DnR skal ar­bei­de for at in­ter­na­sjo­na­le stan­dar­der innen re­vi­sjon og regn­skap blir im­ple­men­tert i Nor­ge. I DnRs ved­tek­ter fin­ner man i § 1-3, 2. ledd føl­gen­de for­mu­le­ring som nett­opp er inn­tatt for å støt­te opp un­der våre for­plik­tel­ser som føl­ge av med­lem­ska­pet i IFAC:

«For­enin­gen skal ak­tivt ar­bei­de for im­ple­men­te­ring av aner­kjen­te in­ter­na­sjo­na­le fag­lige stan­dar­der og in­ter­na­sjo­na­le stan­dar­der for uav­hen­gig­het og etikk».

DnRs et­ter­le­vel­se av sine egne ved­tek­ter og sine in­ter­na­sjo­na­le for­plik­tel­ser er me­get vik­tig. IFAC byg­ger for ti­den opp et eget re­gi­me som skal kon­trol­le­re at med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne et­ter­le­ver sine for­plik­tel­ser. Det­te gjø­res gjen­nom Compliance Ad­vis­ory Pa­nel, og vil være av­gjø­ren­de for IFACs og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ne­nes tro­ver­dig­het frem­over i for­hold til om­ver­de­nen in­ter­na­sjo­nalt. IFAC har tatt på seg sto­re ar­beids­opp­ga­ver for å gjen­opp­byg­ge tro­ver­dig­he­ten og til­li­ten til den in­ter­na­sjo­na­le re­vi­sor­pro­fe­sjo­nen.

DnR har vært en be­ty­de­lig bi­drags­yter til IFACs ar­beid gjen­nom man­ge år. Ar­bei­det skjer gjen­nom Nor­disk Re­vi­sor­for­bund (NRF) hvor de fem nor­dis­ke lan­dene ko­or­di­ne­rer sin re­pre­sen­ta­sjon og sitt ar­beid. Nor­disk Re­vi­sor­for­bund, som for øv­rig er ver­dens eld­ste in­ter­na­sjo­na­le re­vi­sor­or­ga­ni­sa­sjon, stif­tet i 1932, har opp­nådd be­ty­de­lig aner­kjen­nel­se for sitt in­ter­na­sjo­na­le ar­beid. Det­te skyl­des ikke minst fag­lig dyk­tig­het, men kan­skje like mye at NRF frem­står med høy tro­ver­dig­het og in­te­gri­tet i det in­ter­na­sjo­na­le ar­bei­det.

I dag har NRF føl­gen­de re­pre­sen­ta­sjon i IFAC:

 • IFAC Board Gö­ran Tidström, PwC Sve­ri­ge

 • IAASB (gjen­nom TAC) Jan Bo Han­sen, De­loit­te Dan­mark

 • Ethics Committee Pek­ka Luoma, EY Fin­land

 • Pub­lic Sector Committee Tom Hen­ry Ol­sen, PwC Nor­ge

 • Compliance Ad­vis­ory Pa­nel Tom Myh­re, KPMG Nor­ge (tid­li­ge­re også IFAC Board)

Avslutning

Ut­vik­lin­gen de se­ne­re åre­ne i norsk re­vi­sjon har vært sterkt pre­get av ut­vik­lin­gen in­ter­na­sjo­nalt. Det­te kom, som tid­li­ge­re nevnt, godt til syne ved ar­bei­det med re­vi­sor­lo­ven da man opp­nåd­de at God Re­vi­sjons­skikk skul­le byg­ges på in­ter­na­sjo­na­le re­vi­sjons­stan­dar­der. Se­ne­re har det­te bil­det blitt for­ster­ket gjen­nom våre EØS-for­plik­tel­ser hvor Nor­ge må for­hol­de seg til for­sla­get til et mo­der­ni­sert EUs 8. di­rek­tiv som tar ut­gangs­punkt i in­ter­na­sjo­na­le stan­dar­der for re­vi­sjon og uav­hen­gig­het/etikk ut­arbei­det av IFAC. Re­sul­ta­tet av det­te er at norsk re­vi­sjon og stan­dard­set­ting har blitt in­ter­na­sjo­na­li­sert over de se­ne­re år. Et­ter mitt skjønn har det­te vært en po­si­tiv ut­vik­lin­gen, og jeg tror også at det­te frem­over vil bi­dra til økt kva­li­tet på re­vi­sjons­ar­bei­det og økt til­lit til nor­ske re­vi­so­rer. Det er også en for­del at Nor­ge har de sam­me ram­me­be­tin­gel­se­ne for vår yr­kes­ut­øvel­se som det and­re land har.

Så­le­des kan man si at IFAC har blitt en vik­tig pre­miss­gi­ver for norsk re­vi­sjon!