Nytt merverdiavgiftsdirektiv i EU

15. april 2004 over­send­te EU-kom­mi­sjo­nen for­slag til et nytt mer­ver­di­av­gifts­di­rek­tiv til Rå­det og Eu­ro­papar­la­men­tet. For­sla­get inne­bæ­rer en to­tal om­re­di­ge­ring og inn­ar­bei­ding av gjel­den­de be­stem­mel­ser knyt­tet til mer­ver­di­av­gift i ett di­rek­tiv.

Ad­vo­kat­full­mek­tig

Siv Me­re­the Øveraasen

BA-HR

Ad­vo­kat­full­mek­tig

Ma­ri­an­ne Brock­mann Bug­ge

BA-HR

Det er ikke klart når Rådet vil behandle forslaget og ikrafttredelsestidspunktet er derfor usikkert.

Nor­ge er ikke bun­det av EUs mer­ver­di­av­gifts­di­rek­ti­ver for­di skat­ter og av­gif­ter ikke er om­fat­tet av EØS-av­ta­len. Gjel­den­de merverdiavgiftslov byg­ger imid­ler­tid på EUs re­gel­verk, og re­gel­ver­ket har der­for be­tyd­ning ved for­tolk­nin­gen av norsk av­gifts­rett. Den fore­slåt­te end­rin­gen er der­for av stor in­ter­es­se også i Nor­ge. Det frem­går av for­ar­bei­de­ne til mer­ver­di­av­gifts­lo­ven (Ot. prp. nr. 2 (200-2001) at det er øns­ke­lig at nor­ske reg­ler mest mu­lig er i over­ens­stem­mel­se med mer­ver­di­av­gifts­reg­le­ne innen EU, blant an­net for å hind­re kon­kur­ran­se­vrid­ning. For øv­rig må nor­ske be­drif­ter som dri­ver han­del innen EU uan­sett for­hol­de seg til av­gifts­di­rek­ti­ve­ne.

I ste­det for å fore­ta end­rin­ge­ne i det som i dag er det sent­rale mer­ver­di­av­gifts­di­rek­tiv, sjet­te av­gifts­di­rek­tiv (Rdir. 77/388 EØF), har EU-kom­mi­sjo­nen valgt å fore­slå det­te opp­he­vet, og i ste­det gi et nytt di­rek­tiv for mer­ver­di­av­gift. Det­te for­di det drei­er seg om en gjen­nom­gri­pen­de om­re­di­ge­ring, til tross for at reg­le­nes ma­te­ri­el­le inn­hold ikke end­res.

Kort om de viktigste endringene

Sjet­te av­gifts­di­rek­tiv set­ter krav til, og ram­mer for, med­lems­lan­de­nes re­gel­verk på mer­ver­di­av­gifts­om­rå­det, uten at det der­med gis en ut­tøm­men­de be­skri­vel­se av et hel­het­lig mer­ver­di­av­gifts­sy­stem.

EUs reg­ler om mer­ver­di­av­gift har blitt end­ret en rek­ke gan­ger si­den det første di­rek­ti­vet ble ved­tatt i 1967. Reg­lene er vi­de­re spredt i for­skjel­lige di­rek­ti­ver. End­rings­for­sla­get inne­bæ­rer alt­så at man skal sam­le alle reg­ler som gjel­der mer­ver­di­av­gift i ett do­ku­ment. Det­te vil gjøre det mye mer oversiktlig for bru­ker­ne. For eks­em­pel vil da­gens første av­gifts­di­rek­tiv, som ned­fel­ler prin­sip­pe­ne som lig­ger til grunn for EUs fel­les mer­ver­di­av­gifts­sy­stem og de­fi­ne­rer hva mer­ver­di­av­gift er, bli inn­tatt i det nye di­rek­ti­vet, sam­men med de mer de­tal­jer­te reg­ler som i dag er å fin­ne i sjet­te av­gifts­di­rek­tiv. Også alle spe­sielle unn­tak som er gitt for en­kel­te med­lems­land er fo­re­slått inn­tatt i det nye di­rek­ti­vet. I dag er dis­se unn­ta­ke­ne å fin­ne i egne di­rek­ti­ver.

Di­rek­ti­vets opp­byg­ging vil også end­res be­ty­de­lig. I dag be­står sjet­te av­gifts­di­rek­tiv av 53 ar­tik­ler. I det nye di­rek­ti­vet er det 402 ar­tik­ler. Un­der opp­ryd­dings­ar­bei­det er det lagt vekt på at man skal ha kor­te be­stem­mel­ser som er mer oversiktlige og enk­le­re å lese for bru­ker­ne. Man­ge­dob­lin­gen av ar­tik­ler for­ven­tes med and­re ord ikke å føre til en for­vansk­ning av re­gel­ver­ket.

Hver ar­tik­kel skal vi­de­re ikke bare pre­sen­te­res un­der en tit­tel, slik som i dag. I det nye di­rek­ti­vet er det også fore­tatt opp­de­lin­ger i ka­pit­ler, av­snitt og un­der­av­snitt. Også det­te som et ledd i ar­bei­det med å let­te til­nær­min­gen for bru­ker­ne.

Un­der ar­bei­det med det nye di­rek­ti­vet har man vi­de­re fjer­net reg­ler som er for­el­det samt reg­ler som ikke di­rek­te gjel­der mer­ver­di­av­gift. F.eks. inne­hol­der sjet­te av­gifts­di­rek­tiv be­stem­mel­ser som re­gu­le­rer bru­ken av egne res­sur­ser. Dis­se er ikke vi­de­re­ført i det nye di­rek­ti­vet.

I sjet­te av­gifts­di­rek­tiv er det også til­fel­ler av at sam­me re­gel frem­kom­mer to ste­der. Det­te gjør re­gel­ver­ket mind­re oversiktlig, og vil bli ryd­det opp i.

I det nye di­rek­ti­vet er det også fore­tatt en språk­lig re­vi­sjon. I til­legg til at man har mo­der­ni­sert språ­ket, er det lagt vekt på at teks­ten skal være forståelig og en­ty­dig, uten at det skal gå ut over teks­tens pre­si­sjon.

Man har vi­de­re til­stre­bet at sam­me ord de­fi­ne­res på sam­me måte gjen­nom hele di­rek­ti­vet, og at or­det bru­kes slik det er de­fi­nert gjen­nom hele teks­ten.

En an­nen mål­set­ting har vært å re­du­se­re an­tal­let hen­vis­nin­ger til and­re ar­tik­ler, el­ler and­re lo­ver, til et ab­so­lutt mi­ni­mum. Det er vi­de­re lagt vekt på at man skal kun­ne for­stå ho­ved­es­sen­sen i den be­stem­mel­se det hen­vi­ses til, uten at det er nød­ven­dig å lese sel­ve be­stem­mel­sen. Igjen et til­tak som vil øke til­gjen­ge­lig­he­ten for bru­ker­ne be­trak­te­lig.

Avslutning

Som nevnt inn­led­nings­vis har EUs reg­ler for mer­ver­di­av­gift også be­tyd­ning for oss i Nor­ge. Stør­re klar­het i EUs regleverk vil kun­ne gi en løs­ning på tolk­nings­spørs­mål vi har et­ter norsk rett. De man­ge be­drif­ter som hand­ler med EU-land, kan også for­ven­tes å gå bed­re ti­der i møte med hen­syn til spørs­mål om hvor­dan de skal for­hol­de seg til re­gel­ver­ket ved han­del over lan­de­gren­se­ne.

Slik av­gifts­reg­le­ne innen EU er i dag, kan det være nød­ven­dig å fore­ta om­fat­ten­de un­der­sø­kel­ser av man­ge for­skjel­lige di­rek­ti­ver, for å fast­slå hvil­ke reg­ler som gjel­der. Teks­ten i di­rek­ti­ve­ne kan dess­uten være tungt til­gjengelig.

Det be­ty­de­li­ge ar­bei­det, som ved det­te for­sla­get er lagt ned for å bed­re til­gjen­ge­lig­he­ten for de man­ge bru­ker­ne av av­gifts­di­rek­ti­ve­ne, er så­le­des svært po­si­tivt, og for­ven­tes å vil­le let­te hver­da­gen for man­ge som be­rø­res av mer­ver­di­av­gifts­re­gel­ver­ket. At det blir enk­le­re å fin­ne frem i, og for­stå, re­gel­ver­ket, vil også bi­dra til mer kor­rekt av­gifts­be­hand­ling, noe som må sies å gag­ne alle som be­ta­ler mer­ver­di­av­gift.

Foreløpig er det ikke mulig å si når de nye reglene vil tre i kraft. Før Rådet vedtar reglene, vil de bli gjennomgått i detalj av en arbeidsgruppe i Rådet, og det er foreløpig ikke gitt noen indikasjoner på når arbeidsgruppen vil sette i gang sitt arbeid. Siden innholdet i endringene ikke synes å være kontroversielle, kan man imidlertid håpe på en relativt snarlig behandling i Rådet.