Endring i forhold til land for land-rapporteringen

Etter at Revisjon og Regnskap 8-2017 med publiseringsdato 11. desember gikk i trykken har det kommet noen endringer i forhold til det som står beskrevet i artikkelen: Slik leveres land for land- rapporteringen på side 56.

Forskrift til skatteforvaltningsloven § 8-12-2 ble endret 27.11.17. Den viktigste endringen i den nye bestemmelsen er at bokført egenkapital er erstattet med innskutt egenkapital. Den nye bestemmelsen første ledd bokstav a lyder: «Meldingen skal inneholde opplysninger om a) inntekt, resultat før skattekostnad, betalt inntektsskatt, påløpt inntektskatt, innskutt egenkapital, opptjent egenkapital, antall ansatte og fysiske eiendeler utenom kontanter og eiendeler tilsvarende kontanter. Opplysningene nevnt i første punktum skal gis samlet i hver kategori for alle foretak i hvert enkelt land der konsernet har økonomisk aktivitet.»

I artikkelen i Revisjon og Regnskap nr. 8-2017 «Slik leveres land for land-rapporteringen» fremgår følgende tekst. «Sum bokført egenkapital for alle konsernenheter pr. skattejurisdiksjon. Bokført egenkapital skal summeres for alle konsernselskaper uten elimineringer.» Dette er feil. Den riktige teksten skal være «Sum innskutt egenkapital for alle konsernenheter pr. skattejurisdiksjon. Innskutt egenkapital skal summeres for alle konsernselskaper uten elimineringer.» I tillegg presiseres at med akkumulert fortjeneste menes opptjent egenkapital.