Kontrolloppstilling for ikke-skattepliktige

16

Ofte stilte spørsmål

I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens henvendelsessystem. Revisorforeningen har etter beste evne avgitt svar basert på de konkrete saksforhold, men påtar seg ikke rettslig ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller anvendeligheten av de svar som er gjengitt.

Kategori: skatt, revisjon

Spørsmål:

Vi reviderer en organisasjon som er unntatt skatteplikt, jf. skatteloven § 2-32 første ledd. De har ansatte, og således kostnader til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Er organisasjonen pliktig til å utarbeide temakortet «Spesifikasjon av lønns- og pensjonskostnad» (tidligere «Kontrolloppstilling»)?

Svar:

Ikke-skattepliktige arbeidsgivere skal ikke rapportere temakortet «Spesifikasjon av lønns- og pensjonskostnad» (tidligere «Kontrolloppstilling»). Plikten er knyttet til skattepliktige arbeidsgivere som leverer skattemelding og næringsspesifikasjon.

Bokføringspliktige arbeidsgivere må imidlertid foreta nødvendige avstemminger av lønnsopplysningspliktige ytelser for å kunne dokumentere tilhørende balanseposter, jf. bokføringsloven § 11 og NBS 5 Dokumentasjon av balansen.

Delvis skattepliktige organisasjoner

Alle som er arbeidsgivere og som skal levere skatte- eller selskapsmelding med næringsspesifikasjon, skal levere temakortet «Lønns- og pensjonskostnad» (tidligere «Kontrolloppstilling»), jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11. Delvis skattepliktige selskaper har dermed slik plikt.

Hensikten med temakortet «Lønns- og pensjonskostnad» er å avstemme opplysninger arbeidsgiver har rapportert via A-ordningen mot bokførte kostnader i regnskapet. Alle arbeidsgivers lønns- og pensjonskostnader skal oppgis i temakortet «Lønns- og pensjonskostnad», altså uavhengig av om de er knyttet til den skattefrie- eller den skattepliktige delen.

Dette gjelder også i tilfeller hvor organisasjonen i næringsspesifikasjonen ellers kun skal ta med beløp knyttet til den skattepliktige delen av resultat og balanse. Organisasjonen trenger heller ikke å opplyse spesielt om dette i forbindelse med innsending av temakortet «Lønns- og pensjonskostnad».

Løsning på kryssord side 14

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid