Slik integreres bærekraft i økonomifunksjonen

39-40

Ved å hensynta bærekraft i økonomiske beslutninger, kan bedrifter og økonomer bedre håndtere risiko knyttet til miljø, natur og sosiale faktorer. Dette kan bidra til å redusere sårbarheten og øke robustheten i møte med fremtidige utfordringer.

Sivilingeniør
Bjørn Kjærand Haugland

Adm.dir. i Skift

Virksomheter som ikke evner å omstille seg i takt med det grønne skiftet, utgjør derimot en økonomisk risiko. For å svare ut stadig økende krav og forventninger, må bærekraft integreres i alle ledd og i dette bildet spiller økonomene en helt sentral rolle.

Skift – Næringslivets klimaledere har sammen med Deloitte og Econa utviklet ti prinsipper for å veilede virksomheter for hvordan bærekraft kan integreres i økonomifunksjonen, se www.gronneokonomer.no. Nå inviterer vi norsk næringsliv til å signere prinsippene og bli med i et samarbeid hvor en lærer fra hverandre på tvers av virksomheter og bransjer.

De ti prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen er:

  1. Styrk kompetansen og eierskapet til bærekraft i økonomifunksjonen. Styrk økonomifunksjonens kompetanse og eierskap til klima og bærekraft ved å synliggjøre sammenhengen mellom finansiell og bærekraftig verdiskapning.

  2. Synliggjør økonomifunksjonens rolle i bærekraftsarbeidet. Synliggjør økonomenes viktige rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder risiko og mulighetsrom, og definer roller som skal ha ansvar for å lede endringsarbeidet. Vurder modenheten i egen avdeling og gapet mellom dagens situasjon og ønsket resultat. Iverksett tiltak deretter.

  3. Integrer bærekraft i virksomhetsstyringen. Integrer bærekraft i virksomhetens strategiprosesser, risikostyring, internkontroll og resultatoppføring.

  4. Effektiviser samspillet mellom økonomifunksjonen og bærekraftansvarlige. Bidra til mer samhandling og gode arbeidsprosesser som sikrer en konsistent tilnærming til klima og bærekraft. Fjern eventuelle siloer mellom økonomifunksjonen og bærekraftsansvarlige i virksomheten.

  5. Rapporter etter anerkjente rammeverk. Rapportering etter anerkjente rammeverk bidrar til å strukturere bærekraftsrapporteringen og til at resultatene av bærekraftsarbeidet kan sammenlignes og analyseres. Benytt rammeverk og standarder som er tilpasset behovene til egen virksomhet.

  6. Synliggjør sammenhengen mellom klima- og naturrisiko og finansiell informasjon. Klima- og naturrisiko påvirker virksomhetens finansielle rapportering. Bidra til å gi opplysninger om denne risikoen og effekten på regnskapsmessige verdier. Beregn potensielle fremtidige finansielle effekter som følge av klimarelaterte risikoer.

  7. Sikre kvaliteten på bærekraftsinformasjon. Bruk kompetansen i økonomifunksjonen til å kvalitetssikre bærekraftsdata. Dette vil sikre og øke kvaliteten på bærekraftsinformasjon ved at den kan verifiseres av tredjeparter.

  8. Bruk økonomifunksjonens innsikt i analyser. Bygg på økonomenes sterke forståelse for det finansielle inn i bærekraftsanalyser for å forstå hvordan selskapet påvirkes både på selskapsnivå og i verdikjeden.

  9. Bruk økonomifunksjonen i vurdering av sosiale forhold. Bygg på økonomenes forståelse av hvordan sosiale forhold kan påvirke selskapets bunnlinje, og sikre effektiv informasjonsinnhenting i verdikjeden.

  10. Sørg for målrettet dialog med investorer, finansielle institusjoner og andre interessenter. Sørg for å levere god og relevant informasjon om selskapets arbeid med klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring.

Beste praksis for et bærekraftig næringsliv

Skift – Næringslivets klimaledere samler toppledere i norsk næringsliv for å peke på mulighetene som ligger i nullutslippssamfunnet og virkemidlene vi trenger for å komme dit. Nettverket består av over 60 virksomheter som jobber sammen på tvers av sektorer og bransjer for å øke tempoet i omstillingen av Norge.

Skifts læringsarenaer retter seg mot virksomheter som ønsker å engasjere seg og bidra til et mer bærekraftig næringsliv. Læringsarenaene er ment som en inspirasjon og består av enkle veiledere som alle virksomheter kan strekke seg etter. Totalt er det sju læringsarenaer innenfor følgende områder; sirkulærøkonomi, innkjøp, matskiftet, klimatilpasning, bærekraft i økonomifunksjonen, god bærekraftskommunikasjon (grønnvaskingsplakaten) og samspill med naturen.

Har du flere spørsmål om grønne økonomer? Les mer om prinsippene og utdypende beskrivelser på gronneokonomer.no