Forsker på hvitvasking trenger hjelp fra revisorer

15

Hvilke «røde flagg» oppfatter rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven som mer rapporteringsverdige enn andre når de vurderer å sende melding om en mistenkelig transaksjon til Økokrim? Det prøver forsker ved NHH og Politihøgskolen å finne ut av – og nå trenger hun din hjelp.

Høgskolelektor,
Anne Marthe Bjønness

Politihøgskolen Hun er PhD-kandidat ved Norges Handelshøyskole

Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbare handlinger ved å få «skitne penger» til å fremstå som «rene». Kriminelle benytter ulike fremgangsmåter for å få integrert utbytte fra kriminell virksomhet inn i den legale økonomien, og kan også benytte seg av legitime profesjonelle aktører. Myndigheter i både Norge og store deler av verden har innført antihvitvaskingslovgivning. Dette innebærer blant annet at revisorer er pålagt å sende melding til Økokrim om mistenkelige transaksjoner som kan være tegn på mulig hvitvasking blant deres kunder eller kunders transaksjonsmotpart.

Anne Marthe Bjønness er siviløkonom og høgskolelektor ved Politihøgskolen. Hun underviser der om økonomisk kriminalitet, samtidig som hun holder på med en PhD-avhandling ved NHH om nettopp hvitvasking. Hun er spesielt interessert i de praktiske vurderingene rapporteringspliktige foretar seg når det gjelder å etterleve hvitvaskingslovens rapporteringskrav, og nå trenger hun din hjelp i forskningen sin. – For hva er egentlig en «mistenkelig transaksjon» – og hva gjør den mer mistenkelig enn andre? Hva er relevante indikatorer på mulig hvitvasking? Hva skal man rapportere, og hva skal ikke rapporteres? Hvor går grensen ved «mistenkelig»? Rapporteres de relevante transaksjonene? Hvilket utbytte får Økokrim av informasjonen? Hvilke resultater gir antihvitvaskingsarbeidet?

Gjennom sin bakgrunn fra revisjons-, konsulent- og advokatbransjen, har Bjønness erfart hvordan både kollegaer og rapporteringspliktige klienter kunne oppleve utfordringer med å identifisere «røde flagg»; tegn på mulig hvitvasking. Dette inspirerte henne til å forske på temaet og ta en doktorgrad. For tiden jobber hun med en forskningsartikkel hvor hun ser på ulike røde flagg som vurderes før en rapporteringspliktig eventuelt sender en melding om mistenkelig transaksjon til Økokrim. Resultatene vil gi verdifull kunnskap om hvilke røde flagg som anses mer rapporteringsverdige enn andre. For å svare ut forskningsspørsmålet samler hun inn data fra ulike rapporteringspliktige, herunder revisorer.

Vil du bidra til forskningen? Du kan klikke her1 eller skanne QR-koden nedenfor for å svare på undersøkelsen!

  • Maks 10 minutter å besvare

  • Frivillig og helt anonymt

  • Kan ikke spores tilbake til deg eller din arbeidsgiver

  • Ingen behandling av personopplysninger

  • Ingen behandling av taushetsbelagt informasjon

  • Ingen «riktige» eller «feil» svar

  • Følger de nasjonale forskningsetiske komiteers forskningsetiske retningslinjer

For spørsmål om prosjektet, kan du ta kontakt med de ansvarlige: